Обяви


Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на 20бг. конфискувана озвучителна техника собственост на община Вършец на 18.02.2022г,
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 28, ал.1, т.1 и чл.33 от НРПУРОС на община Вършец и чл.25, ал.1 и чл. 28, ал.1 и ал. 2 от НУРПТК на община Вършец и в изпълнение на Решение № 310 от Протокол № 32 от 29.12.2021 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 17/13.01.2022 г., на Кмета на община Вършец.

О Б Я В Я В АНа 18.02.2022 г. от 10.00 часа публичен търг с тайно наддаване за продажба на 20 бр., конфискувана озвучителна техника собственост на община Вършец, описани по марка, модел, вид, сериен номер и цена без ДДС както следва:
1. KTS – 1050A – 1 бр. – 10 лв.
2. Стереоуредба „Samsung“ модел MAX MS-750 – 1 бр. + 2бр. тонколони –88 лв.
3. Тонколона Laney CX12 – 1 бр. – 37 лв.
4. Тонколона – STB – 1 бр. - 20 лв.
5. Уредба – LG СМ8350 – 1 бр. – 70 лв.
6. Тонколона модел №335230 - 1 бр. – 23 лв.
7. Музикална тонколона - Ийст хоуки ЕООД – произход Китай – 1 бр. – 45 лв.
8. Музикална тонколона – кафява с височина 115см. – 1 бр. – 22 лв.
9. Тонколона марка UKC - черна + зарядно – 1 бр. – 45 лв.
10. Преносима тонколона KTS – 1178 – 1 бр. – 30 лв.
11. Музикална колона EKHO №11889 – 1 бр. – 22 лв.
12. Музикална колона Laney – CX12 – 1 бр. – 37 лв.
13. Аудио - усилвател – PEDVEY 150M – 1 бр. – 35 лв.
14. Аудио - усилвател – Stadium с № 2112 – 1 бр. – 30 лв.
15. Аудио-уредба SONY №5500204 – 1 бр+2 бр. тонколони към нея SONY №5501091/092 –170 лв.
16. Тонколони SONY № 40062749 и №5029843 – 2 бр. – 30 лв.
17. Тонколона Thunder - 1бр. – 20 лв.
18. Аудио усилвател YAMAHA – 1 бр. – 50 лв.
19. Тонколона – без марка, модел и номер с 4 бр. говорители – 1 бр. – 24 лв.
20. Тонколона – черен цвят със зелен стикер на гърба – EBH15W1712093 – 1 бр. – 24 лв.
Всеки участник в търга може да участва за закупуване на един, няколко или всички озвучителни уредби предмет на търга.
Цена на тръжната документация - 20 лв. /двадесет лева/.
Депозит за участие в търга – 50 лв. /петдесет лева/ за всяка отделна озвучителна техника.
Стъпка за наддаване - 5 % върху първоначалната тръжна цена на съответната озвучителна техника без ДДС.
Тръжната документация за участие в търга може да се закупува и подава в 30 /тридесет/ дневен срок всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 17.01.2022 г. до 17.02.2022 г., от/в деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.
Депозит за участие в търга се внася в брой в касата на община Вършец или по банков път по сметка на община Вършец в Обединена българска банка АД, клон Вършец с адрес: гр.Вършец, ул.“Република“ № 70, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 17.01.2022 г., до 17.02.2022 г. Търга ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Вършец с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 10, етаж 4.

За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 962  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ