П Р О Т О К О Л  № 27

 

Днес, 29.06.2021 година (вторник) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 11 положили клетва общински съветника.

Отсъства: г-н Благовест Христов.

 

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет –Вършец запозна присъстващите с Решение № 134-МИ от 03.06.2021 г. и Решение № 135-МИ от 03.06.2021 г. на Общинска избирателна комисия-Вършец.

 

Във връзка с решение № 134-МИ/03.06.2021 г. на Общинска избирателна комисия - Вършец за предсрочно прекратяване на пълномощията и заличаване, като общински съветник от Общински съвет - Вършец г-жа Латинка Салтирова Симова избрана за общински съветник с Решение № 112-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Вършец, фигурираща под № 1 в списъка на избраните общински съветници от кандидатската листа на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ОИК – Вършец взе решение и обяви за избран за общински съветник следващият от кандидатската листа на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, а именно ГЕОРГИ РУСЕВ АНГЕЛОВ, фигуриращ под № 3 в списък А на кандидатската листа за общински съветници на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

При спазване разпоредбата на чл. 85, ал. 3 и ал. 4 от Изборния Кодекс и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Вършец, реши:

1. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВА пълномощията на г-жа Латинка Салтирова Симова, като общински съветник от листата на  Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

2. ОБЯВЯВА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК следващия кандидат от листата за кандидат за общински съветник съгласно получените преференции на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – г-н Георги Русев Ангелов.

3. ОБЕЗСИЛВА Удостоверение за избран общински съветник (по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 453, ал. 5 от Изборния кодекс) № 12/05.11.2019 г., издадено на г-жа Латинка Салтирова Симова и издава Удостоверение № 18/03.06.2021 г. на г-н Георги Русев Ангелов за избран общински съветник.

Новоизбрания общински съветник г-н Георги Русев Ангелов положи  клетва и подписа клетвения лист.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Община Вършец и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се!“

Заседанието продължи с 12 положили клетва общински съветника.

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Ц. Въглярска – Директор на Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски център-Вършец.;

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет - Вършец.                       

                                                       

 

 

 

 

                                                  ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 179/ 11.06.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка, изразяваща се в размяна на записаните стойности на пазарните оценки на два от поземлените имоти, предвидени за продажба в Решение № 235 по Протокол № 25/31.05.2021 год. на Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 180/11.06.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в правното основание на Решение № 238 по Протокол                         № 25/31.05.2021 год. на Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 186/ 18.06.2021 г. относно  разглеждане на заявление вх. № 9400 - 1260/20.05.2021 г. от Боряна Иванова Цекова, с искане за закупуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 9590 в кв. 31 от подробния устройствен план на с. Черкаски, община Вършец и предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие за допускане преотреждането на УПИ VII – 9590 в кв.31 от подробния устройствен план на с. Черкаски, община Вършец с ново отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 189/ 18.06.2021 г. относно  предложение за приемане на решения от Общински съвет - Вършец за актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 187/ 18.06.2021 г. относно определяне на такса по чл. 2, ал. 1, т. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл. 9 от ЗМДТ/, за посещаване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие /Общински детски комплекс/, гр. Вършец, за периода от 05.07.2021 г. до 29.08.2021 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 188/ 18.06.2021 г. относно доклад на временната комисия, определена с Решение № 222 от Протокол № 24 от 28.04.2021 г. на Общински съвет – Вършец и предложение за вземане на решение за определяне на 2 /двама/ съдебни заседатели за мандат 2020 – 2024 г. за Районен съд – Берковица.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 190/ 22.06.2021 год. относно включване като член в Постоянна комисия по бюджет, финанси и стопанска политика, Постоянна комисия по административно обслужване, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, граждански права и борба с корупцията и Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси г-н Георги Русев Ангелов – общински съветник.

 

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

8.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 191/ 22.06.2021 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с вх. № 184/ 17.06.2021  г.  и          вх. № 185/ 17.06.2021 г.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

9.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Във  връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 12; “против”няма; “въздържали се”няма;             

                                                                  ПРИЕМА СЕ   

 

ПЪРВА ТОЧКА Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 179/ 11.06.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка, изразяваща се в размяна на записаните стойности на пазарните оценки на два от поземлените имоти, предвидени за продажба в Решение № 235 по Протокол № 25/31.05.2021 год. на Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 244

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец и чл. 62, ал. 2 от Административно – процесуалния кодекс /АПК/, реши:

 

1. Поправя допусната очевидна фактическа грешка, изразяваща се в размяната на сумите по пазарните оценки на два от трите имота, в свое Решение № 235 по Протокол № 25/31.05.2021 год., с цел правилно изписване на сумите, посочени в пазарните оценки, неразделна част от докладната записка и цитираното решение, както следва:

1.1. За Поземлен имот с идентификатор 12961.426.86 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и шест точка осемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.12.2011 г., адрес на поземления имот: град Вършец, местност „Милкина ливада“, площ на имота: 1777 кв.м. /хиляда седемстотин седемдесет и седем кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: седма, предишен идентификатор: 12961.62.1, номер по предходен план: 12961.420.86, Акт за частна общинска собственост № 826/20.01.2021 г. първоначалната тръжна продажна цена, съгласно пазарната оценка да се чете „за сумата от 2 150 лева без ДДС“ вместо „за сумата от 1 100 лева без ДДС“.

1.2. За Поземлен имот с идентификатор 12961.426.44 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и шест точка четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вършец, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-74 от 24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.12.2011 г., адрес на поземления имот: град Вършец, местност „Милкина ливада“, площ на имота: 958 кв.м. /деветстотин петдесет и осем кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: зеленчукова градина, категория на земята: седма, предишен идентификатор: 12961.62.1, номер по предходен план: 12961.420.44. Акт за частна общинска собственост № 831/19.05.2021 г. - Първоначална тръжна продажна цена, съгласно пазарната оценка да се чете за сумата от 1 100 лева без ДДС“ вместо „за сумата от 2 150 лева без ДДС“.

 

 Останалата част от решението, остава непроменена.

 

 Настоящото решение е неразделна част от Решение № 235 по Протокол № 25/31.05.2021 год. на Общински съвет – Вършец.

 

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов,               Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;          

                                                                                                                                             ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 180/11.06.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в правното основание на Решение № 238 по Протокол № 25/31.05.2021 год. на Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 245

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 62, ал. 2 от Административно – процесуалния кодекс /АПК/, реши:

 

 Поправя допусната очевидна фактическа грешка в основанието на свое Решение № 238 по Протокол № 25/31.05.2021 год., с цел съответствие на правното основание с диспозитива на решението, като вместо написаното правно основание „чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА следва да се чете правно основание „чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. Останалата част от решението остава непроменена.

 

             Настоящото решение е неразделна част от Решение № 238 по Протокол № 25/31.05.2021 год. на Общински съвет – Вършец.

                                       

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов,                Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;          

                                                                                                                                             ПРИЕМА СЕ

                                                                                                                                                                     

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 186/ 18.06.2021 г. относно разглеждане на заявление вх. № 9400 - 1260/20.05.2021 г. от Боряна Иванова Цекова, с искане за закупуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 9590 в кв. 31 от подробния устройствен план на с. Черкаски, община Вършец и предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие за допускане преотреждането на УПИ VII – 9590 в кв.31 от подробния устройствен план на с. Черкаски, община Вършец с ново отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 246

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, в качеството си на собственик на УПИ VII – 9590 в кв. 31 от подробния устройствен план на с.Черкаски, община Вършец по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, дава съгласие и допуска този имот да бъде преотреден в действащия ПУП на селото с ново отреждане      „за малкоетажно жилищно застрояване“.

            Възлага на кмета на Община Вършец да извърши всички необходими действия по разрешаване, възлагане, процедиране и одобряване на ЧИ на ПУП – ПРЗ за  отреждане на УПИ VII – 9590 в кв. 31 от подробния устройствен план на с. Черкаски, община Вършец с ново отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване“.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов,                Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;          

                                                                                                                                             ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 189/ 18.06.2021 г. относно  предложение за приемане на решения от Общински съвет - Вършец за актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 247

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

           1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец“, в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2021 г. както следва:

           1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2021 г., подточка 2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /поземлени имоти върху, които е учредено право на строеж суперфиция по реда на ЗОС/ се включва следния недвижим имот:

            - Поземлен имот с идентификатор 12961.423.272 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка двеста седемдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: от 25.02.2021 г., адрес на поземления имот: град Вършец, ул. „Хисаря“ № 30, площ на имота: 510 кв.м. /петстотин и десет кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: няма,  номер на предходен план: 620, квартал 36, парцел ХII. /Акт за частна общинска собственост № 349/21.02.2012 г./. Върху имота е учредено право на строеж на /суперфиция/ на Славчо Исаев Михайлов с Нотариален акт № 119/07.07.1973 г., том I, дело                № 196/1973 г., вписан в том LII, стр. 390 в особените регистри на Районен съд – Берковица. Прогнозна продажна цена на имота без ДДС – 6 579 лв. /шест хиляди петстотин седемдесет и девет лева без ДДС/.

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец ” влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец“ да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец ”.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов,                 Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;          

                                                                                                                                             ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 248

 

         1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, взема решение за продажба на Славчо Исаев Михайлов, с постоянен адрес: гр. Вършец, ул. “Хисаря“ № 30, като собственик на законно построена жилищна сграда върху общинска земя – Поземлен имот с идентификатор 12961.423.272 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка двеста седемдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: от 25.02.2021 г., адрес на поземления имот: град Вършец, ул. „Хисаря“ № 30, площ на имота: 510 кв.м. /петстотин и десет кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: няма,  номер на предходен план: 620, квартал 36, парцел ХII. /Акт за частна общинска собственост № 349/21.02.2012 г./. за сумата от 6 579 лв. без ДДС /шест хиляди петстотин седемдесет и девет лева без ДДС/.

            2. Упълномощава Кмета на община Вършец да издаде заповед по реда на чл. 35, ал. 6 от ЗОС и чл. 37, ал. 4 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ и след заплащане на сумата за закупуване на имота от купувача Славчо Исаев Михайлов да сключи договор за продажба на имота по ЗОС и ЗС.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов,                Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;          

                                                                                                                                             ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 187/ 18.06.2021 г. относно определяне на такса по чл. 2, ал. 1, т. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл. 9 от ЗМДТ/, за посещаване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие /Общински детски комплекс/, гр. Вършец, за периода от 05.07.2021 г. до 29.08.2021 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, А. Николова, Ц. Въглярска, Н. Томов;

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 249

 

            1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 8 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец, определя такси за посещение на Забавно лятно училище „Дъга“ през 2021 г. към Център за подкрепа за личностно развитие гр. Вършец, за периода от 05.07.2021 г. до 29.08.2021 г., както следва:

-          За един ден – 10.00 /десет/ лева;

-          За една седмица – 20.00 /двадесет/ лева;

-          За един месец – 80.00 /осемдесет/ лева.

 

           2. Възлага на Кмета на Община Вършец, събраните през периода такси за ползване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие гр. Вършец да бъдат предоставяни в бюджета на същия, след изтичане на съответния календарен месец.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов,                Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;          

                                                                                                                                             ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 188/ 18.06.2021 г. относно разглеждане на доклад на временната комисия, определена с Решение № 222 от Протокол № 24 от 28.04.2021 г. на Общински съвет – Вършец и предложение за вземане на решение за определяне на 2 /двама/ съдебни заседатели за мандат 2020 – 2024 г. за Районен съд – Берковица.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

Изказаха се:инж. И. Лазаров, И. Андров;   

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 250

 

            Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, определя за съдебни заседатели от община Вършец за мандат 2020 – 2024 г. за Районен съд – Берковица: Димитър Антонов Тошев, с постоянен адрес: гр. Вършец,                       ул. “Ал. Стамболийски“ № 46 и Ивелина Асенова Петрова, с постоянен адрес: гр. Вършец, ул.        “Д-р Елена Теодосиева“ № 17.

            Предлага на общото събрание на Окръжен съд – Монтана, да бъдат определени за съдебни заседатели от община Вършец за мандат 2020 – 2024 г. за Районен съд – Берковица, Димитър Антонов Тошев, с постоянен адрес: гр. Вършец, ул. “Ал. Стамболийски“ № 46 и Ивелина Асенова Петрова, с постоянен адрес: гр. Вършец, ул. “Д-р Елена Теодосиева“ № 17.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов,                Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;          

                                                                                                                                             ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 190/ 22.06.2021 год. относно включване като член в Постоянна комисия по бюджет, финанси и стопанска политика, Постоянна комисия по административно обслужване, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, граждански права и борба с корупцията и Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси г-н Георги Русев Ангелов – общински съветник.

 

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се:инж. А. Димитров;   

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 251

 

    Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Вършец неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандата 2019-2023, взема следното решение:

 

1.                  Освобождава като член на Постоянна комисия по бюджет, финанси и стопанска политика, Постоянна комисия по административно обслужване, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, граждански права и борба с корупцията и Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси - г-жа Латинка Салтирова Симова.

 

2.                  Избира за нов член на Постоянна комисия по бюджет, финанси и стопанска политика, Постоянна комисия по административно обслужване, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, граждански права и борба с корупцията и Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, като включва г-н Георги Русев Ангелов – общински съветник от Общински съвет – Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов,                Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;          

                                                                                                                                             ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 191/ 22.06.2021 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с вх. № 184/ 17.06.2021  г.  и вх. № 185/ 17.06.2021 г.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

Изказаха се: И. Андров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                           РЕШЕНИЕ № 252

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 300,00 /триста/ лева на Анка Миланова Дилова.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов,                Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;          

                                                                                                                                             ПРИЕМА СЕ

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                           РЕШЕНИЕ № 253

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 300,00 /триста/ лева на Христина Йорданова Николова.

 

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов,                Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;          

                                                                                                                                             ПРИЕМА СЕ

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Изказаха се: А. Маджарски, инж. И. Лазаров, В. Маринов, А. Тошев, Н. Томов, Г. Найденов;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:20 часа

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                               Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                               /Антон Тошев /