Обяви


ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ
Дирекция “Бюро по труда”- Берковица уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. февруари 2019г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

- безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)- 3839 лв.
- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)- 3698 лв.
- безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ)- 3590 лв.
- безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)- 3551 лв.
- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)- 7784 лв.
- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)- 12852 лв.
- безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)- 2461 лв.
- безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)- 6707 лв.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
- държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)- 6583 лв.

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 07.02.2019 г. до 15.02.2019 г., включително).

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Берковица, както и на тел. 0953 88 341  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ