Обяви


О Б Я В А
На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл. 42, ал.1 и ал.3 от НРПУРОС на община Вършец и чл. 25, ал.1 и чл.28, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на община Вършец и в изпълнение на Решение № 353 от Протокол № 38/27.05.2022 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 202/09.06.2022 г., на Кмета на община Вършец.
О Б Я В Я В А

На 14.07.2022 г. от 10.00 часа публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична и частна общинска собственост /части от сгради и терени/ на община Вършец описани, както следва:
1. 1 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 12961.423.156 по КК и КР на гр.Вършец за поставяне на 1 бр. кафе-автомат до входа на сградата на сектор „Чистота“ с административен адрес: гр.Вършец, ул.“Христо Ботев“. Първоначална месечна наемна цена –70 лв., без ДДС.
2. 1 кв.м. от тротоара на поземлен имот с идентификатор 12961.420.31 по КК и КР на гр.Вършец /до входа на сградата на Медицински център - Вършец/ с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 2 за поставяне на 1 бр. кафе-автомат. Първоначална месечна наемна цена – 70 лв., без ДДС.
3. 1 кв.м. от тротоара на поземлен имот с идентификатор 12961.422.428 по КК и КР на гр.Вършец от тротоара на кръстовището на ул.“Иван Вазов“ и ул.“Цар Иван Асен II“ с лице от към ул.“Иван Вазов“ за поставяне на 1 бр. кафе-автомат. Първоначална месечна наемна цена – 70 лв., без ДДС.
4. Част от недвижим имот - 2 /две/ помещения от сграда с идентификатор 12961.40.913.3 по КК и КР на гр.Вършец, представляваща „Анфитеатър“, гр.Вършец с обща площ 45 кв.м. за обществено хранене и търговия.
Първоначална месечна наемна цена – 150 лв., без ДДС.
5. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.424.73 представляващ разширение на ул. “Д-р Дамян Иванов“ с площ от 60 кв.м. за поставяне на преместваем обект. Първоначална месечна наемна цена – 200 лв., без ДДС.
6. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.423.156 с адрес: гр.Вършец, ул.“Република“ № 57, с площ от 15 кв.м. под сграда с идентификатор 12961.423.156.6 /тото-пункт/. Първоначална месечна наемна цена – 100 лв., без ДДС.
Срок за отдаване под наем на частите от недвижимите имоти – 3 /три/ календарни години считано от датата на сключване на договорите за наем. При наличие на действащ договор за наем новият договор се сключва след изтичане срока на действащият договор за наем.
Цена на тръжната документация 100 лв.
Депозит за участие в търга, както следва:
- За площите за поставяне на кафе – автоматите - 150 лв. за всеки отделен обект.
- За останалите части от сгради и поземлени имоти – 300 лв. за всеки отделен обект.
Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка на община Вършец в Обединена българска банка АД, клон Вършец с адрес: гр.Вършец, ул.“Република“ № 70 всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. в срок от 13.06.2022 г. до 13.07.2022 г.
Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.
Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички части от имоти предмет на търга.
Тръжната документация за участие в търга се продава и приема в 30 /тридесет/ дневен срок всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 13.06.2022 г. до 13.07.2022 г., от деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, бул.
“България” № 10, етаж 1. Търга ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Вършец с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 10, етаж 4.

За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 962  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ