Обяви


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ЯЗ.”СРЕЧЕНСКА БАРА” ДО ГР. ВРАЦА
О Б Я В Л Е Н И Е

Община ВРАЦА със съдействието на общини: Берковица - област Монтана, Вършец област Монтана и Криводол – област Враца

О Б Я В Я В А
в съответствие с чл. 128, ал. (1) и ал.(2) от ЗУТ, че е изработен и предоставен на разположение в цитираните общински администрации и в интернет страниците им „ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ЯЗ.”СРЕЧЕНСКА БАРА” ДО ГР. ВРАЦА”.

С решение № 471/11.06. 2012 г. на Министерски съвет той е обявен за „Обект с национално значение” и съгласно чл.156(а) от ЗУТ всички органи и лица извършват административно обслужване или съгласуване по този закон в срокове, с една втора по-кратки от предвидените.

Предвид на горното, чл.128(5) от ЗУТ и във връзка с чл.156(а) от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до съответната общинската администрация.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ