П Р О Т О К О Л  6

 

Днес, 27.02.2020 година (четвъртък) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 12 положили клетва общински съветника.

Отсъства: г-н Благовест Христов

 

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П. Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец , инж. Г. Янкулов - зам.- кмет на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева – гл. експерт „Информационно обслужване“, С. Зарчев – „Връзки с обществеността“, Е.Димитров-кмет с. Спанчевци ,         А. Петров – кмет на с. Долно Озирово, В. Мишов – кметски наместник с. Горно Озирово, В. Трендафилов – кметски наместник с. Черкаски , Б. Василев – кметски наместник с. Горна Бела речка и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет -Вършец.

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал. 2 т. 2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните допълнения в дневния ред:

Промяна в кворума. Излиза г-н Георги Найденов.

Общо 11 общински съветници.

1.    Включване на Докладна записка вх. № 91/ 24.02.2020 г. като точка 1-ва от дневния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават 18.

 

Гласували: “за”- 11; “против” – няма; “въздържали се” – няма.

 

Промяна в кворума. Влиза г-н Георги Найденов.

Общо 12 общински съветници.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 91/ 24.02.2020 г. относно смяна на обслужваща банка.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 54/ 27.01.2020 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за четвъртата година от мандата (2015-2019 г.).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 61/31.01.2020 г. за отчет за дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 73/ 19.02.2020 г. относно годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 89/ 21.02.2020 г. относно предложение за вземане на решение за приемане на Проект на Етичен кодекс и правила за поведение на общинския съветник за мандат 2019 – 2023 година.

 

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

 

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 74/ 19.02.2020 г. относно приемане на дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Вършец за периода  2020 г. – 2023 г. на основание чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 88/ 21.02.2020 г. относно вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 28.02.2020 год. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

 

Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по ТИУТУОС

 

8.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 75/ 19.02.2020 г. относно определяне на имотите - частна общинска собственост на община Вършец, които подлежат на задължително застраховане съгласно разпоредбата на чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 76/ 19.02.2020 г. относно разглеждане на писмо вх. № 3300-119/20.01.2020 г. от Кмета на община Враца и предложение за вземане на решение за даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване по чл. 39, ал. 3 от ЗОС в полза на община Враца, за поставяне на билбор по проект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца – II фаза, финансиран от Кохезиония фонд на ЕС и от държавният бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 77/ 19.02.2020 г. относно разглеждане на заявление вх. № 9400-1036/13.04.2018 г. от Красимир Стефанов Григоров, с адрес: гр. София и предложение за приемане на решение за допускане изработването на ЧИ на ПУП за изготвяне на Подробен устройствен план за заличаване на остатъка от прохода, свързващ улиците „Стефан Караджа“, „Хан Крум“ и „Дунав“, представляващ поземлен имот с идентификатор 12961.422.814 по КК и КР на гр. Вършец.    

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

11.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 78/ 19.02.2020 г. относно разглеждане на писмо вх. № 7000-65/ 22.01.2020 г., от „Теленор България“ ЕАД, приемане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец, както и на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаванеq за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост на община Вършец, част от покрива на сградата на Кметство с. Спанчевци за поставяне на съоръжения на „Теленор България“ ЕАД.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

12.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 81/ 19.02.2020 г. относно вземане на решение по реда на чл. 37и, ал.3 от Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за имотите с НТП пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване, за предоставяне под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ на животновъди, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

 

13.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 80/ 19.02.2020 г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

14.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 82/ 19.02.2020 г. относно вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец, както и приемане на решения за провеждане на два публична търга с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец за поставяне на кафе-автомати и преместваеми търговски обекти в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

15.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 79/ 19.02.2020 г. относно определяне на състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Вършец по чл.170, ал.2 и ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

                                          Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

16.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 85/ 21.02.2020 год. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2020 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – Председател ПК по ОКМДС

                                                                      

17.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 87/ 21.02.2020 год. относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2019 год.

 

Докладва:Иван Андров - председател  на ПК  по  АОНУОРСГПБК

 

18.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Промяна в кворума. Влиза г-н Благовест Христов.

Общо 13 общински съветника.

 

Промяна в кворума. Излиза г-н Вътко Маринов

Общо 12 общински съветника.

Във  връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 12; “против”няма; “въздържали се”няма;                 

                   ПРИЕМА СЕ    

Промяна в кворума. Влиза г-н Вътко Маринов

Общо 13 общински съветника.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 91/ 24.02.2020 г. относно смяна на обслужваща банка.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 72

 

Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА оправомощава Кмета на община Вършец да одобрява смяна на обслужваща банка на Община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 54/ 27.01.2020 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за четвъртата година от мандата (2015-2019 г.).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, И.Андров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 73

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, приема за сведение представения годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за четвъртата година от мандата (2015 – 2019 г.)

 

Гласували поименно: “за” – 13; “против”няма; “въздържали се” няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 61/31.01.2020 г. за отчет за дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А.Димитров, И. Андров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 74

 

Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведение отчета за дейността на Председателя на Общински съвет Вършец, дейността на Общински съвет Вършец и неговите комисии за периода 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.  

 

Гласували: “за” – 13; “против”няма;“въздържали се”няма;                            

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 73/ 19.02.2020 г. относно годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, д-р Р. Дамянова, Н. Томов, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 75

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от Закон за управление на отпадъците /ЗУО/, приема Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г., съгласно Приложение № 1.

 

 

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов и И. Цветанов,“против”2 - Н. Томов, Г. Найденов; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 89/ 21.02.2020 г. относно предложение за вземане на решение за приемане на Проект на Етичен кодекс и правила за поведение на общинския съветник за мандат 2019 – 2023 година.

 

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 76

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ приема Етичен кодекс и правила за поведение на общинския съветник за мандат 2019 – 2023 година  и образец №1 на декларация за имотно състояние.

 

Гласували поименно: “за” – 13; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 74/ 19.02.2020 г. относно приемане на дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Вършец за периода  2020 г. – 2023 г. на основание чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 77

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), приема дългосрочна Програма за насърчаване  използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Вършец за периода  2020 г. – 2030 г.

           Приетата дългосрочна Програма за насърчаване  използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Вършец за периода  2020 г. – 2030 г., да бъде качена в сайта на община Вършец, както и да бъде изпратена на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за сведение.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 88/ 21.02.2020 г. относно вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 28.02.2020 год. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

 

Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по ТИУТУОС

Изказаха се: В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

 

 

 

                                                          РЕШЕНИЕ № 78

 

        Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

 

         Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на дата 28.02.2020 год. като:

  По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2019 год.;

  По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2019 год.;

  По т.3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на Годишен финансов отчет на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2019 год.;

  По т.4 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на бюджет на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2020 год.;

  По т.5 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане и одобряване на проект на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – В и К системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2020 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора „ВиК“ ООД, гр. Монтана.

По т. 6 от дневния ред – при предлагане, обсъждане и гласуване на въпроси извън горепосочения дневен ред, представителят на Община Вършец да гласува както намери за добре, съобразно интересите на жителите на Община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова; “против”2 - Б. Христов, Г. Найденов; “въздържали се”2 - И. Цветанов, Н. Томов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 75/ 19.02.2020 г. относно определяне на имотите - частна общинска собственост на община Вършец, които подлежат на задължително застраховане съгласно разпоредбата на чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, Г. Найденов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 79

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост утвърждава за мандат 2019 – 2023 г. - Списък на имотите частна общинска собственост на община Вършец подлежащи на задължително застраховане по чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост включително и за застрахователните рискове природни бедствия и земетресения съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост съгласно приложението към настоящото решение.

2. Задължава Кмета на община Вършец да предприеме всички правни и фактически действия през мандат 2019 – 2023 г. за застраховане на имотите включени в Списъка на имотите частна общинска собственост на община Вършец подлежащи на задължително застраховане по чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

           3. При необходимост през мандат 2019 – 2023 г., Кмета на община Вършец да внесе предложение в Общински съвет – Вършец за актуализация на Списъка на имотите частна общинска собственост на община Вършец подлежащи на задължително застраховане.

   

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 76/ 19.02.2020 г. относно разглеждане на писмо вх. № 3300-119/20.01.2020 г. от Кмета на община Враца и предложение за вземане на решение за даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване по чл. 39, ал. 3 от ЗОС в полза на община Враца, за поставяне на билборд по проект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца – II фаза, финансиран от Кохезиония фонд на ЕС и от държавният бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 80

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“, като създава нов раздел XI с наименование: „Предоставяне на имоти за възмездно или безвъзмездно право на ползване по реда на чл. 39 от ЗОС“, като сега съществуващия раздел XI „Други данни определени от общинският съвет“ става раздел XII.

            В раздел XI „Предоставяне на имоти за възмездно или безвъзмездно право на ползване по реда на чл. 39 от ЗОС“ се включва следният недвижим имот:

Поземлен имот с идентификатор 69537.29.141, землище с. Стояново, община Вършец, област Монтана, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1828/08.11.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на поземления имот: с. Стояново, местност „Андровото“, площ: 150 кв.м. /сто и петдесет кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: четвърта, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000041, при граници и съседи: 69537.28.149, 69537.16.50, 69537.29.148 и 69537.29.142.

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 81

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 55, т. 3 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, учредява безвъзмездно право на ползване за срок до 5 /пет/ календарни години, в полза на Община Враца, ЕИК 000193115, със седалище и адрес на управление, гр. Враца 3000, община Враца, област Враца, ул. »Стефанаки Савов» № 6, върху поземлен имот с идентификатор 69537.29.141, землище с. Стояново, община Вършец, област Монтана, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1828/08.11.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на поземления имот: с. Стояново, местност „Андровото“, площ: 150 кв.м. /сто и петдесет кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: четвърта, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000041, при граници и съседи: 69537.28.149, 69537.16.50, 69537.29.148 и 69537.29.142 за монтиране на билборд по проект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца – II фаза, финансиран от Кохезиония фонд на ЕС и от държавният бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

2. На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската собственост, задължава Кмета на община Вършец да издаде заповед и да сключи договор с община Враца за безвъзмездно право на ползване на имота, подробно описан в т. 1 от настоящото решение за монтиране на билборд по проект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца – II фаза, финансиран от Кохезиония фонд на ЕС и от държавният бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 30/ 20.01.2020 год. относно приемане на бюджета на Община Вършец за 2020 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 82

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, допуска изработването на ЧИ на ПУП за изготвяне на Подробен устройствен план за заличаване на остатъка от прохода, свързващ улиците „Стефан Караджа“, „Хан Крум“ и „Дунав“, представляващ поземлен имот с идентификатор 12961.422.814 по КК и КР на гр. Вършец, като дава съгласие същият да се придаде към поземлен имот с идентификатор 12961.422.310 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., собственост на Красимир Стефанов Григоров.

            Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ изработването на частичното изменение на подробния устройствен план да се извърши за сметка на Красимир Стефанов Григоров, с адрес: гр. София 1715, ж.к. “Младост – 4“, бл. 411, вх. 5, ет. 9, ап. 27.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 78/ 19.02.2020 г. относно разглеждане на писмо вх. № 7000-65/ 22.01.2020 г., от „Теленор България“ ЕАД, приемане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец, както и на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост на община Вършец, част от покрива на сградата на Кметство с. Спанчевци за поставяне на съоръжения на „Теленор България“ ЕАД.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров, Г. Найденов; 

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 83

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2020 г., точка 1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, подточка 1.1. Нежилищни обекти, части от сгради и терени, билбордове и рекламни елементи общинска собственост, за които ще се проведат публични търгове и публично оповестени конкурси по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаването им под наем за търговски и други нужди и поставяне на павилиони, съоръжения, кафе-автомати, банкомати и т.н. в населените места на територията на община Вършец през 2020 г., като в тази подточка се включват следните части от имоти:

- Част от покрива на сградата на Кметство с. Спанчевци, община Вършец /Акт за публична общинска собственост № 46/10.12.1998 г./, с площ от 50 кв.м., за разполагане на съоръжения на лицензиран мобилен оператор за приемо-предавателна станция.

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 84

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост на община Вършец, за разполагане на съоръжения на лицензиран мобилен оператор за приемо-предавателна станция, както следва:

         - Част от покрива на сградата на Кметство с. Спанчевци, община Вършец /Акт за публична общинска собственост № 46 /10.12.1998 г./, с площ от 50 кв.м., за разполагане на съоръжения на лицензиран мобилен оператор за приемо-предавателна станция.

           Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ календарни години считано от датата на сключване на договора за наем

           Първоначална тръжна месечна наемна цена - 450 лв. без ДДС /четиристотин и петдесет лева без ДДС/

          Цена на тръжната документация 100 лв., /сто лева/.

          Депозит за участие в търга 1000 лв./хиляда лева/.

          Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.

           В договора за наем да се включи клауза, че месечната наемна цена се актуализира в началото на всяка календарна година с официалният процент на инфлацията обявен от НСИ.

         Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от НУРПТК на община Вършец и да сключи договор за отдаване под наем на частта от недвижимия имот със спечелилия търга участник.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 81/ 19.02.2020 г. относно вземане на решение по реда на чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за имотите с НТП пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване, за предоставяне под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ на животновъди, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;

 

Промяна в кворума. Излиза г-жа Латинка Симова.

Общо 12 общински съветници.

 

Промяна в кворума. Влиза г-жа Латинка Симова.

Общо 13 общински съветници.

 

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 85

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 42, ал. 4 и ал. 5 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, определя ливадите описани в приложение № 1 към настоящото решение и пасищата и мерите описани в приложение № 2 към настоящото решение от Общинския поземлен фонд на община Вършец, които ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 във връзка с чл. 37и, от ЗСПЗЗ, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

            Възлага на Кмета на община Вършец в срок до 01.03.2020 г., списъците със земеделските имоти за индивидуално ползване с категории за землищата на населените места на общината да се обявят на информационните табла пред сградите на Кметствата на територията на община Вършец, както и и се публикуват на интернет страницата на община Вършец.

                            

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 80/ 19.02.2020 г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 86

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Никола Младенов Митров, следния имот:

 

          1. Поземлен имот с идентификатор 69537.50.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стояново, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-1828/08.11.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Стояново, местност „СВИДНЯ“, площ: 2 080 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: пета, номер по предходен план: 050017, при граници и съседи: 69537.50.18, 69537.50.21, 69537.50.16, 69537.49.157 и  69537.51.128 – земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Стояново, съгласно скица № 15-841868/16.09.2019 г.

 

            2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд - гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

 

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно-процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 82/ 19.02.2020 г. относно вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец, както и приемане на решения за провеждане на два публична търга с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец за поставяне на кафе-автомати и преместваеми търговски обекти в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 87

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2020 г., точка 1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, подточка 1.1. Нежилищни обекти, части от сгради и терени, билбордове и рекламни елементи общинска собственост, за които ще се проведат публични търгове и публично оповестени конкурси по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаването им под наем за търговски и други нужди и поставяне на павилиони, съоръжения, кафе-автомати, банкомати и т.н. в населените места на територията на община Вършец през 2020 г., като в тази подточка се включват следните части от имоти:

- Част от тротоара и зелената площ на кръстовището на ул. “Република“ № 12 и ул. “Отец Паисий“ в гр. Вършец, с площ от 43 кв.м., за разполагане на преместваем търговски обект по реда на чл. 56 от ЗУТ.

 - Част от поземлен имот с идентификатор 12961.422.611 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 10 кв. м., за разполагане на преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ.

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 88

         

             Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец, за поставяне на кафе-автомати, както следва:

          1. Пред сградата на СУ “Иван Вазов” гр. Вършец - 1 кв.м. за поставяне на 1 бр. кафе автомат.

          2. Пред сградата на община Вършец - 1 кв.м. за поставяне на 1 бр. кафе автомат.

         Срок за отдаване под наем на частите от недвижимите имоти – 3 /три/ календарни години, считано от датата на сключване на договора/договорите за наем.

          Определя първоначална тръжна месечна наемна цена - 50 лв. без ДДС /петдесет лева без ДДС/ за 1 кв.м. за 1 бр. кафе-автомат.

Цена на тръжната документация 50 лв., /петдесет лева/.

Депозит за участие в търга 300 лв./триста лева/ за всяка отделна площ за поставяне на кафе-автомат.

          Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена на съответната площ за поставяне на кафе-автомат.

         При сключване на договор за наем спечелилият/спечелилите търга участници заплащат 6 /шест/ месечни наемни вноски за наетите от тях площ/площи.

         Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от НУРПТК на община Вършец и да сключи договор/и за отдаване под наем на частите от имоти публична общинска собственост за поставяне на кафе-автомати с спечелилия/те търга участник/ци.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 89

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец, за поставяне на преместваеми търговски обекти по чл. 56 от ЗУТ описани, както следва:

          1. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.424.158 по КК и КР на гр. Вършец /паркова зона пред СБР „Свети Мина“, гр. Вършец/ с площ от 55 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект по реда на чл. 56 от ЗУТ /съгласно проекта за рехабилитация на градинка в УПИ V, кв.76 по плана на гр. Вършец/. Начална тръжна месечна наемна цена - 150 лв. без ДДС.

         2. Част от тротоара и зелената площ на кръстовището на ул. “Република“ № 12 и ул. “Отец Паисий“ в гр. Вършец, с площ от 43 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект по реда на чл. 56 от ЗУТ. Начална тръжна месечна наемна цена – 70 лв. без ДДС.

           3. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.422.611 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 10 кв. м. за поставяне на преместваем търговски обект по реда на чл. 56 от ЗУТ. Начална тръжна месечна наемна цена - 50 лв. без ДДС.

          Срок за отдаване под наем на частите от терените – 5 /пет/ календарни години, считано от датата на сключване на договора/договорите за наем.

            Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички части от имот/и предмет на търга.

           Депозит за участие в търга - 500 лв. за всеки терен по отделно за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ.

          Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната месечна наемна цена на съответния терен.

          Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.

          Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе публичният търг по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи договор/и за отдаване под наем със спечелилия/спечелилите търга участник/участници.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 79/ 19.02.2020 г. относно определяне на състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Вършец по чл.170, ал.2 и ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

                                          Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, И. Андров, Г. Найденов;

 

Предложение от г-н Георги Найденов относно определяне на състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Вършец по чл. 170, ал. 2 и ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Г-н Найденов предлага за Председател на наблюдателната комисия г-н Ивайло Цветанов.

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

РЕШЕНИЕ № 90

 

           Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА  взема решение за създаване на наблюдателна комисия по реда на чл. 170, ал. 2 и ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, която да се състои от 5 /пет/ члена, както следва:

 

           Председател: Ивайло Цветанов – общински съветнико от Об.С.-Вършец

           Членове: 1. Антон Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт при Об.А-Вършец

                            2. Представител на РУ на МВР гр. Вършец

                            3. Представител на ОС „Изпълнение на наказанията“ Монтана, ПС – Берковица

                            4. Представител на затвора гр.Враца

 

Гласували поименно: “за” – 6 – А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”1 - И. Андров; “въздържали се”6 - инж. А. Димитров,  А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров;

                                                                                                                               НЕ СЕ ПРИЕМА

 

РЕШЕНИЕ № 91

 

           Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА  взема решение за създаване на наблюдателна комисия по реда на чл. 170, ал. 2 и ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, която да се състои от 5 /пет/ члена, както следва:

 

           Председател: Васил Замфиров – общински съветнико от Об.С.-Вършец

           Членове: 1. Антон Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт при Об.А-Вършец

                            2. Представител на РУ на МВР гр. Вършец

                            3. Представител на ОС „Изпълнение на наказанията“ Монтана, ПС – Берковица

                            4. Представител на затвора гр.Враца

 

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров; “против”4 - Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “въздържали се”2 - А. Маджарски, Л. Симова;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 85/ 21.02.2020 год. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2020 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – Председател ПК по ОКМДС

                                                                      

Изказаха се: А. Николова, Б. Христов, инж. А. Димитров, инж. И. Лазаров, и. Цветанов, Г. Найденов;

 

Промяна в кворума. Излиза г-н Вътко Маринов.

Общо 12 общински съветници.

 

По предложение на г-н Георги Найденов относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2020 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Вършец 2012“ - сумата от 4 000,00 лева;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 92

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2019 - 2023 година от Бюджета на Община Вършец за 2020 година от функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности", Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт за всички", § 43-01 утвърждава за първото полугодие на 2020 година на:

 

1.1 Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Вършец 2012“ - сумата от 4 000,00 лева;

 

Гласували поименно: “за” – 4 – А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Г. Найденов; “против”4 - И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Замфиров; “въздържали се”3 - инж. А. Димитров, И. Замфиров, Н. Томов;

                                                                                                                            НЕ СЕ ПРИЕМА

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 93

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2019 - 2023 година от Бюджета на Община Вършец за 2020 година от функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности", Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт за всички", § 43-01 утвърждава за първото полугодие на 2020 година на:

 

1.1 Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Вършец 2012“ - сумата от 3 000,00 лева;

 

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов; “против”1 - Г. Найденов; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 94

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2019 - 2023 година от Бюджета на Община Вършец за 2020 година от функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", Дейност 2 525 „Клубове на пенсионера" § 43-01 утвърждава за 2020 година на:

 

2.1  ПК “Магнолия” село Горно Озирово – сумата от 720, 00 лева;

2.2  ПК „Детелина“ село Черкаски – сумата от 444,00 лева;

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 87/ 21.02.2020 год. относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2019 год.

 

Докладва:Иван Андров - председател  на ПК  по  АОНУОРСГПБК

 

Изказаха се: И. Андров, Г. Найденов,

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 95

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21 ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2019 год.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

Изказаха се: Г. Найденов, инж. А. Димитров;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:55 часа

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                /Антон Тошев /