Последни новини


ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 26 октомври 2021 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 9 точки.

Общински съвет – Вършец взе решение за безвъзмездно придобиване правото на собственост от държавата ...прочети всичко

27.10.2021 г.ОБНОВЕНИТЕ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В БОРОВИЯ ПАРК ВЕЧЕ СА ОТВОРЕНИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАДА
Проект № BG06RDNP001-7.007-0038 с наименование „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец“

Общата цел на проекта е да подобри средата и условията за активен начин на живот, свързани със спортуване и осмисляне на свободното време на жителите на община Вършец, както и да повиши привлекателността на ...прочети всичко

27.10.2021 г.ПОЗДРАВ НА ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
Уважаеми служители на Община Вършец,

Скъпи колеги,

Местното самоуправление е едно от най-ценните завоевания на съвременните държави. У нас то е съществувало още преди Освобождението. Но истински се развива след публикуването на първия Закон за общините и градското управление преди 133 години. От тогава до ...прочети всичко

12.10.2021 г.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Вършец съобщава, че организира среща за обществено обсъждане на Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец, както и на доклада за ...прочети всичко

08.10.2021 г.ПРОДАЖБАТА НА ЧАСТ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР ЩЕ Е ОТ ПОЛЗА НА ВСИЧКИ И ЩЕ ПОЗВОЛИ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНАТА
Едно интервю с инж. Иван Лазаров – кмет на Община Вършец, инж. Анатоли Димитров – председател на ОбС – Вършец, и д-р Веселин Петков – управител на Медицински център – Вършец.

П. Г. В пространството се носят различни слухове за продажбата на Медицинския център. Каква е истината, инж. Лазаров?

И.Л. Важно е да ...прочети всичко

06.10.2021 г.ПОЗДРАВ НА ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД 113 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ
Уважаеми граждани и гости на община Вършец,

Поздравявам Ви с Деня на независимостта на България – 22 септември!

Обявяването на Независимостта през 1908 г. слага същинското начало на модерната ни държавност и увенчава с успех усилията на поколения родолюбци. България отново става царство и заема заслуженото ...прочети всичко

22.09.2021 г.ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Скъпи учители, мили ученици, уважаеми родители,

Отново е 15-ти септември. Отново школският звънец ще удари звънливо и ще ви покани в класните стаи, където с общи усилия да градите бъдещето и да отстоявате силата на знанието.

Ще бъде поредната тежка и изпълнена с изпитания учебна година, белязана от световната ...прочети всичко

15.09.2021 г.ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2020 Г.
На 13 септември 2021 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън” – гр. Вършец се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за 2020 г., съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Обсъждането бе инициирано и ръководено от председателя на Общински съвет инж. Анатоли Димитров....прочети всичко

14.09.2021 г.  Виж всички новини


Последни обяви


ЗАПОВЕД ЗА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА
На основание чл. 63, ал. 4 и ал. 7. чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с Решение № 629 от 27.08.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка в Република България, считано от 01.09.2021 г. до 30.1 1.2021 г. и регистрирани случаи на COVID- 19 и отчетена 14-дневна заболеваемост над 524.7 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Монтана,

...прочети всичко
ОБЯВА
На основание чл. 14, ал.1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и чл.42, ал.1 от НРПУРОС на община Вършец и чл.9, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на община Вършец в изпълнение на Решение № 274 от Протокол № 29/13.09.2021 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 319/23.09.2021 г., на Кмета на община Вършец.

ОБЯВЯВА

На 28.10.2021 г., от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, за отдаване под наем ...прочети всичко
ОБЯВА
Със заповед № ОХ-857/27.09.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 150 длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв/ДР/ на български граждани, както следва:

- НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново – 120 длъжности;
- Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ гр. Шумен – 30 длъжности.

Срок за подаване на документи – 22.10.2021 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, ...прочети всичко
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ЗА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ БРЕМЕННИ
Всяка здравно неосигурена бременна има право на медицински услуги, включени в клиничната пътека „Раждане“, както и един профилактичен преглед по време на бременността и определен обем изследвания. Тези права са регламентирани в Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (Наредба № 26). Финансирането се осигурява от ...прочети всичко
ОБЯВА
На основание чл.14, ал.2, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл. 42, ал.1 и ал.3 от НРПУРОС на община Вършец и чл. 25, ал.1 и чл.28, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на община Вършец и в изпълнение на Решение № 259 от Протокол № 28/29.07.2021 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 286/25.08.2021 г., на Кмета на община Вършец.

ОБЯВЯВА

На 28.09.2021 г. от 10.00 часа публичен търг с тайно ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 30 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 26.10.2021 г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 26.10.2021 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
  Общински вестник \"Вършец\", брой 9 от м. септември 2021 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2021 година
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2021 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ