Официален сайт на община Вършец

Временни комисии към ОбС

Временните комисии се създават с решение на Общински съвет - Вършец по конкретни поводи – за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. В своето решение за създаване на временната комисия общински съвет - Вършец определя нейните задачи, численост, поименен състав, ръководство, срок на дейност и необходимите финансови средства. Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и след приемане на решение на общинския съвет.

КОМИСИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪРШЕЦ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТА /2019 – 2023 Г./

Председател:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Членове:
Васил Георгиев Замфиров
Атанас Георгиев Маджарски