Обяви


ОБЯВА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕДА НА ГЛАВА ПЕТА „А" ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗСПЗЗ)

В изпълнение разпоредбата на чл. 726, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 161 от 04.08.2016г., на директора на Областна дирекция „Земеделие" - Монтана, уведомяваме всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А" Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Вършец ще се проведат в сградата на Общинска администрация на общ. Вършец, както следва:

  • На 10.08.2016 г. от 09:30 ч. - за землището на с. Горна Бела Речка
  • На 10.08.2016 г. от 09:30 ч. - за землището на с. Долна Бела Речка
  • На 10.08.2016 г. от 09:30 ч. - за землището на с. Горно Озирово
  • На 10.08.2016 г. от 11:00 ч. - за землището на с. Стояново
  • На 10.08.2016 г. от 11:00 ч. - за землището на с. Черкаски
  • На 10.08.2016 г. от 11:00 ч. - за землището на с. Долно Озирово
  • На 10.08.2016 г. от 13:30 ч. - за землището на с. Спанчевци
  • На 10.08.2016 г. от 14:30 ч. - за землището на с. Драганица
  • На 10.08.2016 г. от 15:30 ч. - за землището на гр. Вършец  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ