Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Наблюдателни комисии към ОбС - Вършец

С Решение № 67 от Протокол №4/12.02.2024 г. Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, взема решение за създаване на Наблюдателна комисия за мандат 2023 - 2027 г. по реда на чл. 170, ал. 2 и ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, която да се състои от 5 /пет/ члена, както следва:

Председател: Васил Замфиров – общински съветник;

Членове:

1. Антон Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт при Об.А – Вършец;

2. Представител на РУ на МВР гр. Берковица;

3. Представител на ОС „Изпълнение на наказанията“ Монтана, Пробационна служба – Берковица;

4. Представител на затвора гр. Враца.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОМИСИЯТА:

Наблюдателната комисия се създава на основание чл.170 ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.


Целите на Наблюдателната комисия са следните:
1. Да координира дейността на органите и организациите, които биха могли да оказват както контрол и надзор, така и помощ и подкрепа на
правонарушителите – условно предсрочно освободени от затвора и осъдени на „Пробация” лица, с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция
в обществото.
2. Да привлича и ангажира обществото да участва активно в превенцията на престъпността.
Основни задължения на Наблюдателната комисия са следните:
1. Осъществява обществен контрол върху работата по поправянето или превъзпитанието на лишените от свобода.
2. Подпомага администрацията на затвора във възпитателната работа с лишените от свобода.
3. Подпомага семействата на лишените от свобода, включително при възпитанието на децата.
4. Съдейства за настаняване на работа и за битово устройване на освободените от местата за лишаване от свобода и полага грижи за тяхното поведение и правилно развитие.
Състав на Наблюдателната комисия:
Съставът на Наблюдателната комисия включва председател и членове. В заседанията участват представители на Общински съвет Вършец, РУ на МВР град Вършец; Дирекция „Бюро по труда” град Вършец, отдел „Социални дейности” при Община Вършец, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Работата на Комисията е в няколко направления:
1. Посещаване на местата за лишаване от свобода, където се извършва:
1.1. Проверка на информацията;
1.2. Предварителна беседа с началника на затвора;
1.3. Изследване на документацията по регистрация;
1.4. Обиколка в затвора;
1.5. Беседи с лишените от свобода
1.6. Беседа с група;
1.7. Индивидуални разговори;
1.8. Избор на място за провеждане на беседи;
1.9. Избор на лица, с които да се провеждат беседи;
1.10. Провеждане на беседа;
1.11. Беседа със затворническия персонал;
1.12. Доклад.
2. Беседи с роднини, адвокати и близки на лишените от свобода.
3. Подпомагане и ресоциализация на лишените от свобода.
3.1. Подпомагане в трудовата заетост;
3.2. Повишаване на образователната степен;
3.3. Работа с психолог;
3.4. Наблюдения на социалната среда и контакти с обществото;
3.5. Съвместни срещи и беседи с близките;
3.6. Подпомагане на семейството;
3.7. Анализ на информацията след посещението;
3.8. Анализ на беседата с лишения от свобода.
Заседания на комисията:
1. За да бъдат редовни заседанията на Наблюдателната комисия трябва да присъстват повече от половината от общия брой на членовете й.
2. Решенията на Наблюдателната комисия се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
Издръжка:
1. На основание чл.171 ал.4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража издръжката на Наблюдателната комисия се
осигурява от Общински съвет Вършец.
Място на провеждане на заседанията и архив:
1. Заседанията на Наблюдателната комисия се провеждат в сградата на Община Вършец.
2. Ако конкретната работа налага – заседанията се провеждат и на други, определени от самата Комисия, работни места.
3.. Архивът на Наблюдателната комисия се съхранява в Общински съвет Вършец.
График на провеждане на заседанията:
1. Заседанията на Наблюдателната комисия се провеждат най-малко веднъж на три месеца, а при необходимост се насрочват извънредни
заседания.
2. В края на всяко проведено заседание се насрочва датата на следващото заседание.