Информация за предоставяне на услуга

от Общинска администрация - Вършец, Монтана
 
 • Услуга:
  • (1994) Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

   Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
 • На основание на:
  • Граждански процесуален кодекс - чл. 621
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Устройство на територията, екология и УОС"
Адрес: обл. Монтана, общ. Вършец, гр. Вършец,
Код за междуселищно избиране: 09527
Телефон за връзка: (09527)22-22
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Инвестиционна политика, ГрЗС, ЕСГРАОН"
Адрес: обл. Монтана, общ. Вършец, гр. Вършец,
Код за междуселищно избиране: 09527
Телефон за връзка: (09527)22-22
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции
Подаване на заявление за признаване на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган.

Подаване на заявление за признаване на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган в едно със съдебното решение или акта.

Подаване на заявление за признаване на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган.

Подаване на заявление за признаване на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган в едно със съдебното решение или акта.

Заплащане
Не се заплаща за услугата