П Р О Т О К О Л  2

 

Днес, 28.11.2019 година (четвъртък) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници.

 

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец , К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева – гл. експерт „Информационно обслужване“, С. Зарчев – спец. „Връзки с обществеността“, , А. Петров – кмет на с. Долно Озирово, В. Милчев – кметски наместник с. Долна Бела Речка, Б. Василев – кметски наместник с. Горна Бела речка, А. Петров – кметски наместник с. Горно Озирово, В. Трендафилов – кметски наместник с. Черкаски, Д. Георгиева – организатор на кв. Заножене, Ив. Павлов – координатор и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет -Вършец.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 273/ 21.11.2019 год. относно актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2019 година.“

                                                                                                                                                   Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 279/ 22.11.2019 год. относно създаване на Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

3.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 280/ 22.11.2019 год. относно вземане на решение за представителство в Областния съвет за развитие на област Монтана.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

4.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 281/ 22.11.2019 год. относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

5.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 275/ 22.11.2019  год.  относно  промяна в общата численост и структура на общинска администрация Вършец, както и закриване на 3 /три/ броя кметства.

                                                                                                                                                               Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 276/ 22.11.2019 год. относно определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на община Вършец и кметовете на кметства в община Вършец.

                                                                                                                                                                       Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 278/ 22.11.2019 год. относно утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с § 1, т. 7 и § 2, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на закона и чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА.

 

                                                                                                                                                                                 Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК по ПКОНПИ

 

8.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна  записка Вх. № 277/ 22.11.2019 год. относно членуване в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България. 

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

9.        Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Дневния ред на заседанието на Общински съвет Вършец бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”- 13; “против”няма; “въздържали се”няма;             

         ПРИЕМА СЕ 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 273/ 21.11.2019 год. относно актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2019 година.“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 4

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2019 г. както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2019 г., подточка 2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /поземлени имоти върху, които е учредено право на строеж суперфиция по реда на ЗОС/ се включва следния недвижим имот:

 - Поземлен имот с идентификатор 12961.422.476 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 636 кв.м., с административен адрес: гр. Вършец, ул. “Банкя“ № 12. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 407/16.03.2012 г., вписан в дв. вх. рег. № 345, акт № 3, том 2 от 21.03.2012 г. на Служба по вписванията при Районен съд – Берковица. Върху имота е учредено право на строеж /суперфиция/ на Илия Тодоров Коцов, съгласно Нотариален акт № 50, том I, дело № 80 от 03.03.1967 г.

2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

 

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.”.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. ЗАмфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,             Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

 

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 279/ 22.11.2019 год. относно създаване на Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров;  

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 5

 

1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1 т. 1 от ЗМСМА взема решение да се създаде временна Комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата /2019 – 2023 г./, която да се състои от трима членове.

2. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА избира състав на Временна комисия от 3 /трима/ общински съветници за изготвяне на проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата /2019 – 2023 г./ както следва: 

1. инж. Анатоли Георгиев Димитров - председател на Комисията

            2. Васил Георгиев Замфиров  - член

    3. Атанас Георгиев Маджарски    - член

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов,“против”няма; “въздържали се”1 - Г. Найденов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 280/ 22.11.2019 год. относно вземане на решение за представителство в Областния съвет за развитие на област Монтана.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров;

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 6

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация избира за представител Иван Димитров Андров и Заместник представител Недялко Йорданов Томов в Областния съвет за развитие на област Монтана.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                     ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 281/ 22.11.2019 год. относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 7

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България за мандат 2019 – 2023 г. Председателят на Общински съвет – Вършец инж. Анатоли Георгиев Димитров.

 

При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Иван Димитров Андров – Общински съветник към Общински съвет-Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,      В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 275/ 22.11.2019 год.  относно  промяна в общата численост и структура на общинска администрация Вършец, както и закриване на 3 /три/ броя кметства.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, Б. Христов;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 8

 

Общинския съвет на основание на чл. 31, ал. 1 от Закона за административно-територалното устройство на Република България, §2 от заключителните разпоредби от Закона за местното самоуправление и местната администрация и изискванията на чл. 46а, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация реши:

1.      Закрива следните кметства: село Драганица, село Черкаски и село Горно Озирово, които стават населени места в община Вършец;

2.      Променя общата численост и структура на общинска администрация Върщец, съгласно  Приложение № 1;

3.      Решенията по т. 1, т. 2 влизат в сила, считано от датата на обнародването на решението на Общински съвет Вършец в Държавен вестник.

 

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,        В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски; “против”2 - Н. Томов, Г. Найденов; “въздържали се”3 - Л. Симова, Б. Христов и И. Цветанов;

 

ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 276/ 22.11.2019 год. относно определяне на индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на община Вършец и Кметовете на кметства в община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, Н. Томов;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 9

 

Общински съвет – Вършец,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и съгласно разпоредбите на Постановление № 4 на МС от 10.01.2019 г. за изменение и допълнение на ПМС № 67 / 14.04.2010 г., във връзка с чл. 5, ал. 16 от същото, определя индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на община Вършец и Кметовете на кметства в община Вършец, както следва:

      

1.      Кмет на община Вършец                                     2 400.00 лв.

2.      Кметове на кметства:

·         Кметство с. Спанчевци                              850.00  лв.

·         Кметство с. Долно Озирово                       850.00 лв.

 

 

Гласували поименно: “за” – 9  инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,        В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова; “против”1 - Г. Найденов; “въздържали се”3 - Б. Христов, И. Цветанов и Н. Томов;

 

ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 278/ 22.11.2019 год. относно утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с § 1, т. 7 и § 2, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на закона и чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА.

Докладва: Адрияна Николова – председател на ПК по ПКОНПИ

 

Изказаха се: А. Николова, Л. Симова;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 10

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 35,ал. 3,  ал.1, т. 1 и т. 3, чл. 6, ал. 1, т. 32 и т. 46, § 1, т. 10 и § 2, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от Допълнителните разпоредби ЗПКОНПИ във връзка с § 1, т. 1 от ДР на КТ, утвърждава образци на декларации за несъвместимост и декларации по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, съгласно приложените 7 образци на декларации.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

 

ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна  записка Вх. № 277/ 22.11.2019 год. относно членуване в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България. 

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 11

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА дава съгласие председателят инж. Анатоли Георгиев Димитров да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Община Вършец в частта „Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации“.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,  В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,             Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

 

ПРИЕМА СЕ

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Изказаха се: г-н Г. Найденов, инж. И. Лазаров;

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 14:45 часа.

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

Даниела Андреева                                                                              Съгласувано с юрисконсулт:

Технически сътрудник ОбС                                                                          /Антон Тошев /