Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Кмет на община Вършец

 

ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ

 

Иван Лазаров

 

 "Осъзнавам отговорността, която поемам.

Ще работя в името на всички жители в община Вършец, не само за тези, който гласуваха за мен."

 

 

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА

Кметът на Общината осъществява функциите си по ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 44, ал. 1 от същия закон, като:

 • ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината;
 • насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 • назначава и освобождава от длъжност заместник-кмета на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 • отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 • организира изпълнението на общинския бюджет;
 • организира изпълнението на дългосрочните програми;
 • организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на негови решения, в 7-дневен срок от издаването им;
 • организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;
 • възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия, като има право да отменя техни актове;
 • поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната и чужбина;
 • организира и ръководи управлението при кризи в общината и председателства съвета по сигурност и управление при кризи
 • възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на ЗУТ, както и организира изпълнението им;
 • внася в Общинския съвет проекти за общинския бюджет и отчети за неговото изпълнение, прогнози, стратегии и планове за развитие на Общината;
 • изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и на орган по настойничество и попечителство. Той може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 • осигурява организационно-техническо обслужване на общинския съвет;
 • утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 • осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, невключено в капитала на общински фирми, по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
 • определя наименованието на длъжностите съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията и Наредбата за неговото прилагане;
 • утвърждава длъжностно разписание на служителите в общинската администрация;
 • създава комисии и съвети за подпомагане дейността на общинската администрация;
 • прави предложения за удостояване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани, имащи принос за развитието на общината;
 • организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 • представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /чл.4, ал.5 от ЗМДТ/.

Кметът установява с Акт вземанията от такси съгласно чл.9 б от ЗМДТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

 

Контакти ✉