Официален сайт на община Вършец

МЕСТНИ ИЗБОРИ - 29.10.2023

vote

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., Общинска администрация - Вършец уведомява гражданите:

 • Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 18 септември 2023 г.
 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.
 • Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.
 • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 18 октомври 2023 г.
 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 21 октомври 2023 г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 23 октомври 2023 г.
 • При избори за общински съветници и кметове не се издават удостоверения за гласуване на друго място.
 • Справки в избирателните списъци могат да се правят:
  • на обявените със заповед на Кмета на Община Вършец места;
  • на интернет страницата на ГД „ГРАО“ – https://www.grao.bg/elections
  • на интернет страницата на Община Вършец - https://varshets.bg/
 • Още информация - на сайта на ЦИК.

На интернет страницата на Министерство на електронното управление са публикувани 6 услуги свързани с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/Elections2023


3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3303

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3304

3305 Вписване в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3305

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3306

3307 Изключване от Списъка на заличените лица
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3307

3308 Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3308
 
 
Проверка на избирател в избирателните списъци

 

Документи относно организацията на изборите:

Покана за консултации за определяне състава на общинска избирателна комисия Вършец за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. 

Заповед - места избирателни списъци

Заповед за образуване на избирателни секции

 Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на община вършец за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

 Избирателен списък за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Заповед №379/21.09.2023г. за определяне на места за агитационни материали

Разяснителна кампания относно предстоящите избори за общински съветници и кметове