Обяви


ОБЯВА
Съгласно Споразумение за съвместна работа с Община Вършец Вх. № 203 от 15.06.2016 г., Община Берковица обявява свободни работни места във филиал на Семейно-консултативен център /СКЦ/- Берковица в гр. Вършец, за следните длъжности:
- Социален работник – 1бр.
- Социален сътрудник – 1 бр.

Основни задължения:
Социален работник – работа по случай, работа в общността, мобилна социална работа, посредничество, застъпничество, насочване на деца и лица от етническите общности.

Социален сътрудник - идентифицира деца и семейства в риск чрез мобилна социална работа, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество, дефиниране на проблемите и конкретните нужди;

Изисквания към кандидатите:
За длъжността „Социален работник“ се изисква завършено висше образование, минимална образователна степен „бакалавър“ в специалностите „Социални дейности“ и „Социална педагогика“, „Педагогика“ , „Психология“;

За длъжността „Социален сътрудник” се изисква завършено средно образование.
- Кандидатите трябва да имат нагласа и чувствителност към работа и общуване с деца и лица от различни етноси;
- Да притежават емоционална зрялост;
- Да притежават умения за екипна работа;
- Приоритетно ще се одобряват кандидати, които имат и опит в работа в мултикултурна среда, както и желание за развитие на допълнителни умения;
- Познания за социалните услуги, информираност за нормативната уредба в социалното подпомагане и социалните услуги;
- Информираност и отношение към водещите тенденции в развитието на социалните услуги – деинституционализация на грижите за децата и превенция на отделянето на деца от семействата.

Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление в свободен текст;
- Автобиография;
- Копие от диплома за завършено образование;
- Сертификати и препоръки по желание на кандидата.

Начин и срокове на кандидатстване:
Кандидатите следва да подадат необходимите документи в Общинска администрация Вършец – в деловодството на първия етаж, до 17.00 ч. на 06.07.2016 г. Документите се представят в запечатан, непрозрачен плик - на вниманието на кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров.

Начин на провеждане на подбора:
1. Подбор на документи в срок до 08. 07.2016 г.
2. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати на 12.07.2016 г.
С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори с определен срок - до 31.01.2017г., съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

За допълнителна информация: Милен Гечовски –координатор за УНИЦЕФ за област Монтана - тел. 0889 962 656 и Анелия Маринова –ръководител Семейно-консултативен център Берковица - тел. 0887 003 406.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ