Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

МЕСТНИ ИЗБОРИ - 29.10.2023

vote

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., Общинска администрация - Вършец уведомява гражданите:

 • Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 18 септември 2023 г.
 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.
 • Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.
 • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 18 октомври 2023 г.
 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 21 октомври 2023 г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 23 октомври 2023 г.
 • При избори за общински съветници и кметове не се издават удостоверения за гласуване на друго място.
 • Справки в избирателните списъци могат да се правят:
  • на обявените със заповед на Кмета на Община Вършец места;
  • на интернет страницата на ГД „ГРАО“ – https://www.grao.bg/elections
  • на интернет страницата на Община Вършец - https://varshets.bg/
 • Още информация - на сайта на ЦИК.
 • На интернет страницата на Министерство на електронното управление са публикувани 6 услуги свързани с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. 
  

Документи относно организацията на изборите:

Покана за консултации за определяне състава на общинска избирателна комисия Вършец за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. 

Заповед - места избирателни списъци

Заповед за образуване на избирателни секции

 Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на община вършец за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

 Избирателен списък за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

Заповед №379/21.09.2023г. за определяне на места за агитационни материали

Разяснителна кампания относно предстоящите избори за общински съветници и кметове

Заповед №402-02.10.2023 Относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

Образуване на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Съобщение - МВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите

Удостоверения - Образец 1,2,3,4

График за предаване на изборните материали

 

Помощ относно участието в изборите:

Интерактивна електронна брошура с много подробна информация във връзка с гласуването за кметове и общински съветници на 29.10.2023г.

Разяснителна кампания за гласуването за кметове и общински съветници на 29.10.2023г.

Онлайн симулатор на машинното гласуване за местните избори на 29 октомври на 29.10.2023г.

Съобщение - демонстрационна машина