Обяви


ЗАПОВЕД ЗА ДОБИВАНЕ НА ДЪРВА
ЗАПОВЕД

№ 152/03.04.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 149 от Протокол № 7 от 30.03.2016 г. на Общински съвет – Вършец,

НАРЕЖДАМ:
1. Гражданите на община Вършец да добиват дърва за огрев и вършина от иглолистна дървесина - бял и черен бор, от отрязани, изкоренени и паднали дървета, маркирани от лицензиран лесовъд, от поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г., с начин на трайно ползване – лесопарк, собственост на община Вършец.

2. За да бъде допуснато да добива дърва за огрев, всяко заинтересовано лице следва да подаде в деловодството на Общинска администрация – Върше, заявление по образец.

3. В 7 /седем/ дневен срок от датата на подаване на заявление, лицето получава разрешително от кмета на община Вършец за добиване на дърва за огрев и/или вършина от поземлен имот с идентификатор 12961.40.913.

4. Добиването да се извършва на групи най-много до 10 /десет/ физически лица.

5. Извозването на добитата дървесина да се извършва ежеседмично само в петък, в присъствието на комисия, определена с моя заповед.

6. Преди извозването на добитата дървесина, същата да се заплаща на Община Вършец по следните цени:
6.1. Дърва за огрев от иглолистна дървесина бял и черен бор – 10 лв. за 1 куб.м. /пространствен/ и 2 лв., за маркиране на дървесината, и издаване на превозен билет.
6.2. Вършина за огрев от иглолистна дървесина бял и черен бор – 4 лв. за 1 куб.м. /пространствен/ и 1 лв., за маркиране на дървесината, и издаване на превозен билет.


Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на община Вършец за сведение. Копие от заповедта да се публикува на сайта на Общината, както и да се постави пред информационното табло пред сградата на Община Вършец, пред сградите на кметствата от общината и да се приложи към архива на Община Вършец.


Документ на заповедта
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ