Обяви


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ, КОИТО ЩЕ СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ЗА НОВАТА СТОПАНСКА ГОДИНА 2015/2016

Информация за недвижимите имоти от общинския поземлен фонд на община Вършец, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, които, съгласно Решение № 654 от Протокол № 65 от 30.06.2015г. на Общински съвет – Вършец ще се отдават под наем за новата стопанска 2015/2016 година за индивидуално и общо ползване, по реда на чл.24а, ал. 2, във връзка с чл.37и, ал.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Опис на имоти с трайно ползване - ливада:

Землище Вършец
Землище Горна Бела речка
Землище Горно Озирово
Землище Долна Бела речка
Землище Долно Озирово
Землище Драганица
Землище Спанчевци
Землище Стояново
Землище Черкаски

Опис на имоти с трайно ползване - пасища, мера:

Землище Вършец
Землище Горна Бела речка
Землище Горно Озирово
Землище Долна Бела речка
Землище Долно Озирово
Землище Драганица
Землище Спанчевци
Землище Стояново
Землище Черкаски

Срока за подаване на заявления по чл.37и от ЗСПЗЗ за заявяване на имоти за индивидуално ползване може да видите ТУК.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ