Обяви


ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖ
По устен сигнал на граждани, на 15.03.2018 г. представители на Община Вършец са извършили проверка на място на състоянието на масивна едноетажна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 12961.38.108 по КК на гр. Вършец - местност „Водопада". Проверката е извършена в присъствието на представител на собственика на имота - РПК "Напред"- Румяна Димитрова Първанова, като констатациите са описани в докладна записка вх. № 3300-455/16.03.2018 г., както следва:
Поземлен имот 12961.38.108 по КК на гр. Вършец е собственост на Община Вършец по Решение № 7-27/22.03.1999 год. на ОСЗ-г гр. Вършец. Сградата е собственост на РПК „Напред" гр. Вършец и до преди няколко години е функционирала като ресторант „Водопада" и представлява масивна едноетажна постройка -основи от камък, тухлени стени и дървена покривна конструкция, покрита с керемиди. Към нея е прилепен и навес, изпълнен от метална конструкция, която е била покрита с ламарини.
В момента на проверката дървената конструкция на покрива на сградата е почти напълно разрушена, част от стените - също. Останалите стени са силно напукани, без здрава връзка между тях и има голяма вероятност всеки момент да се срутят. Двата единични тухлени комина също са силно застрашени от самосрутване. Преценката на комисията е, че сградата е разрушена на около 90%.
Имотът, в който е разположена сградата, не е ограден, и по сведения на съседи, живеещи наоколо, в разрушената постройка много често се забелязват играещи деца. а така също и граждани, които изваждат дървен материал, тухли и керемиди.
Предвид непосредствената опасност, която представлява строежът, в този му вид, горните констатации и на основание чл.195, ал. 6 във връзка с чл.196, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

Целият документ можете да изтеглите от ТУК  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ