П Р О Т О К О Л  № 16

 

Днес, 19.11.2020 година (четвъртък) от 13:45 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 12 положили клетва общински съветника.

Отсъстват: г-жа Адрияна Николова;

 

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: Петър Стефанов – зам.-кмет на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“;

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 296/ 18.11.2020 г. относно вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 27.11.2020 год. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

                       

                      Докладва:  инж.Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

 

Гласували: “за”- 12; “против”няма; “въздържали се”няма;             

                                                      ПРИЕМА СЕ   

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 296/ 18.11.2020 г. относно вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 27.11.2020 год. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

                     Докладва:  инж.Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров, Б. Христов. инж. А. Димитров, П. Стефанов, И. Цветанов;

 

Промяна в кворума. Излиза г-н Атанас Маджарски.

Общо 11 общински съветника.

 

Промяна в кворума. Влиза г-н Атанас Маджарски.

Общо 12 общински съветника.

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 170

 

        Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

 

         Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – зам.-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на дата 27.11.2020 год. като:

По т. 1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Монтана за 2021 год. в размер на 15 000 лева;

  По т. 2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ одобряване на предложение за подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2021 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора „ВиК“ ООД, гр. Монтана.

  По т. 3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № I към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 31.03.2016 г. между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужванa от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана.

  По т. 4 от дневния ред – при предлагане, обсъждане и гласуване на въпроси извън горепосочения дневен ред, представителят на Община Вършец да гласува както намери за добре, съобразно интересите на жителите на Община Вършец.

 

 

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А. Димитров,  И. Андров, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,        В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Н. Томов, Г. Найденов; “против”няма; “въздържали се”2 - Б. Христо, И. Цветанов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

                                                                                                                    

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 13:55 часа

 

 

 

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                               /Антон Тошев /