Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Временни комисии към ОбС

Временните комисии се създават с решение на Общински съвет - Вършец по конкретни поводи – за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. В своето решение за създаване на временната комисия общински съвет - Вършец определя нейните задачи, численост, поименен състав, ръководство, срок на дейност и необходимите финансови средства. Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и след приемане на решение на общинския съвет.

 

  • Комисия за изготвяне на правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023 – 2027 г.

Председател:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Членове:
Иван Калинов Замфиров
Недялко Йорданов Томов

 

  • Комисия за изготвяне на правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г.

Председател:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Членове:
Васил Георгиев Замфиров
Атанас Георгиев Маджарски