П Р О Т О К О Л  № 23

 

Днес, 31.03.2021 година (сряда) от 11:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветника.

 

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. А. Тошев-директор дирекция „СА“, С. Зарчев – „Връзки с обществеността“.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет - Вършец.

                                                      

                                                            ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 98/ 18.03.2021 год. относно кандидатстване на община Вършец с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа“, Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 102/ 18.03.2021 год. относно кандидатстване на община Вършец с проектно предложение по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен патронаж и/или Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила” и осигуряване на съфинансиране по проект.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 105/ 22.03.2021 год. относно приемане на решение от Общински съвет – Вършец за освобождаване от заплащане на наеми и тротоарно право за ползване на помещения, терени и обекти – общинска собственост за периода от 01.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 99/ 18.03.2021 год. относно предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

 

5.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 103/ 18.03.2021 год. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за продажба на 3 /три/ недвижими имота, собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 100/ 18.03.2021 год. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет - Вършец за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на 7 /седем/ части от имоти публична и частна общинска собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 101/ 18.03.2021 год. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за включване на м. “Андровото“ в землището на с. Стояново, община Вършец, област Монтана в Класификатора на адресите по населени места в община Вършец, воден от служба ГРАО при община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 106/ 23.03.2021 год. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2021 година на сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК по ОКМД

 

9.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 107/ 24.03.2021 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с вх. № 53/ 11.02.2021 г., № 78/ 05.03.2021 г., № 106/ 22.03.2021 г., 

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

10.   Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Във  връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 13; “против”няма; “въздържали се”няма;                    

                                                                  ПРИЕМА СЕ 

 

ПЪРВА ТОЧКА Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 98/ 18.03.2021 год. относно кандидатстване на община Вършец с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа“, Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Замфиров, д-р Р. Дамянова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 209

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Вършец, реши:

1.             Дава съгласие Община Вършец да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа”, Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

2. Общински съвет – Вършец, упълномощава Кмета на община Вършец да предприеме всички необходими действия, свързани с кандидатстването и реализирането на проекта.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                             ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 102/ 18.03.2021 год. относно кандидатстване на община Вършец с проектно предложение по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен патронаж и/или Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила” и осигуряване на съфинансиране по проект.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Замфиров, д-р Р. Дамянова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 210

 

Общински съвет – Вършец  на основание чл. 21, ал. (1), т. 23 и ал. (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 27, ал. (1), т. 2  и т. 6 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Вършец:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Вършец с проектно предложение Ремонт на помещенията на Домашен социален патронаж - гр. Вършец,  Община Вършец“ по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен патронаж и/или Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила”.

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 10% от общата стойност на проекта, или 5 498, 18 лева с включено ДДС, за сметка на бюджета на община Вършец.

 

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

           

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 105/ 22.03.2021 год. относно приемане на решение от Общински съвет – Вършец за освобождаване от заплащане на наеми и тротоарно право за ползване на помещения, терени и обекти – общинска собственост за периода от 01.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов. инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 211

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост реши:

1. Освобождава от заплащане на месечен наем за периода от 01.03.2021 г. до 31.03.2021 г. всички лица, сключили договори за наем на помещения, терени и обекти, собственост на община Вършец, които временно са преустановили дейността си, вследствие на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

2. Освобождава от заплащане на тротоарно право за предобектна търговия по т. 1 от Тарифата за базисни наемни цени на община Вършец за периода от 01.03.2021 г. до 31.03.2021 г. всички лица, които временно са преустановили дейността си, вследствие на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

3. Платените след 01.03.2021 г. наеми и тротоарно право към община Вършец за периода, за които лицата са освободени от плащане по т. 1 и т. 2 от настоящето решение да се считат за платени за следващ наемен период.

4. Възлага на Кмета на Община Вършец да предприеме всички необходими фактически и правни действия по изпълнение на настоящото решение.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 99/ 18.03.2021 год. относно предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, И. Андров;  

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 212

 

           I. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 2  от Закона за общинската собственост, изменя и допълва Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец по чл. 8, ал.2 от Закона за общинската собственост както следва:

           1.  В Глава трета „Управление на имоти и вещи общинска собственост“, раздел  I „Управление на имоти публична общинска собственост“.

 

           В чл. 11 се изменя и допълва текста на ал. 2, както следва:

      Чл.11. (2) С решение на Общински съвет – Вършец се определят имотите на територията на общината, извън имотите по чл. 12, ал. 2 от ЗОС, които се предоставят за управление на кметовете на кметства. Кметовете на кметства управляват предоставените им имоти.

 

          2.  В Глава трета „Управление на имоти и вещи общинска собственост“, раздел  II „Управление на имоти частна общинска собственост“.

 

          В чл.18 се изменя и допълва текста на ал. 1, както следва:

     Чл.18.(1) Безвъзмездното предоставяне на имоти по чл. 14, ал. 1 от ЗОС за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, се извършва от кмета на общината без търг или конкурс.

          В чл.18 се отменя текста на ал. 3, както следва:

          Чл.18.(3) Отменен с Решение № …… от Протокол № …../……………. г. на Общински съвет – Вършец.

 

          В чл. 18 се изменя и допълва текста на ал. 5, както следва:

          Чл.18.(5) Договор/ите с политическа партия се прекратява/т, когато партията придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии.

          

           В чл.18 се създава нова ал. 6 със следният текст:

           Чл.18.(6) Наемните правоотношенията се прекратяват със заповед на Кмета на община Вършец, в която се посочва основанието за прекратяването на правоотношението, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 15, ал. 5 от Закона за общинската собственост.

 

           В чл.18 се създава нова ал. 7 със следният текст:

           Чл.18.(7) Заповедта по ал. 6 може да се обжалва пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на административния съд е окончателно.

 

           В чл.19 се създава нова ал. 4 със следният текст:

           Чл.19.(4) Наемните провоотношения се прекратяват и когато наемател – синдикална организация придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване;

 

      В чл.22 се създават нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5 със следните текстове:

           Чл.22.(3)  При възникване на належаща общинска нужда наемателите на помещения по   чл. 14, ал. 5 и 6 от Закона за общинската собственост са длъжни да ги освободят в срок от три месеца от връчването на съобщението за освобождаване.

           Чл.22.(4) Ако имотът по ал. 1 не бъде освободен доброволно, той се освобождава по административен ред въз основа на заповед на кмета на община Вършец, издадена по реда на    ал. 2, която се привежда в изпълнение със съдействието на органите на полицията.

           Чл.22.(5) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на административния съд е окончателно.

 

      3.  Във Глава четвърта „Разпореждане с общински имоти и вещи, частна об­щинска собственост“, раздел  I „Общи разпоредби“.

 

          1. В чл.28 се създава нова ал. 4 със следният текст:

          Чл.28.(4)  Кмета на община Вършец включва кметовете на кметства или кметските наместници в състава на комисиите по провеждането на търговете или конкурсите в случаите, в които предоставянето под наем, под аренда или разпореждането с имоти на територията на съответното населено място се извършва от кмета на общината, както и в комисиите за възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии в съответното населено място - общинска собственост.

         

           В чл.37 се допълва текста на ал.1, както следва:

           Чл.37.(1) Продажбата на земя, частна общинска собственост на собственика на законно изградена върху нея сграда се извършава от Кмета на общината, без търг или конкурс след решение на Общински съвет – Вършец.

           

          В чл. 37 се изменя и допълва текста на ал. 2, т. 1, както следва:

          1. документ за собственост върху построената сграда/сгради, договор за учредено право на строеж /суперфиция/ или нотариален акт за учредено право на строеж /суперфиция/ или удостоверение за признато право на строеж в случаите по & 6 от Предходните правила на Закона за собствеността;

 

          В чл. 37 се отменя текста на ал. 2, т. 2, както следва:

          2. Отменен с Решение № …… от Протокол № …../……………. Г. на Общински съвет – Вършец.

     

      II. Изменението и допълнението на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, влиза в сила от датата на приемане на решението.

          III. Задължава Кмета на община Вършец в 7 /седем/ дневен срок от приемане на настоящото решение да публикува в сайта на община Вършец, изменението и допълнение на  Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 103/ 18.03.2021 год. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за продажба на 3 /три/ недвижими имота, собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров, Г. Найденов, П. Стефанов,            Б. Христов;   

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 213

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 25, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба следните недвижими имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 12961.423.446 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка четиристотин четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени с Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, ул.“ Стефан Стамболов“ № 2, площ – 926 кв.м. /деветстотин двадесет и шест кв.м./, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 1037, квартал 61, парцел XIII. Акт за частна общинска собственост № 647 от 27.06.2016 г., ведно с построената в имота сграда с идентификатор 12961.423.446.1 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка четиристотин четиридесет и шест точка едно/ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец, одобрени с Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на сградата гр. Вършец, ул. “Стефан Стамболов“ № 2. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 12961.423.446 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка четиристотин четиридесет и шест/, застроена площ – 89 кв.м. /осемдесет и девет кв.м./, брой етажи – 2 /два/, предназначение – жилищна сграда еднофамилна. Акт за частна общинска собственост № 646 от 27.06.2016 г., „Бейковата къща“, гр. Вършец. Първоначална тръжна продажна цена на имота -  41 380 лв. без ДДС, съгласно пазарната оценка.

          2. Жилище, апартамент с идентификатор 12961.422.611.1.11 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и две точка шестстотин и единадесет точка едно точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74 от 24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, ул. „Хан Омуртаг“ № 1, вх. Б, ет. 2, ап. 15. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 12961.422.611 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и две точка шестстотин и единадесет/ предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ на самостоятелния обект: 99,64 кв.м. /деветдесет и девет цяло и шестдесет и четири кв.м./. Прилежащи части: избено помещение № 15 /петнадесет/ с площ от 19,38 кв.м. /деветнадесет цяло и тридесет и осем кв.м./, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата. /Акт за частна общинска собственост № 747/12.02.2019 г./. Първоначална тръжна продажна цена на имота – 41 630 лв., без ДДС, съгласно пазарната оценка.

          3. Поземлен имот с идентификатор 12961.422.794 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и две точка седемстотин деветдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: град Вършец, община Вършец, област Монтана, площ на имота: 1000 кв.м. /хиляда кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер на предходен план: квартал 1, парцел ХХ. Акт за частна общинска собственост                   

 

 

№ 741/29.11.2018 г. Първоначална тръжна продажна цена на имота – 12 900 лв., без ДДС, съгласно пазарната оценка.

   

           Цена на тръжната документация - 100 лв.

           Депозит за участие в търга - 30 % от първоначалната тръжна цена на съответният имот.

           Стъпка за наддаване - 5 % върху първоначалната тръжна цена на съответният имот.

 

        Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи договори за продажба на недвижимите имоти, след заплащане на сумата за закупуване от спечелилият/спечелилите търга участник/участници.

                                                                                                   

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, Л. Симова, Н. Томов; “против”3 - Б. Христов,             И. Цветанов, Г. Найденов; “въздържали се”1 - А. Маджарски;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 100/ 18.03.2021 год. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет - Вършец за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на 7 /седем/ части от имоти публична и частна общинска собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 214

 

          I. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, във връзка с чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ и чл. 25, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична и частна общинска собственост /части от сгради и терени/ на община Вършец описани, както следва:

           1. 1 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 12961.425.255 по КК и КР на гр. Вършец, за поставяне на 1 бр. кафе-автомат в центъра на кв. Заножене, до сградата на читалището, с адрес: гр. Вършец, ул. “Република“. Първоначална месечна наемна цена – 30 лв., без ДДС.

           2. 1 кв.м. от сграда с идентификатор 12961.422.629.1 по КК и КР на гр. Вършец /, до входа на сградата на Общинска администрация – Вършец/, с адрес: гр. Вършец, бул. “България“ № 10, за поставяне на 1 бр. банкомат. Първоначална месечна наемна цена – 70 лв., без ДДС.

           3. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.424.158 по КК и КР на гр. Вършец, за поставяне на преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ. /Паркова зона срещу СБР/, с площ 55 кв.м., за поставяне на 1 бр. преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ. Първоначална месечна наемна цена – 150 лв., без ДДС.

          4.  Част от недвижим имот - 2 /две/ помещения от сграда с идентификатор 12961.40.913.3 по КК и КР на гр. Вършец, представляваща „Амфитеатър“, гр. Вършец, с обща площ 45 кв.м., за обществено хранене и търговия. Първоначална месечна наемна цена – 100 лв., без ДДС.

          5.  Част от поземлен имот с идентификатор 12961.421.1 по КК и КР на гр. Вършец, за преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ /павилион за продажба на вестници и списания в парк „Слънчева традина“, гр. Вършец/ - 7 кв.м., за търговска дейност. Първоначална месечна наемна цена – 50 лв., без ДДС.

          6.  Част от поземлен имот с идентификатор 12961.424.2 по КК и КР на гр. Вършец, с административен адрес: гр. Вършец, ул. “Д-р Елена Теодосиева“, за преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ – 40 кв.м. за търговска дейност. Първоначална месечна наемна цена – 80 лв., без ДДС.

          7. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.421.50 по КК и КР на гр. Вършец, с административен адрес: гр. Вършец, ул. “Пета“ № 26, за преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ – 15 кв.м., за търговска дейност. Първоначална месечна наемна цена – 50 лв., без ДДС.

 

          II. Срок за отдаване под наем на частите от недвижимите имоти – 3 /три/ календарни години, считано от датата на сключване на договорите за наем. При наличие на действащ договор за наем новият договор се сключва след изтичане срока на действащият договор за наем.

         III. Цена на тръжната документация 100 лв., /сто лева/.

         IV. Депозит за участие в търга, както следва:

               - За кафе –автомата и банкомата - 150 лв. /сто и петдесет лева/ за всеки отделен обект.

               - За останалите части от сгради и терени – 300 лв. /триста лева/ за всеки отделен обект.

         V. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.

         VI. Всеки участник в търга може да участва за наемане на един, няколко или всички части от имоти предмет на търга.

          VII. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от НУРПТК на община Вършец и да сключи договори за отдаване под наем на частите от имоти публична и частна общинска собственост с спечелилите търга участници.

       

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 101/ 18.03.2021 год. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за включване на м. “Андровото“ в землището на с. Стояново, община Вършец, област Монтана в Класификатора на адресите по населени места в община Вършец, воден от служба ГРАО при община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, И. Андров;  

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 215

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация включва м. “Андровото“ в землището на с. Стояново, община Вършец, област Монтана в Класификатора на адресите по населени места в община Вършец, воден от служба ГРАО при община Вършец.

           Възлага на Кмета на община Вършец да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 106/ 23.03.2021 год. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2021 година на сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

 

Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК по ОКМД

Изказаха се: А. Николова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                          РЕШЕНИЕ № 216

 

  Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2019 - 2023 година от Бюджета на Община Вършец за 2021 година от функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", Дейност 2 525 „Клубове на пенсионера" § 43-01 утвърждава за 2021 година на:

 

Ø    Клуб на пенсионера и самодееца „Озировци“, село Долно Озирово – сумата от 600, 00 лева;

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 107/ 24.03.2021 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с вх. № 53/ 11.02.2021 г., № 78/ 05.03.2021 г., № 106/ 22.03.2021 г., 

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

Изказаха се: И. Андров;   

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                          РЕШЕНИЕ № 217

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 300,00 /триста лева/ на Яким Петров Якимов.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

 

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                          РЕШЕНИЕ № 218

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин лева/ на Орлин Троянов Иванов.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                          РЕШЕНИЕ № 219         

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин лева/ на Албена Славкова Петрова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,       В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,              Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Изказаха се: И. Цветанов, инж. И. Лазаров, Н. Томов, Б. Христов, инж. А. Димитров,                 Г. Найденов, Л. Симова;

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет – Вършец закри заседанието в 12:10 часа

 

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

Даниела Андреева                                                                             Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                       /Антон Тошев /