П Р О Т О К О Л  № 26

 

Днес, 31.05.2021 година (понеделник) от 16:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 8 положили клетва общински съветника.

Отсъстват: г-жа Латинка Симова, г-н Недялко Томов, г-н Благовест Христов, г-н Георги Найденов и г-н Ивайло Цветанов.

 

Във връзка с получено заявление изпратено по ел. поща вх. № 161/ 31.05.2021 г., от г-жа Латинка Симова адресирано до Председателя на ОИК - Вършец и до Председателя на Общински съвет – Вършец ни информира, че със Заповед № КВ-480/ 28.05.2021 г., на Министър-председателя на Република България е назначена за заместник областен управител на област Монтана. Встъпването в длъжност ще стане от днес 31.05.2021 г.

           Правомощията на г-жа Латинка Симова, като общински съветник следва да бъдат прекратени предсрочно с решение на ОИК – Вършец, съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА.

 

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, А. Тошев-директор дирекция „СА“.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец.

ДНЕВЕН РЕД

 

1.     Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 162/ 31.05.2021 г. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет - Вършец за промяна състава на комисия за избор на съдебни заседатели определена с Решение № 222 от Протокол № 24 от 28.04.2021 г. на Общински съвет – Вършец. 

 

Докладва:  инж. Анатоли Димитров - председател на Общински съвет – Вършец

 

Гласували: “за”- 8; “против”няма; “въздържали се”няма;               

                               ПРИЕМА СЕ 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 162/ 31.05.2021 г. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет - Вършец за промяна състава на комисия за избор на съдебни заседатели определена с Решение № 222 от Протокол № 24 от 28.04.2021 г. на Общински съвет – Вършец.       

 

      Докладва:  инж. Анатоли Димитров - председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 243

 

   Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, и във връзка с писмо вх. № 117/07.04.2021 г. от Окръжен съд - Монтана, променя състава на временната комисия за избор на съдебни заседатели определена с точка IV от Решение № 222 от Протокол № 24 от 28.04.2021 г. на Общински съвет – Вършец, като изключва като член г-жа Латинка Симова и включва на нейно място г-н Атанас Маджарски – общински съветник в Общински съвет – Вършец .

 

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Димитров,  И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,        В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                          

    ПРИЕМА СЕ

                                                                                                                    

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 16:45 часа

 

 

 

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                  Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                              /Антон Тошев /