П Р О Т О К О Л № 29

 

Днес, 13.09.2021 година (понеделник) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветника.


Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.


На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П. Стефанов – зам. кмет на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Т. Кънчев – представител на Симеон Венелинов Хубев – Управител на „Хубев“ ЕООД;


Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет - Вършец.

Председателят на общински съвет – Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал. 2 т. 2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. предложи, следните допълнения в дневния ред:

 1. Включване на Докладна записка вх. № 249/ 08.09.2021 г. като точка 9-та от дневния ред на заседанието.

 2. Включване на Докладна записка вх. № 250/ 10.09.2021 г. като точка 10-та от дневния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават 11.

Гласували: “за”- 8; “против” – 5; “въздържали се” – няма.

ДНЕВЕН РЕД


 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 238/ 25.08.2021 г. относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец


 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 240/ 03.09.2021 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 243/ 03.09.2021 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 242/ 03.09.2021 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на 16 бр. земеделски имота, частна и публична общинска собственост на община Вършец, находящи се в землищата на гр. Вършец и с. Горно Озирово на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за изпълнение на дейността дърводобив.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец


 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 241/ 03.09.2021 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл. 103 и чл. 104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние по ред, определен в ППЗСПЗЗ.


Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец


 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 245/ 07.09.2021 г. относно докладна записка вх. № 237/ 18.08.2021 г. от г-жа Ани Ангелова – Директор на СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец и предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец за утвърждаване на 6 /шест/ маломерни паралелки в СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец за учебната 2021/2022 г.

Докладва: Адрияна Николова – председател на ПК по ОКМДС


 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 244/ 07.09.2021 г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2021 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец за второто полугодие на 2021 година.


Докладва: Адрияна Николова – председател на ПК по ОКМДС


 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 246/ 07.09.2021 год. относно отпускане на финансова помощ по молба с вх. № 236/ 13.08.2021 г.

Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 249/ 08.09.2021 г. относно създаване на Общинска комисия по безопасност на движението, съгласно разпоредбата на чл. 167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец


 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 250/ 10.09.2021 г. относно разглеждане на уведомление за инвестиционно предложение вх. № 7000-295 от 12.05.2021 г. от Симеон Венелинов Хубев – Управител на „Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, бул. “Христо Ботев“ № 35 и предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за изработване на ПУП-ПРЗ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 12961.423.601, и сгради с идентификатори 12961.423.601.1 и 12961.423.601.2 по КК и КР на гр. Вършец, собственост на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец


 1. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 8; “против”5; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ


ПЪРВА ТОЧКА Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 238/ 25.08.2021 г. относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец


Изказаха се: инж. И. Лазаров,В. Маринов, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Андров инж. А. Димитров;


Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 268


Общински съвет – Вършец на основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 , във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси,

Р Е Ш И :


1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2020 година по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:


ПО ПРИХОДА 10 721 859 лв.

в т.ч.:

Приходи с държавен характер – 5 411 260 лв.;

Приходи с общински характер – 5 310 599 лв.


ПО РАЗХОДА 10 721 859 лв.

в т.ч.:

Държавни дейности - 5 411 260 лв.;

Общински дейности – 5 292 599 лв.;

Дофинансиране на държавни дейности- 18 000 лв. /Приложение № 1/


2. Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2020 год. в размер на 8 529 276 лв., от които с източник на финансиране бюджетни средства – 2 602 693 лв. и финансирани със средства от Европейския съюз и от други източници – 5 926 583 лв., представен по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 2.


3. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2020 год., в размер на 8 352 168 лв., разпределени, както следва:


ПО ПРИХОДА- 8 352 168 лв.

в т.ч.:

Приходи с държавен характер – 5 042 296 лв.;

Приходи с общински характер - 3 309 872 лв.

ПО РАЗХОДА - 8 352 168 лв.

в т.ч.:

Държавни дейности– 5 042 296 лв.;

Местни дейности - 3 309 872лв.;

Дофинансиране на държавни дейности- 0 лв. /Приложение № 1/.

 1. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2020 год. в размер на 5 072 508 лв., от които 979 966 лв. финансирани със средства от бюджета на общината и 4 092 542 лв., финансирани със средства от Европейския съюз и от други източници, представен по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 2.


 1. Приема отчетите на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно приложения № 4, 5, и 6.


 1. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2020 година в размер на 378 325 лв., съгласно Приложение № 3.


 1. Приема за сведение Одитен доклад № 0100306821 на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Вършец за 2020 година.Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов; “против”2 - , Б. Христов, Г. Найденов; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 240/ 03.09.2021 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 269


Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.“ на община Вършец в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2021 г. както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2021 г., подточка 2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /поземлени имоти върху, които е учредено право на строеж суперфиция по реда на ЗОС/ се включва следния недвижим имот:

- Поземлен имот с идентификатор 12961.422.320 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и две точка триста и двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: град Вършец, ул. „Тодорини кукли“ № 67, площ на имота: 585 кв.м. /петстотин осемдесет пет кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 101, квартал 25, парцел ХVІІ, при граници и съседи: 12961.422.323, 12961.422.651, 12961.422.319, 12961.422.318, 12961.422.321, 12961.422.322. Акт за частна общинска собственост № 780 от 02.12.2020 г. вписан в Дв. вх. рег. № 1317/04.12.2020 г., акт № 63, том 5 на Служба по вписванията при Районен съд – Берковица. Продажна цена на имота без ДДС – 7 546,50 лв. /седем хиляди петстотин четиридесет и шест лева и петдесет ст. без ДДС/.

2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.” на община Вършец да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.”.


Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 270


1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, взема решение за продажба на Стоянка Димитрова Иванова, с адрес: гр. София, жк. “Люлин“, бл. 233, вх. „Б“, ет. 6, ап. 28, Николай Иванов Николов, с адрес: с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, ул. “Георги Димитров“ № 25, вх. „А“, ет. 5, ап. 16 и Димитър Иванов Николов, с адрес: гр. София, жк. “Люлин“, бл. 233, вх. „Б“, ет. 6, ап. 28, като съсобственици на законно построена сграда върху общинска земя - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12961.422.320 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и две точка триста и двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: град Вършец, ул. „Тодорини кукли“ № 67, площ на имота: 585 кв.м. /петстотин осемдесет пет кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 101, квартал 25, парцел ХVІІ, при граници и съседи: 12961.422.323, 12961.422.651, 12961.422.319, 12961.422.318, 12961.422.321, 12961.422.322. Акт за частна общинска собственост № 780 от 02.12.2020 г., вписан в Дв. вх. рег. № 1317/04.12.2020 г., акт № 63, том 5 на Служба по вписванията при Районен съд – Берковица. Продажна цена на имота без ДДС – 7 546,50 лв. /седем хиляди петстотин четиридесет и шест лева и петдесет ст. без ДДС/.


2. Упълномощава Кмета на община Вършец да издаде заповед по реда на чл. 35, ал. 6 от ЗОС и чл. 37, ал. 4 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ и след заплащане на сумата за закупуване на имота от купувачите Стоянка Димитрова Иванова, Николай Иванов Николов и Димитър Иванов Николов да сключи договор за продажба на имота по ЗОС и ЗС.


Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 243/ 03.09.2021 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 271


Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.“ на община Вършец в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2021 г. както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2021 г., подточка 2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /поземлени имоти върху, които е учредено право на строеж суперфиция по реда на ЗОС/ се включва следния недвижим имот:

- Поземлен имот с идентификатор 12961.422.405 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и две точка четиристотин и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.04.2021 г., адрес на поземления имот: град Вършец, ул. „Цар Иван Асен ІІ-ри“ № 26, площ на имота 654 кв.м. /шестстотин петдесет и четири кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 270, квартал 50, парцел ІІІ. Акт за частна общинска собственост № 825/22.12.2020 г. Продажна цена на имота без ДДС – 8 436,60 лв. /осем хиляди четиристотин тридесет и шест лева и шестдесет ст. без ДДС/.

2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.” на община Вършец да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.”.


Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ


Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 272


1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец, взема решение за продажба на Пенка Димитрова Павлова с постоянен адрес: гр. Вършец, ул. “Ал. Занов“ № 1, като собственик на законно построени сгради върху общинска земя - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12961.422.405 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и две точка четиристотин и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.04.2021 г., адрес на поземления имот: град Вършец, ул. „Цар Иван Асен ІІ-ри“ № 26, площ на имота: 654 кв.м. /шестстотин петдесет и четири кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 270, квартал 50, парцел ІІІ, при граници и съседи: 12961.422.407, 12961.422.406, 12961.422.340, 12961.422.404, 12961.422.408. Акт за частна общинска собственост № 825 от 22.12.2020 г. вписан в Дв. вх. рег. № 1510/30.12.2020 г., акт № 21, том 6 на Служба по вписванията при Районен съд – Берковица. Продажна цена на имота – 8 436,60 лв. /осем хиляди четиристотин тридесет и шест лева и шестдесет ст. без ДДС/.

2. Упълномощава Кмета на община Вършец да издаде заповед по реда на чл. 35, ал. 6 от ЗОС и чл. 37, ал .4 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ и след заплащане на сумата за закупуване на имота от купувача Пенка Димитрова Павлова да сключи договор за продажба на имота по ЗОС и ЗС.


Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 242/ 03.09.2021 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на 16 бр. земеделски имота, частна и публична общинска собственост на община Вършец, находящи се в землищата на гр. Вършец и с. Горно Озирово на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за изпълнение на дейността дърводобив.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 273


Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 25, т. 3 от Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Вършец, предоставя за временно безвъздмездно управление на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ за извършване на дейността „Дърводобив“ - 16 бр. недвижими имота частна и публична общинска собственост на община Вършец, находящи се в землищата на гр. Вършец, и с. Горно Озирово описани, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 12961.26.273 по КК и КР на гр. Вършец с НТП ливада с площ 3064 кв.м.

2. Поземлен имот с идентификатор 12961.24.45 по КК и КР на гр. Вършец с НТП пасище с площ 2013 кв.м.

3. Поземлен имот с идентификатор 16866.110.3 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП ливада с площ 5282 кв.м.

4. Поземлен имот с идентификатор 16866.110.5 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП ливада с площ 8 837 кв.м.

5. Поземлен имот с идентификатор 16866.36.1 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП ливада с площ 12 670 кв.м.

6. Поземлен имот с идентификатор 16866.113.40 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП ливада с площ 4 127 кв.м.

7. Поземлен имот с идентификатор 16866.33.161 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП дере с площ 2 103 кв.м.

8. Поземлен имот с идентификатор 16866.113.162 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП дере с площ 1 320 кв.м.

9. Поземлен имот с идентификатор 16866.111.127 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП гори и храсти в земеделски земи с площ 3 105 кв.м.

10. Поземлен имот с идентификатор 16866.32.4 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП гори и храсти в земеделски земи с площ 6 574 кв.м.

11. Поземлен имот с идентификатор 16866.109.96 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП гори и храсти в земеделски земи с площ 3 866 кв.м.

12. Поземлен имот с идентификатор 16866.47.2 по КК и КР на с.Горно Озирово с НТП пасище с площ 27 226 кв.м.

13. Поземлен имот с идентификатор 16866.73.2 по КК и КР на с.Горно Озирово с НТП нива с площ 28 048 кв.м.

14. Поземлен имот с идентификатор 16866.53.6 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП гори и храсти в земеделски земи с площ 14 895 кв.м.

15. Поземлен имот с идентификатор 16866.24.65 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП гори и храсти в земеделски земи с площ 28 631 кв.м.

16. Поземлен имот с идентификатор 16866.33.34 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП ливада с площ 3 932 кв.м.


II. Дейностите по дърводобив да се извършат от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ в срок до 30.11.2021 г.


III. След извършване на дейностите по дърводобив или след изтичане на срока по т. II, за който са предоставени на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, земеделските имоти, подробно описани в т. I от настоящото решение продължават да се управляват, ползват и стопанисват от община Вършец, съгласно тяхното НТП по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 241/ 03.09.2021 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл. 103 и чл. 104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние по ред, определен в ППЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община ВършецИзказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 274

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 103 и чл. 104 от Правилника за прилаганена на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 13, ал. 1 от НРПУРОС на община Вършец и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по реда на чл. 103 от ППЗСПЗЗ, описани в приложения към настоящото решение, съдържащи идентификатор на имота, землище, местност, начин на трайно ползване, категория на земята и площ, както следва:

- Землище гр. Вършец – 892 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Спанчевци – 207 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Драганица – 165 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Черкаски – 244 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с .Стояново – 106 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Д. Озирово – 203 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Г. Озирово – 652 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Д. Б. Речка – 209 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Г. Б. Речка – 240 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

2. Определя първоначална годишна наемна цена - 12 лв. /дванадесет лева/ за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти, подробно описани в т.1 от решението - 1 /една/ стопанска година 2021 - 2022 г., считано от 01.10.2021 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имоти предмет на търга.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:

- за имоти с площ до 10 дка. - 20 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 10 до 20 дка. - 50 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки имот по отделно;

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната годишна тръжна наемна цена на съответния недвижим имот, за които участва съответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наеметелите преди подписване на договора за наем.

9. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец и да сключи договор/и за отдаване под наем земедеските земи със спечелилите търга участници.Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ


ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 245/ 07.09.2021 г. относно докладна записка вх. № 237/ 18.08.2021 г. и допълнение с вх. № 248/ 07.09.от г-жа Ани Ангелова – Директор на СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец и предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец за утвърждаване на 6 /шест/ маломерни паралелки в СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец за учебната 2021/2022 г.

Докладва: Адрияна Николова – председател на ПК по ОКМДС

Изказаха се: А. Николова;

Промяна в кворума. Излиза г-н Атанас Маджарски.

Общо 12 общински съветника.


Промяна в кворума. Влиза г-н Атанас Маджарски.

Общо 13 общински съветника.Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 275

Общински съвет-Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 100, ал. 1 и чл. 108, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, (Приета с ПМС № 219 от 05.09.2017год.) утвърждава 6 /шест/ маломерни паралелки в СУ„Иван Вазов“ град Вършец за учебната 2021/2022 година в рамките на утвърдения бюджет на училището и утвърдената численост на персонала, без допълнително финансиране от общинския бюджет, както следва:


 1. II „б“ клас – 14 ученици;

 2. III „а“ клас – 11 ученици;

 3. X „б“ клас, професия „Хотелиер“ – 15 ученици;

 4. XI „а“ клас, профил „Икономическо развитие“ – 13 ученици;

 5. XI „б“ клас, професия „Хотелиер“ – 17 ученици;

 6. XII „а“ клас, профил „Чужди езици“ – 17 ученици;


Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ


СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 244/ 07.09.2021 г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2021 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец за второто полугодие на 2021 година.

Докладва: Адрияна Николова – председател на ПК по ОКМДС

Изказаха се: А. Николова;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 276


Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2019 - 2023 година от Бюджета на Община Вършец за 2021 година от функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности", Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт за всички", § 43-01 утвърждава за второто полугодие на 2021 година на:

  1. Сдружение с нестопанска цел „ФК Вършец 2012“ – сумата от 5 000 лева;

  2. Волейболен клуб „Вършец“ – сумата от 3 500 лева;


Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ


ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 246/ 07.09.2021 год. относно отпускане на финансова помощ по молба с вх. № 236/ 13.08.2021 г..

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

Изказаха се: И. Андров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 277


Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 300,00 /триста/ лева на Маргаритка Борилова Ангелова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ


ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 249/ 08.09.2021 г. относно създаване на Общинска комисия по безопасност на движението, съгласно разпоредбата на чл. 167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община ВършецИзказаха се: инж. И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 278


Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, приема решение за създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Вършец, като поименният състав на комисията да бъде определен със заповед на Кмета на община Вършец, /при спазване разпоредбите на чл. и чл. 4 от Правилата за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата/, които са утвърдени от Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Определя за член на комисията – инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет – Вършец и на постоянна комисия по Бюджет, финанси и стопанска политика.

Резервен член: Иван Димитров Андров – Заместник председател на Общински съвет – Вършец, Председател на постоянната комисия по Административно обслужване, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, граждански права и борба с корупцията.

Възлага на Кмета на община Вършец да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение, като в срок до 30.09.2021 г. да изпрати настоящото решение и издадената заповед на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ


ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 250/ 10.09.2021 г. относно разглеждане на уведомление за инвестиционно предложение вх. № 7000-295 от 12.05.2021 г. от Симеон Венелинов Хубев – Управител на „Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, бул. “Христо Ботев“ № 35 и предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за изработване на ПУП-ПРЗ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 12961.423.601, и сгради с идентификатори 12961.423.601.1 и 12961.423.601.2 по КК и КР на гр. Вършец, собственост на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец


Изказаха се: инж. И. Лазаров, Т. Кънчев – представител на Симеон Венелинов Хубев – Управител на „Хубев“ ЕООД, А. Маджарски, инж. А. Димитров, Б. Христов, Н. Томов, И. Цветанов, д-р Р. Дамянова и В. Маринов;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 279


1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 131 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, дава съгласие да бъде допуснато изработване на частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за делба на поземлен имот с идентификатор 12961.423.601 на сгради с идентификатори 12961.423.601.1 и 12961.423.601.2 по КК и КР на гр. Вършец в отделен самостоятелен имот, ведно със сградите попадащи в него, съгласно приложената идейна скица-проект към настоящото решение.

2. Възлага на кмета на Община Вършец да предприеме всички действия по разрешаване, изработване, обявяване и одобряване на ЧИ на ПУП-ПРЗ.

3. Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изработването на частичното изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване да се извърши за сметка на община Вършец. Обявяването включва предложението за ЧИ на ПУП-ПРЗ за имота и сградите, подробно описани в т. 1 от настоящото решение да бъде внесено за разглеждане и одобрение от Общински съвет – Вършец.


Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, , И. Цветанов,; “против”1- Г. Найденов; “въздържали се”2 - Б. Христов, Н. Томов;

ПРИЕМА СЕ


ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.Изказаха се: Б. Христов, инж. И. Лазаров, П. Стефанов, В. Маринов;Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:45 часаинж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – ВършецДаниела Андреева Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС /Антон Тошев /

12