П Р О Т О К О Л  № 21

 

Днес, 16.02.2021 година (вторник) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветника.

 

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец , К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Димитров – кмет с. Спанчевци,                          В. Трендафилов – кметски наместник с. Черкаски, В. Милчев – кметски наместник с. Г.Б.Речка,          В. Илиева – гл. специалист „ТКДП“, Д. Лилова – специалист „Туризъм“, С. Зарчев – „Връзки с обществеността“, А. Алексов – председател на НЧ „Хр. Ботев-1900“ гр. Вършец.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет - Вършец.

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал. 2 т. 2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. предложи, следните допълнения в дневния ред:

1.   Включване на Докладна записка вх. № 51/ 10.02.2021 г. като точка 23-та от дневния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават 24.

Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въздържали се” – няма.

ДНЕВЕН РЕД

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 03/ 11.01.2021 год. относно отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 26/ 29.01.2021 год. относно отчет на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.

 

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет – Вършец

 

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 15/ 19.01.2021 год. относно годишен отчет за изпълнението на „Програмата за управление на Кмета на община Вършец“ за първата година от мандата на управление.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 39/ 05.02.2021 год. относно годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2016 - 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 40/ 05.02.2021 год. относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2021-2028 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 286/ 25.11.2020 год. относно приемане на план – сметка, включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване за 2021 год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 09/ 15.01.2021 год. относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 27/ 02.02.2021 год. относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2021 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 08/ 15.01.2021 год. относно приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец – 2021 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 07/ 14.01.2021 год. относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

11.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 28/ 02.02.2021 год. относно определяне на индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на Община Вършец и Кметовете на Кметства в община Вършец.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

12.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 29/ 02.02.2021 год. относно предложение за изменение и допълнение на чл. 65 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ по чл. 9 от ЗМДТ.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

13.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 13/ 19.01.2021 год. и допълнение с Докладна записка вх. № 44/ 09.02.2021 год. относно освобождаване от заплащане на наеми и тротоарно право за ползване на помещения, терени и обекти - общинска собственост за периода от 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

 

 

14.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 12/ 19.01.2021 год. относно вземане на решение по реда на чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за имотите с НТП пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване, за предоставяне под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ на животновъди, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

15.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 38/ 05.02.2021 год. относно приемане на Бюджета на Община Вършец за 2021 г.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

16.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 14/ 19.01.2021 год. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за допускане изработването на парцеларен план на част от общински път МОN 1092 Вършец – Заножене – Спанчевци в частта му от кв. Заножене до с. Спанчевци.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

17.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 10/ 19.01.2021 год. относно разглеждане на доклад на временна комисия, определена с Решение № 165 от Протокол № 14 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Вършец и предложение за вземане на решение за определяне на 1 /един/ съдебен заседател за мандат 2020 – 2024 г. на Районен съд – Берковица.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

18.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 45/ 09.02.2021 год. относно определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 26.02.2021 год. редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – Председател на ПК по ТИУТУОС

                                                                                                                                                

19.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 48/ 10.02.2021 год. относно определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 26.02.2021 г. извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – Председател на ПК по ЗСПЕ

 

20.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 46/ 09.02.2021 год. относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2020 год.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

21.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 43/ 09.02.2021 год. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2021 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК по ОКМД

 

 

22.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 47/ 09.02.2021 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с вх. № 323/ 08.12.2020 г.,  вх.  № 331/ 11.12.2020 г., вх. № 01/ 06.01.2021 г. и вх. № 41/ 08.02.2021 г.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

23.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 51/ 10.02.2021 год. относно предложение за изменение и допълнение на текста на чл. 11, ал. 1, т. 17 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в община Вършец, във връзка с Протест против разпоредбата от Галя Александрова – Прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана и образувано административно дело № 56/2021 г. по описа на Административен съд – Монтана.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

24.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Във  връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 13; “против”няма; “въздържали се”няма;             

                                           ПРИЕМА СЕ  

 

ПЪРВА ТОЧКА Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 03/ 11.01.2021 год. относно отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, И. Андров;   

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 181

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ приема за сведение отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.

                                            

Гласували поименно: “за” – 13; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                             ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 26/ 29.01.2021 год. относно отчет на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.;

 

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров, И. Андров;  

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

РЕШЕНИЕ № 182

 

Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведение отчета за дейността на Председателя на Общински съвет Вършец, дейността на Общински съвет Вършец и неговите комисии за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.

                                                                                                                                                         

Гласували поименно: “за” – 13; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 15/ 19.01.2021 год. относно годишен отчет за изпълнението на „Програмата за управление на Кмета на община Вършец“ за първата година от мандата на управление.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, И. Андров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 183

 

           

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА приема за сведение Годишен отчет за изпълнението на „Програмата за управление на Кмета на община Вършец“ за първата година от мандата на управление.

 

Гласували поименно: “за” – 13; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 39/ 05.02.2021 год. относно годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2016 - 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, д-р Р. Дамянова;   

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 184

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, приема за сведение годишен отчет за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2014 – 2020 г., съгласно приложението към настоящото решение.

 

Гласували поименно: “за” – 12; “против”няма; “въздържали се” 1;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 40/ 05.02.2021 год. относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2021-2028 г.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, д-р Р. Дамянова;  

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 185

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, приема Програма за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2021 – 2028 г.

            Задължава Кмета на община Вършец в 7 /седем/ дневен срок от приемане на настоящото решение да публикува на интернет страницата на община Вършец, приетата Програма за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2021 – 2028 г.

                                                                                                   

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 286/ 25.11.2020 год. относно приемане на план – сметка, включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване за 2021 год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 186

І. Общински съвет – Вършец, на  основание чл. 21, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА , във връзка с чл.  66 от ЗМДТ и чл. 17 от «Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“, одобрява обобщената план-сметка за 2021 година, общата стойност на която възлиза на 1 133 000 лв. и включва необходимите разходи за:

1.  Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и др. в размер на 33 000 лв.;

2.  Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депото за обезвреждането им 183 500 лв;

3. Проучване, проектиране, изграждане, подържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. – 338 000лв;

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 578 500 лв.

                    

ІІ. Запазва размера на такса битови отпадъци по видове услуги и населени места в размерите на 2020 година.

 

ІІІ . Одобрява   дофинансиране на услугите в размер на 363 000  лв. от други собствени приходи.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 09/ 15.01.2021 год. относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Николова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 187

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и  чл. 26а, ал. 2  от Закона за народните читалища, приема Програма за развитие на читалищната  дейност в Община Вършец за 2021 г.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 27/ 02.02.2021 год. относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2021 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                           РЕШЕНИЕ № 188

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 и чл. 12, т. 1 от Закона за туризма приема Програма за развитие на туризма по приоритети и дейности на Община Вършец за 2021 г.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 08/ 15.01.2021 год. относно приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец – 2021 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Николова, инж. А. Димитров; 

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                           РЕШЕНИЕ № 189

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Бюджета на Община Вършец за 2021 г., приема изготвения Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2021 г.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 07/ 14.01.2021 год. относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                           РЕШЕНИЕ № 190

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:     

           1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец.

           2. Приетата Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец влиза в сила от датата на приемане на решението.

           3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС - Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се публикува на интернет страницата на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов; “против”няма; “въздържали се”1 - Г. Найденов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 28/ 02.02.2021 год. относно определяне на индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на Община Вършец и Кметовете на Кметства в община Вършец.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                           РЕШЕНИЕ № 191

 

Общински съвет – Вършец,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и РМС № 790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г., определя индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на община Вършец и Кметовете на кметства в община Вършец, както следва:

      

1.      Кмет на Община Вършец                                   2 750.00  лв.

2.      Кметове на Кметства:

·         Кметство с. Спанчевци                          1 000.00  лв.

·         Кметство с. Долно Озирово                   1 000.00  лв.

 

 

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов; “против”няма; “въздържали се”3 - А. Маджарски, Л. Симова, Г. Найденов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 29/ 02.02.2021 год. относно предложение за изменение и допълнение на чл. 65 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ по чл. 9 от ЗМДТ.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                           РЕШЕНИЕ № 192

 

I. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, изменя и допълва чл. 65 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“, по чл. 9 от ЗМДТ, като изменя текста на т. 1 и създава нови точки 3 и 4, както следва:

           т.1 За провеждане на спортно-тренировъчен процес на лицензирани спортни клубове в български спортни федерации – 35 лв. за 1 /един/ астрономически час.

           Нова т. 3 За спортни мероприятия до 4 /четири/ часа – 400 лв.

           Нова т. 4 За спортни мероприятия до 8 /осем/ часа – 800 лв.

II. Изменението и допълнението на чл .65 от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“, по чл. 9 от ЗМДТ, влиза в сила от датата на приемане на решението.

       III. Задължава Кмета на община Вършец в 7 /седем/ дневен срок от приемане на настоящото решение да публикува в сайта на община Вършец, изменението и допълнение на  „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“, по чл. 9 от ЗМДТ.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 13/ 19.01.2021 год. и допълнение с Докладна записка вх. № 44/ 09.02.2021 год. относно освобождаване от заплащане на наеми и тротоарно право за ползване на помещения, терени и обекти - общинска собственост за периода от 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров, Г. Найденов, А. Тошев;

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                                           

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 193

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост реши:

1. Освобождава от заплащане на месечен наем за периода от 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г. всички лица, сключили договори за наем на помещения, терени и обекти, собственост на община Вършец, които временно са преустановили дейността си, вследствие на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

2. Освобождава от заплащане на тротоарно право за предобектна търговия по т. 1 от Тарифата за базисни наемни цени на община Вършец за периода от 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г., всички лица, които временно са преустановили дейността си, вследствие на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

3. Възлага на Кмета на Община Вършец да предприеме всички необходими фактически и правни действия по изпълнение на настоящото решение.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 12/ 19.01.2021 год. относно вземане на решение по реда на чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за имотите с НТП пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване, за предоставяне под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ на животновъди, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                                           

РЕШЕНИЕ № 194

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 42, ал. 4 и ал. 5 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, определя ливадите, описани в приложение № 1 към настоящото решение и пасищата и мерите, описани в приложение № 2 към настоящото решение от Общинския поземлен фонд на община Вършец, които ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване за стопанската 2021/2022 година, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 във връзка с чл. 37и, от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

 

            Възлага на Кмета на община Вършец в срок до 01.03.2021 г., списъците с земеделските имоти за индивидуално ползване с категории за землищата на населените места на общината да се обявят на информационното табло пред сградата на община Вършец и на информационните табла пред сградите на Кметствата на територията на общината, както и и се публикуват на интернет страницата на община Вършец.

 

 

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 38/ 05.02.2021 год. относно приемане на Бюджета на Община Вършец за 2021 г.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, , инж. А. Димитров, В. Маринов, А. Николова, д-р Р. Дамянова,          В. Замфиров, И. Андров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                                           

РЕШЕНИЕ № 195

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ на 2021 година, ПМС № 408/2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вършец, Общински съвет - Вършец          

Р Е Ш И:

1.      Приема бюджета на Община Вършец за 2021 година, както следва:

      1.1. Приходи в размер на   10 731 000  лв.,  в т.ч.:

   1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 702 530 лв., съгласно Приложение № 1 и 2   в т.ч.:

 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 4 938 575 лв.

1.1.1.2.  Преходен остатък от 2020 година в размер  на  498 861 лв., съгласно Приложение № 3.

1.1.1.3.  Наличност по валутни сметки в левова равностойност 32 066 лв.

1.1.1.4.  Временно съхранявани средства на други сметки и фондове -/ -86 072 лв.

1.1.1.5.  Трансфери между бюджетни сметки   319 100 лв.   

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер  на 5 028 470 лв., съгласно Приложение №  2   в т.ч.:

 1.1.2.1. Данъчни и не данъчни приходи в размер  на  2 466 752 лв.

1.1.2.2.  Трансфери за местни дейности в размер на  1 219 700 лв. в т.ч.:          

1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  763 100 лв., включително трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на  92 500 лв.

 

 

1.1.2.2.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на  456 600 лв.

1.1.2.3. Предоставени трансфери между бюджети в размер на    -/- 200 000 лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджета и сметки за средства на ЕС -/ -110 682 лв.

1.1.2.5. Средства на сметки от Европейския съюз  в размер на - / - 337 936 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2020 година в размер  на  1 678 343 лв., съгласно Приложение № 3.    

1.1.2.7.  Наличност по валутни сметки в левова равностойност 312 293 лв.

1.2. Разходи в размер на   10 731 000  лв., разпределени по функции, дейности и параграфи:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 702 530 лв., съгласно Приложение № 2.                 

1.2.2. За местни дейности в размер на   5 028 470 лв., съгласно Приложение № 2. 

1.2.3. Определя годишна издръжка на едно дете в детска градина – местна отговорност, при формиране бюджета на ДГ “Слънце“ за 2021 година, съгласно утвърдените натурални показатели в информационната система на МОН, както следва :

- от 0 до 4 годишни -  700 лв.

- от  5 до 6 годишни  - 400 лв.           

2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на   2 387 919 лв., съгласно Приложение № 4.           

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на  329 000  лв., съгласно Приложение №  4.     

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпление от продажбата на общински нефинансови активи  и други собствени приходи, както и от преходния остатък в размер на 2 058 919 лв., съгласно Приложение №  4.

2.3. Дава съгласието си Кмета на община Вършец , по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева  субсидия за капиталови разходи  в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на текущ ремонт на улици и сграда, публична общинска собственост в община Вършец в размер на 127 600 лв., съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава:

3.1. Утвърждава числеността на персонала за делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“ – 51 щатни бройки.

3.2. Утвърждава разпределението на плановите разходи за заплати за 2021 г., без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №  2. 

3.3. Утвърждава списък на педагогическия персонал и длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота, съгласно Приложение № 9.     

 

 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос -  5 390  лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет -   10000   лв.

4.3. Субсидии за:

4.3.1. читалища -   137 808  лв.        

4.3.2. спортни клубове -  20 000 лв.    

4.3.3. организации с нестопанска цел -  10 000  лв.      

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО до 3 на 100 (не повече от 3 на 100) върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на общината в размер на  4 000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в размер на 500 лв.

5.4.Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за кметствата и населените места на територията на общината, като одобрява разходите за осъществяване функциите им на органи на изпълнителната власт, разпределени съгласно Приложение № 8.

6. Утвърждава приходите и разходите, на общинското предприятие, съгласно Приложение №  2.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз , съгласно Приложение № 6.        

8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2021 г. и прогнозни показатели за периода 2022-2023 г, по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно Приложение № 7.      

9. Определя максимален размер на дълга, както следва:

9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на  0 лв.

9.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2021 г. в размер на 0 лв.

9.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021 г. в размер на  0 лв.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

 

 

11. Определя максималния размер на  ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя размера на просрочените задължения от 2020 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 г., в размер на  132 639 лв.     

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 г. в размер на  146 886 лв.                         

14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.2. В частта за местни дейности- между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите .

15. Възлага на кмета:

15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

15.2. Да утвърди бюджетите на  разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

15.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16. Упълномощава Кмета :

16.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по Общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз и ДСД /други сметки и дейности/ за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет, при спазване разпоредбите на Закона за публичните финанси

16.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

16.3. Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

 

 

 

17. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 10.      

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 14/ 19.01.2021 год. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за допускане изработването на парцеларен план на част от общински път МОN 1092 Вършец – Заножене – Спанчевци в частта му от кв. Заножене до с. Спанчевци.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 196

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, разрешава изработване на проект за парцеларен план за проектиране на трасе за  общински път МОН 1092 Вършец – Заножене – Спанчевци в частта му, отнасяща се от кв. Заножене до с .Спанчевци в съответствие със схема, която е неразделна част от настоящото решение.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 10/ 19.01.2021 год. относно разглеждане на доклад на временна комисия, определена с Решение № 165 от Протокол № 14 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Вършец и предложение за вземане на решение за определяне на 1 /един/ съдебен заседател за мандат 2020 – 2024 г. на Районен съд – Берковица.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, И.Андров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 197

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, определя за съдебен заседател от община Вършец за мандат 2020 – 2024 г. за Районен съд - Берковица – Зорница Валериева Светославова, с постоянен адрес: гр. Враца,             ул. “Кръстьо Бързаков“ № 6.

         Предлага на общото събрание на Окръжен съд – Монтана, да бъде определено за съдебен заседател от община Вършец за мандат 2020 – 2024 г. за Районен съд – Берковица, лицето Зорница Валериева Светославова с постоянен адрес: гр. Враца, ул. “Кръстьо Бързаков“ № 6.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 45/ 09.02.2021 год. относно определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 26.02.2021 год. редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – Председател на ПК по ТИУТУОС

 

Изказаха се: В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 198

 

        Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

 

         Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на дата 26.02.2021 год. като:

  По т. 1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2020 г.;

  По т. 2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2020 г.;

  По т. 3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2021 г.;

По т. 4 от дневния ред – при предлагане, обсъждане и гласуване на въпроси извън горепосочения дневен ред, представителят на Община Вършец да гласува както намери за добре, съобразно интересите на жителите на Община Вършец.

      

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

                      

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 48/ 10.02.2021 год. относно определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 26.02.2021 г. извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – Председател на ПК по ЗСПЕ

 

Изказаха се: д-р Р. Дамянова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

РЕШЕНИЕ № 199

 Общински съвет-Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандата 2019-2023 г. и чл. 12, ал. 1 и чл. 33 от Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на Общината в граждански дружества и сдружения  с нестопанска цел реши:

Гласува изрични пълномощия на д-р Румяна Трифонова Дамянова – общински съветник в Общински съвет – Вършец, която да участва като представител на общината в извънредно общо събрание на акционерите в органите на управление на дружество с общинско участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана на 26.02.2021 г.. При невъзможност за участие се замества от             г-н Ивайло Величков Цветанов – общински съветник в Общински съвет – Вършец, като:

По т. 1 от дневния ред – да гласува „ЗА“  приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

По т. 2 от дневния ред – да гласува „ЗА“  определянето на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерий за определяне на балната оценка в публичните предприятия към чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия/ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и      № 5 от приложение 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

                      

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 46/ 09.02.2021 год. относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2020 год.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

           

Изказаха се: И. Андров; 

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 200

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21 ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2020 год.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 43/ 09.02.2021 год. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2021 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК по ОКМД

Изказаха се: А. Николова; 

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 201

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2019 - 2023 година от Бюджета на Община Вършец за 2021 година от функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности", Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт за всички", § 43-01 утвърждава за първото полугодие на 2021 година на:

 

1.1 „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ВЪРШЕЦ“ - сумата от 3 000,00 лева;

1.2 „КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ ВЪРШЕЦ 2014“ – сумата от 1 500,00 лева;

1.3  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЪРШЕЦ 2012“ – сумата от 4 000,00 лева;

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 202

 

            Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2019 - 2023 година от Бюджета на Община Вършец за 2021 година от функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", Дейност 2 525 „Клубове на пенсионера" § 43-01 утвърждава за 2021 година на:

 

2.1  СНЦ “Козница” град Вършец – сумата от 1 800, 00 лева;

2.2  ПК  “Еделвайс”, село Драганица – сумата от 700,00 лева;

2.3  ПК „Чинарите“, град Вършец – сумата от 1 400, 00 лева; 

2.4  ПК „Магнолия“, село Горно Озирово – сумата от 700, 00 лева;

2.5   СНЦ „ Диабетик Вършец 2017“ гр. Вършец  – сумата от 1 700, 00 лева;

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 47/ 09.02.2021 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с вх. № 323/ 08.12.2020 г.,  вх. № 331/ 11.12.2020 г., вх. № 01/ 06.01.2021 г. и вх. № 41/ 08.02.2021 г.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

Изказаха се: И. Андров; 

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 203

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 300,00 /триста/ лева на Владимир Славейков Митов.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 204

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 300,00 /триста/ лева на Слави Борисов Велиславов.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                                        ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 205

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 300,00 /триста/ лева на Димитрана Рафаилова Иванова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                                        ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 206

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева на Емилия Михайлова Георгиева.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                                        ПРИЕМА СЕ

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 51/ 10.02.2021 год. относно предложение за изменение и допълнение на текста на чл. 11, ал. 1, т. 17 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в община Вършец, във връзка с Протест против разпоредбата от Галя Александрова – Прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана и образувано административно дело № 56/2021 г. по описа на Административен съд – Монтана.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;  

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 207

 

I. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ и чл. 177, ал. 1, т. 3 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, изменя и допълва текста на чл. 11, ал. 1, т.17 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в община Вършец, както следва: т. 17 Извеждането на кучета без повод, а на агресивните кучета и без намордник.

          II. Изменението и допълнението на чл. 11, ал. 1, т. 17 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в община Вършец влиза в сила от датата на приемане на решението.

          III. Задължава Кмета на община Вършец в 7 /седем/ дневен срок от приемане на настоящото решение да публикува в сайта на община Вършец, изменението и допълнение на  чл. 11, ал. 1, т. 17 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                                        ПРИЕМА СЕ

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Изказаха се: Н. Томов, инж. И. Лазаров, И. Цветанов, Л. Симова, инж. А. Димитров;

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет – Вършец закри заседанието в 16:00 часа

 

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

Даниела Андреева                                                                               Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                               /Антон Тошев /