Обяви


НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
На основание Наредбата за реда, създаването и организирането на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г. обн. ДВ. Бр. 50 от 03. юли 2012 г., и Решение № 143 от Протокол № 19 от 27.09.2012 г. но Общински съвет – Вършец, Община Вършец набира доброволци за създаване на доброволно формирование за действие на територията на община Вършец.

Формированието ще се състои до 10 човека.
Доброволец може да бъде всяко дееспособно, навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Кандидатите за доброволци подават заявление (по образец) до кмета на общината за членство в доброволното формирование.

Към заявлението се прилагат следните документи:
1. формуляр за кандидатстване по образец;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване, и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

На доброволците се осигурява:
- обучение (еднократно, след вписване на доброволците в регистъра);
- застраховка срещу злополуки (еднократно за годината);
- екипировка (облекло и защитни средства със срок на ползване две години);
- възнаграждение при участие и дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия пожари и извънредни ситуации, и отстраняване на последствията от тях.

Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия, включваща представители на ведомства и други юридически лица, имащи отношение към защитата при бедствия на територията на общината.
В комисията задължително участва представител на РС ПБЗН- Берковица.

Краен срок за приемане на документите: 31.10.2012 година.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ