П Р О Т О К О Л  № 8

 

Днес, 28.05.2020 година (четвъртък) от 11:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 12 положили клетва общински съветника.

Отсъства: г-н Благовест Христов

 

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет -Вършец.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 134/ 12.05.2020 г. относно ползване на кредит от Фонд за развитие на местно самоуправление – ФЛАГ ЕАД за изпълнение на проект ROBG-471 „ Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България, 2014-2020.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 125/ 27.04.2020 г. относно приемане на Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Вършец за 2021 година., на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.         Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 145/ 20.05.2020 г. относно предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец“.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 142/ 19.05.2020 г. относно вземане на решение за отменяне на т. 2, от Решение № 528, от Протокол № 51/ 30.09.2014 г. на Общински съвет – Вършец и приемане на ново решение за  определяне на цена на кубик на дърва за огрев, добити и доставени до краен потребител от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 143/ 19.05.2020 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на територията на всички землищата в населените места на община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.       Разглеждане и вземане на решение Докладна записка с вх. № 144/ 20.05.2020 г. относно вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец, както и приемане на решение за провеждане на публична търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 146/ 22.05.2020 г. относно разглеждане на доклад на временната комисия, определена с Решение № 64 от Протокол № 5 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Вършец и вземане на решение за определяне на 1 /един/ съдебен заседател за мандат 2020 – 2024 г. за Окръжен съд – гр. Монтана.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 149/ 22.05.2020 г. относно приемане на Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2019 година на „ВиК“ ООД град Монтана.

 

Докладва:Вътко Маринов – Председател на ПК по ТИУТУОС

 

9.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 148/ 22.05.2020 г. относно отпускане на награди за учениците зрелостници, показали отличен успех за целия курс на обучение в СУ „Иван Вазов“, град Вършец.

 

10.   Изказвания, питания и становища.

Във  връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 12; “против”няма; “въздържали се”няма;                      

                        ПРИЕМА СЕ 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 134/ 12.05.2020 г. относно ползване на кредит от Фонд за развитие на местно самоуправление – ФЛАГ ЕАД за изпълнение на проект ROBG-471 „ Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България, 2014-2020.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 111

 

Във връзка с осигуряване на финансиране и поемане на дълг, направено по реда на Закона за общински дълг (ЗОС), Общински съвет – Вършец  на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл.17, ал.1 от ЗОД, Общински съвет - Вършец дава съгласие:

 

1.                     Община Вършец да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 94474 от 21.08.2018 г.,  финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г. , Приоритетна ос 2: Зелен район, Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство, при следните основни параметри:

·           Максимален размер на дълга378 325, 00 лв. (триста седемдесет и осем хиляди триста двадесет и пет лв.)

·           Валута на дълга – лева

·         Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем

·         Условия за погасяване:

-          Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

-          Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 94474 от 21.08.2018 и/или от собствени бюджетни средства.

·         Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

 

 

·         Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

·           Начин на обезпечение на кредита:

-            Учредяване на залог върху вземанията на Община Вършец по Договор за безвъзмездна помощ № 94474 от 21.08.2018, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-            Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Вършец, по която постъпват средствата по проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“ по Договор за безвъзмездна помощ №  94474 от 21.08.2018;

-            Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Вършец, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Вършец по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Възлага и делегира права на Кмета на Община Вършец да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 125/ 27.04.2020 г. относно приемане на Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Вършец за 2021 година., на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, д-р Р. Дамянова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 112

 

1.         Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приема Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Вършец за 2021 г.

 

2.         Възлага на Кмета на община Вършец при възникване на необходимост да актуализира Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Вършец за 2021 г.

 

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 145/ 20.05.2020 г. относно предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец“.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, И. Андров;  

 

Промяна в кворума. Влиза г-н Благовест Христов.

Общо 13 общински съветници.

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 113

 

           I. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, изменя и допълва „Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец“, (приета с Решение № 48 по Протокол № 5 от 04.02.2008 г. в  сила от 15.02.2008 г., изменена и допълнена с Решение № 226 по Протокол № 19/28.01.2009 г.; изменена Решение № 432 по Протокол № 50/28.01.2011 г., изменена с Решение № 216 по Протокол № 25/27.02.2013 г., изменен с Решение № 433 по Протокол № 42/05.03.2014 г; изменена с Решение № 512 по Протокол № 48/31.07.2014 г. , изменена с Решение № 384 по Протокол № 25/27.02.2017 г., изменена и допълнена с Решение № 680. по Протокол№ 51/31.01.2019 г.,  изменена с Решение № 737. по Протокол№ 57/25.07.2019 г. от Общински съвет- Вършец), както следва:

 

1.  Във Глава втора Местни данъци, раздел I „Данък върху недвижимите имоти“.

 

          В  чл. 17 се изменя и допълва текста на ал. 1, както следва:

 

Чл.17. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2  от ЗМДТ.

 

2.  Във Глава втора Местни данъци, раздел III „Данък при придобиване на имущества по  дарение и по възмезден начин“.

 

         В  чл. 32 се изменя и допълва текста на ал. 3, както следва:

 

         Чл.32 (3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната.

 

         3.  Във Глава втора Местни данъци, раздел IV „Данък върху превозните средства“.

 

          В чл. 45 се изменят и допълват текстовете на ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, както следва:

 

Чл.45 (1) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.

(2) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения данък по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ.

         (3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от ЗМДТ, при условие че не се използват за други цели.

         (5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

 

 4.  Във Глава втора Местни данъци, раздел IV „Данък върху превозните средства“.

          В  чл. 46 се изменя и допълва текста на ал. 3, както следва:

 

 

 Чл. 46. (3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.

 5.  Във Глава втора Местни данъци, раздел V „Патентен данък“.

          В  чл. 52 ал.1 се изменя и допълва текста на т. 2, както следва:

 

 Чл.52. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

 т.2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4 от ЗМДТ, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;

          

          В чл. 52, ал.1 се изменя и допълва текста на т. 4, както следва:

 

т.4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 от ЗМДТ, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н от ЗМДТ е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

 

6.  Във Глава втора Местни данъци, раздел VII Дънък върху таксиметров превоз на пътници“.

В чл. 64 се изменя и допълва текста на ал.2, както следва:

 

Чл.64 (2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

 

 

ПДТПП x ОМ

 

НВДТПП =

______________________

, където

 

                        БМ

 

 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 

           II. Изменението и допълнението „Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец“, влиза в сила от дата на приемане на настоящото решение.

 

          III.  Задължава Кмета на община Вършец да отрази приетите в т. 1 от настоящото решение изменения и допълнения на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец“, като актуализираната наредба бъде качена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 142/ 19.05.2020 г. относно вземане на решение за отменяне на т. 2, от Решение № 528, от Протокол № 51/ 30.09.2014 г. на Общински съвет – Вършец и приемане на ново решение за  определяне на цена на кубик на дърва за огрев, добити и доставени до краен потребител от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, В. Маринов, Л. Симова, И. Цветанов, П. Стефанов,               К. Тачева;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 114

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, отменя т. 2 от свое Решение № 528 от Протокол № 51/30.09.2014 г. считано от датата на приемане на настоящото решение.

 

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,   В. Замфиров, И. Замфиров, Н. Томов; “против”4 - А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Г. Найденов; “въздържали се”1 - Б. Христов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 115

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, определя продажна цена за добив и транспорт до краен потребител на дърва за огрев - 60 лв., /шестдесет лева/ за 1 куб.м. или обща цена в размер на 300 лв. за 5 куб.м., /съгласно изготвената калкулация/ на която да се продават от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм - Вършец“.

 

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,   В. Замфиров, И. Замфиров, Н. Томов; “против”4 - А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Г. Найденов; “въздържали се”1 - Б. Христов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 143/ 19.05.2020 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на територията на всички землищата в населените места на община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;  

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 116

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с  чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост на община Вършец, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, описани по землища, както следва:

           - Землище гр. Вършец – 67 бр. имота описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Спанчевци – 131 бр. имота описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Драганица – 103 бр. имота описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Черкаски - 109 бр. имота описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Стояново – 130 бр. имота описани в приложение към докладна.

           - Землище с. Д. Озирово – 334 бр. имота описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Г. Озирово -  389 бр. имота описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Долна Бела Речка – 122 бр. имота описани в приложение към докладната.

                  - Землище с. Горна Бела Речка – 64 бр. имота описани в приложение към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни цени, както следва:

 - 12 лева. /дванадесет лева/ за 1 /един/ декар за поземлените имоти с НТП лозя, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения, други селскостопански територии и овощни градини.

-   20 лева /двадесет/ за 1 /един/ декар за поземлени имоти с НТП ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти подробно описани в т.1 от решението – 6 /шест/ стопански години, считано от 01.10.2020 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имоти предмет на търга.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:

- за имоти с площ до 10 дка.  -  20 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 10 до 20 дка.  -  50 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалните годишни тръжни наемни цени описани в   т. 2 от настоящото решение.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите за първата стопанска година от договора при подписването му, а за останалите стопански години падежът за плащане на дължимия наем е датата на подписания договор.

9. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец и да сключи договори за отдаване под наем на земеделските земи със спечелилите търга участници.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение Докладна записка с вх. № 144/ 20.05.2020 г. относно вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец, както и приемане на решение за провеждане на публична търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, В. Маринов, Л. Симова, А. Тошев, А. Маджарски;  

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 117

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2020 г., точка 1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, подточка 1.1. Нежилищни обекти, части от сгради и терени, билбордове и рекламни елементи общинска собственост, за които ще се проведат публични търгове и публично оповестени конкурси по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаването им под наем за търговски и други нужди и поставяне на павилиони, съоръжения, кафе-автомати, банкомати и т.н. в населените места на територията на община Вършец през 2020 г., като в тази подточка се включват следните части от имоти публична общинска собственост на община Вършец, както следва:

1.1. Част от сграда с идентификатор 12961.422.603.2 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 21 кв.м., представляваща 1 бр. помещение с административен адрес: гр. Вършец, ул. “Република“ № 82, „Постройка на допълващото застрояване“.

            1.2. Бюфет в столовата в сграда с идентификатор 12961.422.299.1 по КК и КР на град Вършец от 2008 г., / втора сграда на СУ „Иван Вазов“, с административен адрес: гр. Вършец, ул. “Дончо Станчев“ № 47 а, с площ 10 кв. м.

           1.3. Кухненски бокс в сградата с идентификатор 501.72.1 по плана на с. Спанчевци, община Вършец /бившата детска градина в с. Спанчевци/, със застроена площ 50 кв.м.

           1.4.  Част от поземлен имот с идентификатор 12961.420.1 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 50 кв.м., върху който е разположен преместваем обект - метален павилион /  в източния край на „Слънчева градина/“.

           1.5. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.423.156 по КК и КР на гр. Вършец, с площ 24 кв.м., върху който е разположен преместваем обект - метален павилион /срещу хотел „Здравец“ с лице към ул.“Република“/.

          1.6. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.423.221 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 95 кв.м., върху който е разположен преместваем обект - метален павилион /срещу блок МИУ, с лице към ул. “Ботуня“/.

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“ да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 118

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец, взема решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост /части от сгради и терени/ на община Вършец описани, както следва:

         1.1. Част от сграда с идентификатор 12961.422.603.2 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 21 кв.м., включващо 1 бр. помещение с административен адрес: гр. Вършец, ул.“Република“ № 82, „Постройка на допълващото застрояване“. Първоначална месечна наемна цена – 105 лв., без ДДС.

          1.2. Бюфет в столовата в сграда с идентификатор 12961.422.299.1 по КК и КР на град Вършец от 2008 г., /втора сграда на СУ „Иван Вазов“, с административен адрес: гр. Вършец, ул. “Дончо Станчев“ № 47 а/ с площ 10 кв.м. Първоначална месечна наемна цена – 50 лв. без ДДС.

          1.3. Кухненски бокс в сградата с идентификатор 501.72.1 по плана на с. Спанчевци, община Вършец /бившата детска градина в с. Спанчевци/, със застроена площ 50 кв.м. Първоначална месечна наемна цена – 150 лв., без ДДС.

          1.5.  Част от поземлен имот с идентификатор 12961.420.1 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 50 кв.м., върху който е разположен преместваем обект - метален павилион /в източния край на „Слънчева градина/“. Първоначален месечен наем -  150 лв., без ДДС.

          1.6. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.423.156 по КК и КР на гр. Вършец, с площ 24 кв.м., върху който е разположен преместваем обект - метален павилион /срещу хотел „Здравец“, с лице към ул.“Република“/. Първоначална месечна наемна цена – 120 лв., без ДДС.

          1.7. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.423.221 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 95 кв.м., върху който е разположен преместваем обект - метален павилион /срещу блок МИУ с лице към ул. “Ботуня“/. Първоначална месечна наемна цена – 285 лв., без ДДС.

          2. Срок за отдаване под наем на частите от недвижимия имот – 5 /пет/ календарни години считано от датата на сключване на договорите за наем.

          3. Цена на тръжната документация 100 лв., /сто лева/.

          4. Депозит за участие в търга 300 лв. /триста лева/ за всеки отделен обект.

          5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.

          6. Всеки участник в търга може да участва за наемане на един, няколко или всички части от имоти предмет на търга.

          7. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга.

         

 

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,   В. Замфиров, И. Замфиров, Б. Христов; “против” – 3 - А. Маджарски, Л. Симова, Г. Найденов; “въздържали се”2 - И. Цветанов, Н. Томов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 146/ 22.05.2020 г. относно разглеждане на доклад на временната комисия, определена с Решение № 64 от Протокол № 5 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Вършец и вземане на решение за определяне на 1 /един/ съдебен заседател за мандат 2020 – 2023 г. за Окръжен съд – гр. Монтана.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, И. Андров;  

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 119

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, определя за съдебен заседател от община Вършец - Илка Михайлова, с постоянен адрес: гр. Вършец, ул. “Ботуня“ № 14, бл. МИУ, вх. „А“, ап. 3.

             Предлага на общото събрание на Окръжен съд – гр. Монтана за мандат 2020 – 2024 г., да бъде определено за съдебен заседател лицето Илка Михайлова, с постоянен адрес: гр. Вършец, ул. „Ботуня“ № 14, бл. МИУ, вх. „А“, ап. 3.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 149/ 22.05.2020 г. относно приемане на Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2019 година на „ВиК“ ООД град Монтана.

 

Докладва:Вътко Маринов – Председател на ПК по ТИУТУОС

Изказаха се: В. Маринов;  

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 120

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, приема за сведение Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2019 година на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.

 

Гласували поименно: “за” – 13; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 148/ 22.05.2020 г. относно отпускане на награди за учениците зрелостници, показали отличен успех за целия курс на обучение в СУ „Иван Вазов“, град Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК по ОКМДС

 

 

Изказаха се: А. Николова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 121

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за 2020 год. § 10 – 98 сумата от 1 000 лв. /хиляда лева/ на:

 

 

 

Ø  Ученици с отличен успех (6.00):

1.       Биляна Сашова Борисова – сумата от 200,00 лева

2.       Борис Андрианов Горанов – сумата от 200,00 лева

 

Ø  Ученици с успех отличен (5,50 – 5,99):

1.       Александър Кирилов Ангелов – сумата от 100,00 лева

2.       Доброслав Василев Иванов – сумата от 100,00 лева

3.       Ивелин Йорданов Грозданов – сумата от 100,00 лева

4.       Петър Ангелов Апостолов – сумата от 100,00 лева

5.       Тамара Светославова Чавдарова – сумата от 100,00 лева

6.       Фабиана Махайлова Върбанова – сумата от 100,00 лева

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания и становища.

 

Изказаха се: Н. Томов, инж. И. Лазаров, П. Стефанов, Б. Христов, инж. А. Димитров, Г. Найденов;                

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 12:25 часа

 

 

 

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                      Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                  /Антон Тошев /