Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 527
от Потокол № 40 от заседание на ОбС - Вършец

Общински съвет Вършец, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./ и чл.42, ал.4 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец, определя пасищата и мерите, описани в приложение №2 към настоящото решение и ливадите, описани в приложение №1 към настоящото решение от общинския поземлен фонд на община Вършец, които ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване по реда на чл.24а, ал.6, т.4, във връзка с чл.37и, ал. 1 от ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Целия документ можете да изтеглите от ТУК

  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ