ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ

   3540 гр.Вършец, бул. „България” 10, обл. Монтана

Тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23

e-mail:  admin_varshetz @ mail.bg

www.varshets.bg

 

З А П О В Е Д

№384

Вършец, 14.12.2011г.

 

         На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.26, ал.3 във връзка с ал.1 от Закона за защита на класифицираната информация и чл.21, ал.1, ал.3 и ал.5 от Правилника за прилагане на закона за класифицираната информация и задължителните указания, приети с решение на Държавната комисия по сигурността на информацията, относно класифицирането на информацията като „служебна тайна”

 

О Б Я В Я В А М:

 

1. За „служебна тайна информацията, която се създава или съхранява в Общинска администрация, гр. Вършец, която не е държавна тайна и нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на общината, държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.

 

2. Списък на категориите информация, създадена, ползвана и съхраняване в Общинска администрация, гр. Вършец, подлежащи на класификация като „служебна тайна”, съгласно приложение №1, неразделна част от настоящата заповед.

 

3. Заповедта и приложение №1 да бъде публикувана в сайта на Община Вършец www.varshets.bg и поставена на информационното табло пред сградата на Общинска администрация, гр. Вършец за информация на служителите на общината и гражданите.

 

4. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. агр. Даниела Тодорова – Секретар на Община Вършец.

 

 

 

 

инж. ИВАН ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Вършец