Последни новини


ОБЯВЕНО Е ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Вследствие на падналия пороен дъжд на 11.06.2022 г. на територията на община Вършец и възникналата усложнена обстановка са нанесени сериозни щети на техническата инфраструктура /пътища, улици, мостове, пасарелки и т.н./, с което сериозно е нарушен нормалния ритъм на живот на населението. Пропаднали са основите на мост на р. ...прочети всичко

29.06.2022 г.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ
На 27 юни 2022 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 10 точки.

Общински съвет - Вършец дава съгласие Община Вършец да се включи с територията на всички населени ...прочети всичко

28.06.2022 г.ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ПОКАНА
за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Вършец (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от ...прочети всичко

21.06.2022 г.ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВЪВЕЖДА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ
Община Вършец въвежда „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН“ и електронна поща за подаване на сигнали за нарушения на екологичното законодателство и предложения за опазване на околната среда. На телефон +359878152246 и ел. поща admin@varshets.bg ще се приемат сигнали за забелязани нередности на територията на община Вършец, нарушаващи екологичното ...прочети всичко

17.06.2022 г.ОБЯВЕНО Е ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, във връзка
с чл. 51, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3, и чл. 65, ал. 2, т. 3 от същия, относно провеждане на неотложни
аварийно - възстановителни работи в следствие на усложнената метеорологична обстановка на
територията на ...прочети всичко

11.06.2022 г.МУЗИКАЛНА ПАЛИТРА ВЪВ ВЪРШЕЦ
Музиката не признава границите на пространството и времето. Музиката не робува на стереотипите. Музиката е най-могъщата сила, която може да обединява хората. Пресечка 2-ра пресича китния Вършец, за да събере на едно място нотите на аржентинското танго, етно джаза и фламенко - фюжъна и да създаде нов културен и творчески ...прочети всичко

09.06.2022 г.ВЪВ ВЪРШЕЦ ОТПРАЗНУВАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО СЪС ЗАБАВНО ДЕТСКО ШОУ
На 1 юни, по случай Международния ден на детето, на откритата сцена пред НЧ „Христо Ботев - 1900” Община Вършец организира забавно детско шоу.

За празничното настроение на децата и на всички, които все още пазят детското в сърцата си, се погрижи нежната част на Театрална формация „Медека” към НЧ „Христо Ботев – 1900”, ...прочети всичко

01.06.2022 г.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ
На 27 май 2022 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 16 точки.

Общински съвет - Вършец определи такси за посещение на Забавно лятно училище през 2022 г. към Център за ...прочети всичко

01.06.2022 г.  Виж всички новини


Последни обяви


О Б Я В А
На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл. 42, ал.1 и ал.3 от НРПУРОС на община Вършец и чл. 25, ал.1 и чл.28, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на община Вършец и в изпълнение на Решение № 353 от Протокол № 38/27.05.2022 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 202/09.06.2022 г., на Кмета на община Вършец.
О Б Я В Я В А

На 14.07.2022 г. от 10.00 часа публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична и частна общинска ...прочети всичко
О Б Я В А
На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПУРОС на община Вършец и чл.9, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на община Вършец в изпълнение на Решение № 357 от Протокол № 38/27.05.2022 г., на Общински съвет – Вършец и Заповед № 203/09.06.2022 г., на Кмета на община Вършец.

О Б Я В Я В А

На 14.07.2022 г., от 11.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост на община ...прочети всичко
ПОКАНА
за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Уважаеми дами и господа – представители на местната власт, земеделски производители, микропредприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.
Община Вършец Ви кани на публично събитие за избор на партньори от публичния, стопанския и нестопански ...прочети всичко
РЕМОНТ НА ЕСО НАЛАГА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ЧАСТИ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА
Изключванията ще се извършат на 15 юни от 09:00 ч. до 13:00 ч.

СОФИЯ, 10.06.2022 г. – Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад за предстоящ неотложен ремонт в подстанция Берковица, който ще доведе до временни прекъсвания на електрозахранването в части от общините Берковица и Вършец на област Монтана. Прекъсванията ще се извършат на 15 юни за периода от 09:00 ч. до 13:00 ч.

Информация за районите, в които предстоят планирани ...прочети всичко
ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, във връзка
с чл. 51, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3, и чл. 65, ал. 2, т. 3 от същия, относно провеждане на неотложни
аварийно - възстановителни работи в следствие на усложнената метеорологична обстановка на
територията на Община Вършец, с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на
последствията от възникналото наводнение на 11.06.2022 г.

ОБЯВЯВАМ:
...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin@varshets.bg
  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 39 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 27.06.2022г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 27.06.2022г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
  Общински вестник "Вършец", брой 5, м. май 2022 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2022 година
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2022 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ