П Р О Т О К О Л  5

 

Днес, 30.01.2020 година (четвъртък) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници.

 

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец , инж. Г. Янкулов - зам.- кмет на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева – гл. експерт „Информационно обслужване“, В. Илиева – гл. специалист „ТКДП“, С. Зарчев – „Връзки с обществеността“, Е.Димитров-кмет с. Спанчевци , А. Петров – кмет на с. Долно Озирово, В. Мишов – кметски наместник с. Горно Озирово, В. Трендафилов – кметски наместник с. Черкаски , В. Милчевкметски наместник с. Долна Бела речка, А.Алексов – председател на НЧХристо Ботев - 1900“ гр. Вършец и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на общински съвет -Вършец.

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните допълнения в дневния ред:

1.    Включване на Докладна записка вх. № 56/ 29.01.2020 г. като точка 16-та от дневния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават 17.

 

Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въздържали се” – няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 42/ 21.01.2020 год. относно отчет на кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет - Вършец за периода 01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 34/ 20.01.2020 год. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Вършец за мандат 2019 - 2023 г., на основание чл. 8, ал. 8, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 33/ 20.01.2020 год. относно приемане на краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Вършец за периода 2020 – 2023 г. на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 29/ 20.01.2020 год. относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Вършец за периода 2020  – 2023 г., на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 35/ 20.01.2020 год. относно приемане на План за концесиите на община Вършец за периода 2020  – 2023 год., в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 40, ал. 1 от Закона за концесиите.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 41/ 21.01.2020 год. относно разглеждане и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Вършец за 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 39/ 21.01.2020 год. относно разглеждане и приемане на „Програма за развитие на туризма в Община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 40/ 21.01.2020 год. относно разглеждане и приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2020 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 32/ 20.01.2020 год. относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 30/ 20.01.2020 год. относно приемане на бюджета на Община Вършец за 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

11.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 36/ 20.01.2020 год. относно отмяна на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Вършец, приета с Решение № 57 от Протокол № 9 от 17.02.2012 год. на Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

12.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 373/ 30.012.2019 год. относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана с мандат 2020 г. - 2023 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

                                    Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

13.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 50/ 23.01.2020 год. относно утвърждаване на разходи на МК по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишно жилищно спестовни влогове по реда на § 17, ал. 3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.

                                                           Докладва:Иван Андров - председател  на ПК  по  АОНУОРСГПБК

 

14.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 49/ 23.01.2020 год. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2020 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

 

Докладва: Адрияна Николова – Председател ПК по ОКМДС

 

15.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 51/ 23.01.2020 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с Вх. № 20/ 13.01.2020 год., Вх. № 23/ 16.01.2020 год., Вх.№ 24/ 16.01.2020 год.

Докладва:Иван Андров - председател  на ПК  по  АОНУОРСГПБК

 

16.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 51/ 23.01.2020 год. относно Приемане на решение за делба на поземлен имот с идентификатор 12961.423.564 по КК и КР на гр.Вършец, съсобствен на „Хубев ЕООД, ЕИК 105591931 със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.“Георги Сава Раковски“ № 25 и на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, ЕИК 111046509 със седалище и адрес на управление гр.Вършец, бул.“България“ № 2.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

17.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Във  връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 13; “против”няма; “въздържали се”няма;                 

                   ПРИЕМА СЕ    

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 42/ 21.01.2020 год. относно отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет - Вършец за периода 01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, И. Андров, Г. Найденов;  

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 53

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА приема за сведение Отчета на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.

 

Гласували поименно: “за” – 12; “против”1; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 34/ 20.01.2020 год. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Вършец за мандат 2019- 2023 г., на основание чл. 8, ал. 8, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров. Н. Томов, Б. Христов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 54

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 8, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:      

           1. Приема Стратегия за управление на общинската собственост на община Вършец за мандат 2019 – 2023 г.

           2. Приетата Стратегия за управление на общинската собственост на община Вършец за мандат 2019 – 2023 г., влиза в сила от датата на приемане на решението.

           3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС - Стратегия за управление на общинската собственост на община Вършец за мандат 2019  – 2023 г. да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се публикува на интернет страницата на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, Б. Христов, И. Цветанов,“против”няма; “въздържали се”4 - А. Маджарски, Л. Симова, Н. Томов, Г. Найденов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 33/ 20.01.2020 год. относно приемане на краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Вършец за периода 2020 – 2023 г. на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 55

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), приема краткосрочна Програма за насърчаване  използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Вършец за периода  2020 г. – 2023 г.

           Приетата Програма за насърчаване  използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Вършец за периода  2020 г. – 2023 г. да бъде качена в сайта на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов;“против”няма; “въздържали се” – 2 - Л. Симова, Г. Найденов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 29/ 20.01.2020 год. относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Вършец за периода 2020 – 2023 г., на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 56

 

         Общински съвет – Вършец на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност приема Програма за енергийна ефективност на община Вършец за периода 2020 – 2023 г.

         Приетата Програма за енергийна ефективност на община Вършец за периода 2020 – 2023 г. да бъде качена в сайта на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,“против”няма; “въздържали се”2 - Л. Симова, Г. Найденов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 35/ 20.01.2020 год. относно приемане на План за концесиите на община Вършец за периода 2020 – 2023 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 40, ал. 1 от Закона за концесиите.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

РЕШЕНИЕ № 57

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл. 40, ал. 1 Закона за концесиите, приема План за действие за общинските концесии на община Вършец за периода 2020 – 2023 г.

           2. Приетият План за действие за общинските концесии на община Вършец за периода 2020 – 2023 г. влиза в сила от датата на приемане на решението.

           3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС - Плана за действие за общинските концесии на община Вършец за периода 2020 – 2023 г. да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се качи в сайта на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 41/ 21.01.2020 г. относно разглеждане и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Вършец за 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 58

 

Общински съвет  – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т .12 от ЗМСМА и  чл. 26а, ал. 2  от Закона за Народните читалища, приема Програма за развитие на читалищната  дейност в община Вършец за 2020 г.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 39/ 21.01.2020 год. относно разглеждане и приемане на „Програма за развитие на туризма в Община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов; инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 59

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и  чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, приема „Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2020 г.“.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 40/ 21.01.2020 год. относно разглеждане и приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2020 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Николова, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 60

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с Бюджета на Община Вършец за 2020 г., приема изготвения Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2020 г.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 32/ 20.01.2020 год. относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 61

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:     

           1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец.

           2. Приетата Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец влиза в сила от датата на приемане на решението.

           3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС - Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се публикува на интернет страницата на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”1 - Л. Симова;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 30/ 20.01.2020 год. относно приемане на бюджета на Община Вършец за 2020 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Андров, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 62

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ на 2020 година, ПМС № 381/2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вършец, Общински съвет- Вършец реши:

1.      Приема бюджета на Община Вършец за 2020 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на   8 121 000  лв., , в т.ч.:

   1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 345 625 лв., съгласно Приложение № 1 и 2   в т.ч.

 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 4 175 145 лв.

1.1.1.2.  Преходен остатък от 2019 година в размер  на  170 480 лв., съгласно Приложение № 3

1.1.1.3.  Наличност по валутни сметки в левова равностойност 2 052 лв.

1.1.1.4.  Временно съхранявани средства на други сметки и фондове -/ -2 052 лв.    

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер  на 3 775 375 лв., съгласно Приложение №  2 в т.ч.:

 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер  на  587 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 605 409 лв.

1.1.2.3.  Трансфери за местни дейности в размер на  1 081 200 лв. в т.ч.:          

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  677 900 лв., включително трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на  85 200 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 403 300 лв.

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на    -/- 260 000 лв.

1.1.2.5. Средства на сметки от Европейския съюз  в размер на - / - 8 863 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2019 година в размер на 770 629 лв., съгласно Приложение № 3.      

1.2. Разходи в размер на   8 121 000  лв., разпределени по функции, дейности и параграфи:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на  4 345 625 лв., съгласно Приложение № 2.                

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 18 000 лв., съгласно Приложение № 2.

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 757 375 лв., съгласно Приложение № 2. 

1.2.4. Определя годишна издръжка на едно дете в детска градина – местна отговорност, при формиране бюджета на ДГ “Слънце“ за 2020 година, съгласно утвърдените натурални показатели в информационната система на МОН, както следва:

- от 0 до 4 годишни -  700 лв.

- от  5 до 6 годишни  - 400 лв.           

2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 1 025 000 лв., съгласно Приложение № 4.           

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на  265 000  лв., съгласно Приложение №  4.     

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпление от продажбата на общински нефинансови активи  и други собствени приходи, както и от преходния остатък в размер на 760 000 лв. съгласно Приложение №  4.

2.3. Дава съгласието си Кмета на община Вършец , по реда на чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 година да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на текущ ремонт на улици в община Вършец в размер на 138 300 лв., съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава:

3.1. Утвърждава числеността на персонала за делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“ – 51 щатни бройки.

3.2. Утвърждава разпределението на плановите разходи за заплати за 2020 г., без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №  2.        

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос -  5 390  лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет -   10 000 лв.

4.3. Субсидии за:

4.3.1. читалища -   125 280  лв.        

4.3.2. спортни клубове -  20 000 лв.    

4.3.3. организации с нестопанска цел -  10 000  лв.      

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО до 3 на 100 (не повече от 3 на 100) върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на общината в размер на  4 000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в размер на 500 лв.

6. Утвърждава приходите и разходите, на общинското предприятие, съгласно Приложение №  2.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 6.        

8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020 г. и прогнозни показатели за периода 2021-2022 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, и по разходите, съгласно Приложение № 7.      

9. Определя максимален размер на дълга, както следва:

9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на  0 лв.

9.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 г. в размер на 0 лв.

9.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2020 г. в размер на  0 лв.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

11. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя размера на просрочените задължения от 2019 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 г., в размер на  161 955 лв.     

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г. в размер на  167 704 лв.                         

14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от дървата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.2. В частта за местни дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Възлага на кмета:

15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

15.2. Да утвърди бюджетите на  разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

15.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по Общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз и ДСД /други сметки и дейности/ за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

16.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията по чл. 126 от ЗПФ.

16.2. При предоставяне на средства от сметките за СЕС /средства от Европейския съюз/  да се спазват изискванията чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.

16.3 Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

17. Упълномощава Кмета:

17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.2. Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 8.      

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, , Б. Христов, И. Цветанов; “против”няма; “въздържали се”4 - А. Маджарски, Л. Симова, Н. Томов, Г. Найденов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 36/ 20.01.2020 год. относно отмяна на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Вършец, приета с Решение № 57 от Протокол № 9 от 17.02.2020 г. на Общински съвет – Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, И. Андров; 

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 63

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,отменя Наредбата за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Вършец, приета с Решение № 57 от Протокол № 9 от 17.02.2012 г. на Общински съвет – Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 373/ 30.012.2019 год. относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана с мандат 2020 г. - 2023 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

                                    Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 64

Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, и във връзка с писмо вх.№ 262/ 18.11.2019 г. от Окръжен съд - Монтана, Общински съвет – Вършец реши :

 

I. Открива процедура за определяне на 1 /един/ съдебен заседател за Окръжен съд - Монтана за мандат 2020 г. - 2023 г. при следните правила:

 

Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт, а именно:

 

1. Да е дееспособен български гражданин, който:

-  е на възраст от 21 до 68 години;

-  има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

-  има завършено най-малко средно образование;

-  не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

-  не страда от психически заболявания.

 

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

-  е съдебен заседател в друг съд;

-  е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

II. Утвърждава образци на документи, както следва:

-  Заявление за кандидатстване за съдебен заседател  /Приложение № 1/;

-  Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ / Приложение № 2/;

-  Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. З от  ЗСВ /Приложение № 3/.

 

III. В срок до 05.03.2020 г. /включително/ кандидатите за съдебни заседатели
подават в деловодството на Общински съвет - Вършец, в сградата на Общинска администрация Вършец, бул.„България" № 10, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/, ведно със следните документи:

 

-  подробна автобиография, подписана от кандидата;

-  нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

-  медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

-  данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;

-  мотивационно писмо;

-  писмено съгласие /Приложение № 2/;

-  декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. З /Приложение № 3/;

-  документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

IV. Създава временна комисия (ВК) за провеждане на процедурата по избор на съдебни  заседатели, в следния състав:

 

     инж. Даниела Ангелова Тодорова - Председател

      1. Иван Димитров Андров – член

      2. Латинка Салтирова Симова – член

V. Възлага на Времената комисия:

1.   Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели за Окръжен съд - Монтана и да изготви списък на допуснатите до участие кандидати;

2.   Да установи служебно обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт на подалите документи за съдебни заседатели, както и да изиска от председателя на Окръжен съд - Монтана списък на съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в същия съд, с оглед проверка на обстоятелствата по чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

3.   Да публикува на интернет страницата на Община Вършец, раздел Общински съвет, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. З,т. 9 от Закона за съдебната власт.

4.   Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл. 68а, ал. 1-3 от Закона за съдебната власт, да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Вършец, и внесе в Общински съвет в седем дневен срок преди гласуването.

 

VI. Откриването на процедурата за определяне на 35 /тридесет и пет/ броя съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана, от които за Община Вършец е 1 /един/ брой съдебен заседател за мандат 2020 г. - 2023 г. и правилата за нейното провеждане да се обявяват на
интернет страницата на Община Вършец, раздел Общински съвет и във вестник
„Вършец".

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,“против”1-          Г. Найденов; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 50/ 23.01.2020 год. относно утвърждаване на разходи на МК по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишно жилищно спестовни влогове по реда на § 17, ал. 3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.

                                                           Докладва:Иван Андров - председател  на ПК  по  АОНУОРСГПБК

Изказаха се: И. Андров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 65

 

Общински съвет – Вършец на основание § 17, ал. 3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове утвърждава разходи на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове при Община Вършец за периода 01.01.2019 г. До 31.12.2019 г. както следва:

За възнаграждения на членовете на местната комисия за календарната 2019 г. по 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ на член или обща сума от 750.00 ле. /седемстотин и петдесет лева/.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 49/ 23.01.2020 год. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2020 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

 

Докладва: Адрияна Николова – Председател ПК по ОКМДС

Изказаха се: А. Николова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 66

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2019 - 2023 година от Бюджета на Община Вършец за 2020 година от функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности", Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт за всички", § 43-01 утвърждава за първото полугодие на 2020 година на:

 

1.1 „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ВЪРШЕЦ“ - сумата от 2 500,00 лева;

1.2 Футболен Клуб „Озирово“-  сумата от 1 500,00 лева;

1.3 КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ ВЪРШЕЦ 2014“ – 1 000,00 лева;

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 67

         

             Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2019 - 2023 година от Бюджета на Община Вършец за 2020 година от функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", Дейност 2 525 „Клубове на пенсионера" § 43-01 утвърждава за 2020 година на:

 

2.1  СНЦ “Козница” гр. Вършец - 2 088,00 лева;

2.2  ПК „Чинарите“ гр. Вършец – 1 344,00 лева; 

2.3  Клуб на пенсионера и самодееца „Озировци", с. Долно Озирово – 492,00 лева;

2.4  ПК  “Еделвайс”, с. Драганица – 1 056,00 лева;

2.5   СНЦ „ Диабетик Вършец 2017“ гр. Вършец  – 1 620,00 лева;

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 51/ 23.01.2020 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с Вх. № 20/ 13.01.2020 год., Вх. № 23/ 16.01.2020 год., Вх.№ 24/ 16.01.2020 год.

 

Докладва:Иван Андров - председател  на ПК  по  АОНУОРСГПБК

Изказаха се: И. Андров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 68

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21. ал.1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2020 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 500.00 лева /петстотин лева/ на Лиляна Георгиева Даскалова.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 69

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21. ал.1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2020 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300.00 лева /триста лева/ на Петър Ангелов Илиев.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 70

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21. ал.1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2020 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 200.00 /двеста лева/ на Янислав Станков Давидов.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 51/ 23.01.2020 год. относно Приемане на решение за делба на поземлен имот с идентификатор 12961.423.564 по КК и КР на гр.Вършец, съсобствен на „Хубев“ ЕООД, ЕИК 105591931 със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.“Георги Сава Раковски“ № 25 и на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, ЕИК 111046509 със седалище и адрес на управление гр.Вършец, бул.“България“ № 2.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

РЕШЕНИЕ № 71

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, т.7 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел

приеме решение за доброволна делба на поземлен имот с идентификатор 12961.423.564 по КК и КР на гр.Вършец от 2008 г. на два нови поземлени имота, както следва:

            - Поземлен имот с проектен идентификатор 12961.423.599, проектна площ 21 кв.м. при граници и съседи: 12961.423.193, 12961.423.563, 12961.423.569 и 12961.423.598, които става собственост на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, ЕИК 111046509 със седалище и адрес на управление гр.Вършец, бул.“България“ № 2.

            - Поземлен имот с проектен идентификатор 12961.423.598 с проектна площ 498 кв.м. при граници и съседи: 12961.423.193, 12961.423.563, 12961.423.599, 12961.423.569, 12961.423.196 и 12961.423.154, които става собственост на „Хубев“ ЕООД, ЕИК 105591931 със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.“Георги Сава Раковски“ № 25             

Задължава  Управителя на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, ЕИК 111046509 да подпише договор за доброволна делба на поземлен имот с идентификатор 12961.423.564 по КК и КР на гр.Вършец от 2008 г. съгласно настоящото решение.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

Изказаха се: инж. А. Димитров, инж. И. Лазаров;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:20 часа.

 

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                /Антон Тошев /