Обяви


Обява - кучета
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ НАПОМНЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА, ЧЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ГИ РЕГИСТРИРАТ И ДА ЗАПЛАТЯТ ГОДИШНА ТАКСА

Община Вършец напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси и чл. 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят годишна такса. Подаването на декларация по утвърден образец се извършва в служба „Местни данъци и такси“ при Община Вършец. Съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец, таксата за притежание на куче е в размер на 10 лв. и се заплаща ежегодно в срок до 31 март на текущата година. Към декларацията се прилагат копие от ветеринарномедицинския паспорт на кучето- страниците с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар и, при необходимост, документ, удостоверяващ целта на ползването му. След административната регистрация данните за всяко домашно куче и неговия собственик се вписват в регистър. На основание чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, от заплащане на такса са освободени, след представяне на съответния документ, собствениците на:
1. кучета на лица с увреждания;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.
Ако Вашето куче попада в някоя от гореизброените категории, освободени от годишна такса, това не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец!

Съгласно чл. 23, ал. 1, т. 5 от Наредба за регулиране на броя на бездомните кучета и котки и придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци на територията на община Вършец, собственик, който не регистрира домашния си любимец в общината и не плати определената такса се наказва с глоба от 100 лв.

Приходите от събраните таски се използват за мероприятия, свързани с намаляване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Вършец.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ