Обяви


ОБЯВА
На основание чл. 14, ал.1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и чл.42, ал.1 от НРПУРОС на община Вършец и чл.9, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на община Вършец в изпълнение на Решение № 274 от Протокол № 29/13.09.2021 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 319/23.09.2021 г., на Кмета на община Вършец.

ОБЯВЯВА

На 28.10.2021 г., от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, описани, както следва:

1. Землище гр.Вършец – 892 бр. имота;
2. Землище с.Спанчевци – 207 бр. имота;
3. Землище с.Драганица - 165 бр. имота;
4. Землище с.Черкаски – 244 бр. имота;
5. Землище с.Стояново - 106 бр. имота;
6. Землище с.Д. Озирово – 203 бр. имота;
7. Землище с.Г. Озирово – 652 бр. имота;
8. Землище с.Д. Б. Речка – 209 бр. имота;
9. Землище с.Г. Б. Речка – 240 бр. имота;

Първоначална годишна тръжна наемна цена - 12 лева. /дванадесет лева/ за 1 /един/ декар. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната годишна тръжна наемана цена на съответния недвижим имот.

Срок за отдаване под наем - 1 /една/ стопанска година 2021 – 2022 г., считано от 01.10.2021 г. Тръжна документация на стойност 50 лв., може да се закупи всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 27.09.2021 г., до 27.10.2021 г., от деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.

Тръжна документация за участие в търга се приема в срок от 27.09.2021 г. до 27.10.2021 г., всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в деловодството на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.

В търга се допускат физически и юридически лица собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както и лица, които поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ.

Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имоти предмет на търга.

Депозит за участие в търга се внася за всеки имот по-отделно, както следва:

1/ За имоти с площ до 10 дка. - 20 лв.
2/ За имоти с площ от 10 до до 20 дка. - 50 лв.
3/ За имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв.
4/ За имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300 лв.
5/ За имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки имот по отделно;

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка на община Вършец посочена в тръжната документация всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 27.09.2021 г. до 27.10.2021 г. Дължимият годишен наем се заплаща от наеметелите преди подписване на договора за наем.

За допълнителна информация тел 09527/22–22, вътр. 962  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ