Обяви


ЗАПОВЕД № 442/13.12.2021г. относно влошената епизоотична обстановка в Европа по отношение на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI H5)
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с писмени указания от Областния управител на област Монтана с изх. ОКД-63-10-(1)/09.12.2021 г. относно влошената епизоотична обстановка в Европа по отношение на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI H5) и двете потвърдени огнища в област Пловдив, както и с цел недопускане на заболяването на територията на област Монтана, в частност община Вършец, и необходимостта да бъдат предприети превантивни мерки.

НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам обособяването на импровизираните пазари за птици и животни.

2. Разпореждам на стопаните да отглеждат птици в затворени помещения или навеси, които да са оградени с мрежа по начин, който не позволява контакт на диви и домашни птици. Кокошевите птици следва да се отглеждат поотделно от водоплаващите, а фуражите за птици следва да се съхраняват в закрити помещения със замрежени прозорци и вентилационни отвори.

3. При случаи на повишена смъртност стопаните следва незабавно да уведомят регистрирания или официалния ветеринарен лекар.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица и на населението на община Вършец за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед се публикува на интернет страницата на община Вършец, както и да се изпрати на кметовете и кметските наместници на населените места от общината, които от своя страна да информират гражданите, както и да обявят заповедта на общодостъпно място в кметството или по друг подходящ начин.


инж. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец


ИЗГОТВИЛ: ……………………… Специалист „ЗГЕ“ – Паулина Йорданова  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ