Обяви


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2013 ГОДИНА
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Съгласно Закона за общинските бюджети и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Община Вършец организира публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2013 година”, което ще се проведе на 20.02.2013 г. (сряда) от 10.00 ч. в Конферентна зала на СПА хотел „СЪНИ ГАРДЪН” - Вършец.

Проектът ще бъде внесен за разглеждане и утвърждаване на заседание на Общински съвет – Вършец в края на месец февруари 2013 година. В тази връзка, Общинска администрация ще събира предложения по проекто-бюджета до 20. 02 .2013 година.

Проектът за бюджет на община Вършец е разработен в съответствие с:
- Закона за общинските бюджети;
- Натуралните и стойностни показатели за общината, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013г.;
- Стратегия за развитие на общината;
- Правомощията на местната власт, произтичащи от Закона за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси.

Основните цели на проекта за бюджет 2013 г. са :
- Запазване обема на публичните услуги, предоставяни от общината при повишени критерии за качество
- Реконструкция и изграждане на материално – техническата база на публичната и частна общинска собственост
- Икономическо развитие и увеличаване на заетостта.

Общият балансиран размер на приходната и разходната част на бюджета е 4 620 428 лв.

За капиталови разходи , финансирани с бюджетни средства са разчетени 357 259 лв., от които:
- целева субсидия за капиталови разходи – 219 900, в т.ч. 130400 лв. за ремонт общински пътища
- от собствени приходи – 137359 лв.

Можете да изпратите предложението си на адрес : гр.Вършец, бул.”България” № 10, до председателя на Общински съвет Вършец или до кмета на община Вършец.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2013 Г.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ