Обяви


ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ
Дирекция “Бюро по труда”-Берковица уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) - свободни средства – 22 300 лв.;
• безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства - 3 609 лв.;
• безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) - свободни средства - 873 лв.;
• за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства - 2 274 лв.;
• за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 2691 лв.;
• за стажуване безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия - (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 2 354 лв.;
• безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ - свободни средства - 4 974 лв.;
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 2 250 лв.;
• безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) - свободни средства - 2 395 лв.;
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 2 436 лв.;
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 2 481 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 224 лв.;
• безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства - 2 240 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016 г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г. включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Берковица, както и на тел. 0953/88341.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ