Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
Община Вършец съобщава на всички заинтересовани лица, че с решение № 379 от Протокол № 25/27.02.2017г. на Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.37и, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./ са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд на община Вършец по землища, които ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване по реда на чл.24а, ал. 2 във връзка с чл.37и, ал.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Срокът за подаване на заявления за наемане на пасища, мери и ливади от ОПФ на община Вършец за индивидуално и общо ползване, ведно с приложените към тях документи по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ в община Вършец е 10.03.2017 г.

За допълнителна информация тел. 09527/22-22, вътрешен 962.

Списъците можете да видите ТУК.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ