Обяви


ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА НАБИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Общински съвет – Вършец на основание чл. 68, ал. 1 във връзка с чл. 68е от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и писмо-искане с Вх. № 728/06.04.2017 г. на председателя на Окръжен съд – Монтана, обявява откриването на процедура за определяне на един съдебен заседател от община Вършец за попълване на квотата на Районен съд – Берковица.

Процедурата за избор на съдебен заседател да бъде проведена при спазване на следните правила:

І. Кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет – Вършец изискуемите от закона документи, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗСВ, в срок от 28.04.2017 г. до 15.05.2017 г., както следва:
1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. Свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. Мотивационно писмо;
7. Писмено съгласие;
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

ІІ. Подадените кандидатури ще бъдат разгледани от комисия от Общински съвет – Вършец, която ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и ще изготви доклад от работата си.

От Общински съвет - Вършец  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ