Обяви


Протокол разпределение пасища, мери и ливади по чл.37И от ЗСПЗЗ от 02.05.2018г.
Днес, 15.03.2017 г., от 14.00 ч., в заседателната зала в сградата на Общинска администрация, гр. Вършец, в изпълнение на Заповед № 121/13.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, при спазване разпоредбите на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, чл. 42, ал. 6, т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл. 16, ал. 2 от Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Вършец и Решение №527 от Протокол №40/27.02.2018г. на Общински съвет - Вършец, комисия в състав:

Председател: Антон Димитров Тошев − Директор Дирекция „СА“ и ст. юрисконсулт;

Членове:
1. Петя Валентинова Петкова – Ст. юрисконсулт и УОС;
2. Лиляна Георгиева Даскалова – Специалист „Общинска собственост“;
3. Димитрина Емилова Георгиева – Специалист „Земеделие, гори и екология“;
4. Цветан Велизаров – Представител на ОБДХ Монтана,

Целият документ можете да изтеглите от ТУК  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ