П Р О Т О К О Л  № 24

 

Днес, 28.04.2021 година (сряда) от 13:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 11 положили клетва общински съветника.

Отсъстват: г-н Благовест Христов и г-н Вътко Маринов;

 

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. А. Тошев-директор дирекция „СА“.

 

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет - Вършец.

                                                      

                                                            ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 113/ 31.03.2021 г. относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2020 г. на общински план за развитие на община Вършец 2014 – 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 118/ 19.04.2021 г. относно възлагане на услугата „патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Вършец“ в рамките на проект „Патронажна грижа+ в община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 127/ 22.04.2021 год. относно откриване на процедура за попълване на квотата на двама съдебни заседатели за Районен съд – Берковица с мандат 2020 г. - 2024 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет – Вършец

 

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 119/ 19.04.2021 г. относно предложение за приемане на решения от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС за обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 12961.422.814 по КК и КР на гр. Вършец и за прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 3 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ на поземлен имот с проектен идентификатор 12961.422.830 по КК и КР на гр. Вършец, собственост на Красимир Стефанов Григоров и община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 125/ 20.04.2021 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие за учредяване право на преминаване по реда на чл. 192, ал. 3 от ЗУТ през общински поземлен имот с идентификатор 68179.28.119 по КК и КР на землището на с. Спанчевци, с цел осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор 68179.28.141 по КК и КР на землището на с. Спанчевци /за достъп до уличната мрежа на с. Спанчевци/, във връзка с реализиране на проект „Кланница“ към „Производствена база – овцеферма, кланица, мандра и складове“, собственост на „Монт 7 Агро“ ЕООД.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 124/ 20.04.2021 г. относно предложение за приемане на решения от Общински съвет - Вършец за актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 121/ 19.04.2021 г. относно вземане на решение от  Общински съвет – Вършец за предоставяне за временно ползване на 25 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, находящи се в землищата на гр. Вършец, с. Черкаски, с. Горно Озирово, с. Спанчевци и с. Долна Бела Речка, на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ за изпълнение на дейността дърводобив.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 122/ 19.04.2021 г. относно предложение за приемане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 120/ 19.04.2021 г. относно предложение за приемане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се в землищата в населените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 128/ 22.04.2021 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молба с вх. № 123/ 19.04.2021  г. 

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

11.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Във  връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 11; “против”няма; “въздържали се”няма;             

                                                                  ПРИЕМА СЕ   

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 113/ 31.03.2021 г. относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2020 г. на общински план за развитие на община Вършец 2014 – 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, Н. Томов, Л. Симова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 220

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА и чл. 24, т. 4 от ЗРР, във връзка с чл. 72, ал. 1, 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), реши: 

 

1. Одобрява представения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2020 г. на общински план за развитие на община Вършец 2014 – 2020 г. (съгласно приложението).

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите процедури, съгласно чл. 72, ал. 5 и    ал. 7 от ППЗРР.

 

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,        В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов; “против”2 - Н. Томов,             Г. Найденов; “въздържали се”няма;

                                             ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 118/ 19.04.2021 г. относно възлагане на услугата „патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Вършец“ в рамките на проект „Патронажна грижа+ в община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, д-р Р. Дамянова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 221

 

Общински съвет – Вършец  на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ във връзка с §1, т. 2 и т. 17 от ДР на ЗСУ, т. 4.1 от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, проект № BG05M9OP001-6.002-0098 „Патронажна грижа + в община Вършец“, реши:              

 

Упълномощава кмета на община Вършец да възложи на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Вършец“, предоставянето на услугата „патронажна грижа“ в изпълнение на проект № BG05M9OP001-6.002-98 „Патронажна грижа + в община Вършец“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 и да предприеме последващите съгласно „Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес“ действия.

 

        

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;   

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 127/ 22.04.2021 год. относно откриване на процедура за попълване на квотата на двама съдебни заседатели за Районен съд – Берковица с мандат 2020 г. - 2024 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров;

Промяна в кворума. Излиза г-н Иван Замфиров.

Общо 10 общински съветника.

 

Промяна в кворума. Влиза г-н Иван Замфиров.

Общо 11 общински съветника.

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 222

 

Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, и във връзка с писмо вх.№ 117/07.04.2021 г. от Окръжен съд - Монтана, реши:

 

I. Открива процедура за определяне на 2 /двама/ съдебни заседатели за Районен съд - Берковица за мандат 2020 г. - 2024 г. при следните правила:

 

Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт, а именно:

 

1.Да е дееспособен български гражданин, който:

-  е на възраст от 21 до 68 години;

-  има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

-  има завършено най-малко средно образование;

-  не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

-  не страда от психически заболявания.

 

2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

-  е съдебен заседател в друг съд;

-  е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.

-работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

II. Утвърждава образци на документи, както следва:

-  Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение № 1/;

-  Писмено съгласие по чл. 68, ал. З, т. 7 от ЗСВ / Приложение № 2/;

-  Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. З от ЗСВ /Приложение № 3/.

-  Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ /Приложение № 4/

-  Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Вършец да се обръща за препоръки /Приложение № 5/

 

III. В срок до 14.05.2021 г. /включително/ кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет - Вършец, в сградата на Общинска администрация Вършец, бул.„България" № 10, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/, ведно със следните документи:

-  подробна автобиография, подписана от кандидата;

-  нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

-  медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

-  данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;

-  мотивационно писмо /Приложение № 5/;

-  писмено съгласие /Приложение № 2/;

-  декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. З от ЗСВ /Приложение № 3/;

-  документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

-  декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ /Приложение № 4/

 

IV. Създава временна комисия (ВК) за провеждане на процедурата по избор на съдебни  заседатели, в следния състав:

 

     инж. Даниела Ангелова Тодорова - Председател

      1. Иван Димитров Андров – член

      2. Латинка Салтирова Симова – член

V.  Възлага на Временната комисия:

1.   Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица и да изготви списък на допуснатите до участие кандидати;

2.   Да установи служебно обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт на подалите документи за съдебни заседатели, както и да изиска от председателя на Окръжен съд - Монтана списък на съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в същия съд, с оглед проверка на обстоятелствата по чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

3.   Предвид кратките срокове да публикува на интернет страницата на Община Вършец, раздел Общински съвет, най-малко 3 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. З,т. 9 от Закона за съдебната власт.

4.   Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл. 68а, ал. 1-3 от Закона за съдебната власт, да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Вършец, и внесе в Общински съвет в седем дневен срок преди гласуването.

 

VI.  Откриване на процедура за попълване на квотата на двама съдебни заседатели за Районен съд – Берковица с мандат 2020 г. - 2024 г. и правилата за нейното провеждане да се обявяват на
интернет страницата на Община Вършец, раздел Общински съвет и във вестник
„Вършец".

 

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,      В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 119/ 19.04.2021 г. относно предложение за приемане на решения от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС за обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 12961.422.814 по КК и КР на гр. Вършец и за прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 3 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ на поземлен имот с проектен идентификатор 12961.422.830 по КК и КР на гр. Вършец, собственост на Красимир Стефанов Григоров и община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 223

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, поради отпаднало предназначение по чл. 3, ал. 2 от ЗОС на поземлен имот с идентификатор 12961.422.814 по КК и КР на гр. Вършец, с адрес: гр. Вършец, ул. “Дунав“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица - обявява имота за частна общинска собственост.

Задължава Кмета на община Вършец да възложи изготвянето на акт за частна общинска собственост на имота по реда на чл. 5 от ЗОС.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,        В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 224

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРОС на община Вършец взема решение за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Вършец, представляваща - 86 кв.м. /осемдесет и шест кв.м./ идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 12961.422.830 по КК и КР на гр. Вършец, на съсобственика на имота Красимир Стефанов Григоров от гр. София, ж.к. “Младост – 4“, бл. 411, вх. 5, ет. 9, ап. 27, на стойност съгласно пазарната оценка на имота в размер на 1 020 без ДДС.

Упълномощава Кмета на община Вършец, след изготвяне на Акт за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 12961.422.814 по КК и КР на гр. Вършец да извърши всички правни и фактически действия за прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на частта на община Вършец на Красимир Стефанов Григоров, като издаде заповед по чл. 36, ал. 3 от ЗОС и при спазване разпоредбите на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 3 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, подпише договор за продажба на имота

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 125/ 20.04.2021 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие за учредяване право на преминаване по реда на чл. 192, ал. 3 от ЗУТ през общински поземлен имот с идентификатор 68179.28.119 по КК и КР на землището на с. Спанчевци, с цел осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор 68179.28.141 по КК и КР на землището на с. Спанчевци /за достъп до уличната мрежа на с. Спанчевци/, във връзка с реализиране на проект „Кланница“ към „Производствена база – овцеферма, кланица, мандра и складове“, собственост на „Монт 7 Агро“ ЕООД.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 225

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, дава съгласие да бъде учредено право на преминаване в полза на „Монт 7 Агро“ ЕООД, ЕИК 204059400, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. “Драган Цанков“ № 6, през общински поземлен имот с идентификатор 68179.28.119 по КК и КР на землището на с. Спанчевци, с площ 167 кв.м., с начин на трайно ползване пасище/мера. Правото на преминаване да бъде учредено съгласно схемата приложена към протокола от 19.04.2021 г. на комисията, определена със Заповед № 118/16.04.2021 г. на Кмета на община Вършец.

 

                                                                                                   

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,        В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 124/ 20.04.2021 г. относно предложение за приемане на решения от Общински съвет - Вършец за актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 226

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

   1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.“ на община Вършец в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2021 г. както следва:

   1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2021 г., подточка 2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /поземлени имоти върху, които е учредено право на строеж суперфиция по реда на ЗОС/ се включва следния недвижим имот:

 

            - Поземлен имот с идентификатор 12961.422.423 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и две точка четиристотин двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: град Вършец, ул. „Тодорини кукли“ № 26, площ на имота: 497 кв.м. /четиристотин деветдесет и седем кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 257, квартал 50, парцел ХVІ. /Имота е предоставен на 25.08.1959 г. от Председателя на Селсъвета на село Вършец въз основа на протокол на Изпълнителният комитет на СНС – Вършец на Иван Георгиев Иванов-Мурин и съпругата му Петкана Испиридонова Мурина за построяване на къща, като бездомни местни жители. Имота е предоставен с декларация подписана и подпечатана от Димитър Иванов Даскалов – Председател на селсъвета на село Вършец/.

     2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

   3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.” на община Вършец да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.”.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 227

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.37, ал.1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, взема решение за продажба на Михал Иванов Георгиев и Петя Михалева Денчева и двамата от гр. Вършец, ул. “Тодорини кукли“ № 26, като собственици на законно построени сгради върху общинска земя - поземлен имот с идентификатор 12961.422.423 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и две точка четиристотин двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: град Вършец, ул. „Тодорини кукли“ № 26, площ на имота: 497 кв.м. /четиристотин деветдесет и седем кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 257, квартал 50, парцел ХVІ за сумата от 6 411,30 лв. без ДДС /шест хиляди четиристотин и единадесет лева и тридесет ст. без ДДС/.

            2. Упълномощава Кмета на община Вършец да издаде заповед по реда на чл. 35, ал. 6 от ЗОС и чл. 37, ал. 4 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ и след заплащане на сумата за закупуване на имота от купувачите да сключи договор за продажба на имота по ЗОС и ЗС.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,        В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 121/ 19.04.2021 г. относно вземане на решение от  Общински съвет – Вършец за предоставяне за временно ползване на 25 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, находящи се в землищата на гр. Вършец,  с. Черкаски, с. Горно Озирово, с. Спанчевци и с. Долна Бела Речка, на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ за изпълнение на дейността дърводобив.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров;   

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 228

 

I. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 25, т. 3 от Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Вършец, предоставя за временно ползване на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за извършване на дейността „Дърводобив“ - 25 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, находящи се в землищата на гр.Вършец,    с. Черкаски, с. Горно Озирово, с. Спанчевци и с. Долна Бела Речка, описани, както следва:

1.                  Поземлен имот с идентификатор 12961.26.264 по КК и КР на гр. Вършец с НТП пасище с площ 5050 кв.м.

2.                  Поземлен имот с идентификатор 12961.26.234 по КК и КР на гр. Вършец с НТП пасище с площ    32 029 кв.м.

3.                  Поземлен имот с идентификатор 80683.25.27 по КК и КР на с. Черкаски с НТП нива с площ 33 745 кв.м.

4.                  Поземлен имот с идентификатор 80683.191.5 по КК и КР на с. Черкаски с НТП нива с площ 26 510 кв.м.

5.                  Поземлен имот с идентификатор 80683.208.1 по КК и КР на с. Черкаски с НТП пасище с площ      10 317 кв.м.

6.                  Поземлен имот с идентификатор 80683.14.28 по КК и КР на с. Черкаски с НТП пасище с площ      15 704 кв.м.

7.                  Поземлен имот с идентификатор 16866.31.3 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП зеленчукова градина с площ 12 150 кв.м.

8.                  Поземлен имот с идентификатор 16866.108.165 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП дере с площ 6 148 кв.м.

9.                  Поземлен имот с идентификатор 16866.31.5  по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП пасище с площ 14 174 кв.м.

10.              Поземлен имот с идентификатор 16866.109.41 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП гори и храсти в земеделска земя с площ 6 548 кв.м.

11.              Поземлен имот с идентификатор 16866.109.96 по КК и КР на с.Горно Озирово с НТП гори и храсти в земеделска земя с площ 3 866 кв.м.

12.              Поземлен имот с идентификатор 16866.44.232 по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП изоставено трайно насаждение с площ 22 667 кв.м.

13.              Поземлен имот с идентификатор 16866.47.2  по КК и КР на с. Горно Озирово с НТП пасище с площ 27 226 кв.м.

14.              Поземлен имот с идентификатор 68179.35.19 по КК и КР на с. Спанчевци с НТП пасище с площ    9 721 кв.м.

15.              Поземлен имот с идентификатор 68179.36.20 по КК и КР на с. Спанчевци с НТП пасище с площ     2 326 кв.м.

16.    Поземлен имот с идентификатор  68179.38.7  по КК и КР на с. Спанчевци с НТП пасище с площ   26 424 кв.м.

17.              Поземлен имот с идентификатор 68179.40.13 по КК и КР на с. Спанчевци с НТП гори и храсти в земеделска земя с площ 10 510 кв.м.

 

 

18.              Поземлен имот с идентификатор 22019.222.414 по КК и КР на с. Долна Бела Речка с НТП овощна градина с площ 4 235 кв.м.

19.              Поземлен имот с идентификатор 22019.222.200 по КК и КР на с. Долна Бела Речка с НТП овощна градина с площ 1 300 кв.м.

20.              Поземлен имот с идентификатор 22019.202.201 по КК и КР на с.Долна Бела Речка с НТП друг вид земеделска земя с площ 3 406 кв.м.

21.              Поземлен имот с идентификатор 22019.202.210 по КК и КР на с. Долна Бела Речка с НТП ливада с площ 10 141 кв.м.

22.              Поземлен имот с идентификатор 22019.218.330 по КК и КР на с. Долна Бела Речка с НТП нива с площ 23 368 кв.м.

23.              Поземлен имот с идентификатор 22019.218.320 по КК и КР на с. Долна Бела Речка с НТП нива с площ 6 175 кв.м.

24.              Поземлен имот с идентификатор 22019.200.380 по КК и КР на с. Долна Бела Речка с НТП ливада с площ 3 748 кв.м.

25.              Поземлен имот с идентификатор 22019.200.44 по КК и КР на с. Долна Бела Речка с НТП друг вид земеделска земя с площ 5 108 кв.м.

 

II. След приключване на дейностите по почистване на имотите от дървесна растителност, подробно описани в т. I от настоящото решение, същите продължават да се стопанисват съгласно начина им на трайно ползване от община Вършец по реда на ЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 122/ 19.04.2021 г. относно предложение за приемане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров;  

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                           РЕШЕНИЕ № 229

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост във връзка с  чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ описани по землища, както следва:

           - Землище гр. Вършец – 919 бр. имота описани в приложение № 1 към докладната.

           - Землище с. Спанчевци –  232 бр. имота описани в приложение № 2 към докладната.

           - Землище с. Драганица –  251 бр. имота описани в приложение № 3 към докладната.

           - Землище с. Черкаски –  244 бр. имота описани в приложение № 4 към докладната.

 

 

 

           - Землище с. Стояново – 140 бр. имота описани в приложение № 5 към докладна.

           - Землище с. Д. Озирово – 210 бр. имота описани в приложение № 6 към докладната.

           - Землище с. Г. Озирово – 650 бр. имота описани в приложение № 7 към докладната.

           - Землище с. Д. Б. Речка – 250 бр. имота описани в приложение № 8 към докладната.

           - Землище с. Г. Б. Речка – 254 бр. имота описани в приложение № 9 към докладната.

2. Определя първоначална годишна наемна цена - 12 лева. /дванадесет лева/ за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти подробно описани в т.1 от решението - 1 /една/ стопанска година 2021/2022 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имоти.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:

- за имоти с площ до 10 дка.  -  20 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 10 до 20 дка.  -  50 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки имот по отделно;

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната годишна тръжна наемна цена на съответния недвижим имот за които участва съответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите преди подписване на договора за наем.

9. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец и да сключи договори за отдаване под наем на земеделските земи с спечелилите търга участници.

 

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 120/ 19.04.2021 г. относно предложение за приемане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се в землищата в населените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                           РЕШЕНИЕ № 230

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с  чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост на община Вършец, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, описани по землища, както следва:

 

 

 

 

 - Землище гр. Вършец –  68 бр. имота описани в приложение към докладната.

 - Землище с. Спанчевци – 133 бр. имота описани в приложение към докладната.

   - Землище с. Драганица – 103 бр. имота описани в приложение към докладната.

 - Землище с. Черкаски - 109 бр. имота описани в приложение към докладната.

 - Землище с. Стояново – 145 бр. имота описани в приложение към докладна.

 - Землище с. Д. Озирово – 352 бр. имота описани в приложение към докладната.

 - Землище с. Г. Озирово -  383 бр. имота описани в приложение към докладната.

 - Землище с. Долна Бела Речка – 124 бр. имота описани в приложение към докладната.

 - Землище с. Горна Бела Речка – 64 бр. имота описани в приложение към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни цени, както следва:

- 12 лева. /дванадесет лева/ за 1 /един/ декар за поземлените имоти с НТП лозя, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения, други селскостопански територии и овощни градини.

-   20 лева /двадесет/ за 1 /един/ декар за поземлени имоти с НТП ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти подробно описани в т. 1 от решението – 6 /шест/ стопански години считано от 01.10.2021 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имоти предмет на търга.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:

- за имоти с площ до 10 дка.  -  20 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 10 до 20 дка.  -  50 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалните годишни тръжни наемни цени описани в т.2 от настоящото решение.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите за първата стопанска година от договора при подписването му, а за останалите стопански години падежът за плащане на дължимия наем е датата на подписания договор.

9. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец и да сключи договори за отдаване под наем на земеделските земи с спечелилите търга участници.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 128/ 22.04.2021 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молба с вх. № 123/ 19.04.2021  г. 

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

Изказаха се: И. Андров;

Общински съвет – Вършец прие:

                                                           РЕШЕНИЕ № 231

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин лева/ на Весела Панайотова Цветанова.

 

 

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Изказаха се: инж. А. Димитров, инж. И. Лазаров;

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет – Вършец закри заседанието в 14:10 часа

 

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                               Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                               /Антон Тошев /