Обяви


ОБЯВА
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 1 и чл. 33 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от НУРПТК на община Вършец и в изпълнение на Решение № 567 от Протокол № 43/10.05.2018 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 265/16.05.2018 г. на Кмета на община Вършец.

О Б Я В Я В А

На 22.06.2018 г., от 10.00 ч., публичен търг с явно наддаване за продажба на 1 /един/ бр. употребявано моторно превозно средство, собственост на Община Вършец, описано както следва:
Лек автомобил марка „ВАЗ“ /Нива/, модел 21310 /високопроходим/ с ДК № М 42-89 АК /свидетелство за регистрация на МПС част І - № 000648501/, начална тръжна продажна цена
– 2 100 лв. без ДДС.
Цена на тръжната документация – 20 лв.
Депозит за участие в търга 30 % от първоначалната тръжна цена на МПС-то.
Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна цена на МПС-то.
Документация за участие в търга може да се закупува всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. в срок от 21.05.2018 г. до 21.06.2018 г. от деловодството на Общинска администрация – Вършец, с адрес: гр. Вършец, общ. Вършец област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.
Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка на Община Вършец посочена в тръжната документация.
Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр. Вършец, общ. Вършец, област Монтана, бул. “България“ № 10, етаж 4.

За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 962  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ