Приложение № 1

                                                                          към Заповед №.384

                                                                          от 14.12.2011г.

 

С  П  И  С  Ъ  К

 

на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана

 в Общинска администрация, гр. Вършец, подлежащи

 на  класификация като „служебна тайна”

(съгласно чл.26, ал.3 от ЗЗКИ и чл.21, ал.1 и ал.5от ППЗЗКИ)

 

 

1. Информация по Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ – /чл. 13, ал.2/:

- Служебна информация която е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за Кмета, ОбС и ОбА; становища и консултации; програмни продукти ползвани в АИС на ОбА, кодове за достъп до тях);

- Служебна информация която е подготвена от ОбА и съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от Кмета, ОбС и ОбА или от тяхно име, както и сведения свързани с тях.

 

2. Информация по Закона за държавния служител – ЗДСл - /чл. 25, ал.1/:

- Информация, представляваща служебна тайна и станала известна на държавния служител при или по повод изпълнение на служебните му задължения;

- Досие на държавния служител: длъжностна характеристика; документи по атестирането.

 

3. Информация по Кодекса на труда – КТ - /чл.287, ал.3; чл313а, ал.3;  чл. 403, ал.1/:

- Сведения, които са станали известни във връзка с упражняването на контрола по трудовото законодателство;

- Сведения за източника, от който са получени сигнали за нарушение на трудовото законодателство;

- Сведения и данни относно здравословното състояние на работниците и служителите и информация от и за съответните медицински прегледи;

-  Сведения и информация за бременни работнички или служителки и такива в напреднал етап на лечение ин-витро;

- Досието на служителите, трудови договори, длъжностни характеристики.

 

4. Информация по Закона за администрацията – ЗА - /чл. 31, ал.2/:

- Информация и документи, представляващи служебна тайна.

5. Информация по Закона за местното самоуправление и местната администрация – ЗМСМА - /чл.33, ал.2/:

- Информация, сведения и документи, представляващи служебна тайна.

 

6. Информация по Закона за обществените поръчки – ЗОП - /чл.31, ал.1, чл.33, ал.5, чл.35, ал.2/ и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки – НВМОП – /чл.19, ал.2/:

- Информация относно обстоятелствата по техническите спецификации и сключването на договора за обществена поръчка;

- Информация, относно технически или търговски тайни, предоставена от кандидати и участници в процедурите, с изключение на случаите по чл.44 и чл.73, ал.4 и ал.5 от ЗОП;

- Информация, която са узнали членовете на комисията и консултантите във връзка със своята работа при разглеждане, оценка и класиране на оферти, за всички видове процедури по закона и наредбата.

 

7. Информация по Закона за кадастъра и имотния регистър – ЗКИР - /чл.20, ал1,  т.2; чл.57, ал.2; чл.58, а.1/:

- Класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която е станала известна на правоспособното лице във връзка с осъществяване на възложената му дейност;

- Кадастрални данни, отделни материали и данни от имотния регистър, нерегламентираният достъп до които би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес;

- Кадастрални данни които не са предвидени за предоставяне и копиране съгласно наредбата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

8. Информация по Закона за статистиката – ЗС - /чл.22/:

- Статистическа информация получена от длъжностното лице във връзка с изпълнение на служебните му задължения, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.

 

9. Информация по Закона за вътрешния одит в публичния сектор – ЗВОПС - /чл.26/:

- Информация станала известна на вътрешните одитори при или по повод осъществяването на дейността им, не подлежи на разгласяване и предоставяне, освен в случаите, предвидени в закон.

 

10. Информация по Закона за защита на личните данни – ЗЗЛД -  /чл.1; чл. 2; чл.4, ал.2/:

- Личните данни на служителите от Общинска администрация и лицата свързани с дейността на ОбА;

- Личните данни на лицата, потребители на административни услуги, предоставяни от ОбА.

 

11. Информация по Закона за защита на класифицираната информация – ЗЗКИ - /чл.70, ал.3/:

- Личните данни на лицата, съдържащи се в делата за проучване за надеждност.

 

12. Информация  по  Закона  за  социалното  подпомагане – ЗСП -   /чл.32, ал.2/:

- Информация относно личността на подпомаганите и размера на помощта, станали известни при или по повод извършените проверки;

- Данни, разгласата на които би застрашила честта и достойнството на подпомаганите лица.

 

13. Информация по Закона за закрила на детето – ЗЗД  - /чл.16/:

- Всички сведения, получени в административни или съдебни производства, засягащи детето;

 - Данни, станали известни при или по повод осъществяване на мерките за закрила на детето, разгласата на които би застрашила честта и достойнството на личността.

 

14. Информация по Закона за електронния документ и електронния подпис – ЗЕДЕП - /чл.14/:

- Данни за създаване на електронния подпис и достъпа до него.

 

15. Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – ЗПУКИ -  /чл.32/:

- Информация във връзка с подаден сигнал за конфликт на интереси както по отношение на лицата, подали сигнала, така и по отношение на лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала;

- Факти и данни, станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;

- Недопускане на достъп на трети лица до поверените писмени документи във връзка с подадения сигнал.