Обяви


ОБЯВА
На основание чл.14, ал.2, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл. 42, ал.1 и ал.3 от НРПУРОС на община Вършец и чл. 25, ал.1 и чл.28, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на община Вършец и в изпълнение на Решение № 259 от Протокол № 28/29.07.2021 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 286/25.08.2021 г., на Кмета на община Вършец.

ОБЯВЯВА

На 28.09.2021 г. от 10.00 часа публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост /части от сгради и терени/ на община Вършец описани, както следва:

1. Част от сграда с идентификатор 12961.422.629.1 по КК и КР на гр.Вършец с площ от 1 кв.м. /до входа на сградата на Общинска администрация – Вършец/ с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 10 за поставяне на 1 бр. банкомат. /Акт за публична общинска собственост № 45 от 10.12.1998 г./. Първоначална месечна наемна цена – 40 лв., без ДДС.

2. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.424.158 по КК и КР на гр.Вършец за поставяне на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ. /Паркова зона срещу СБР/ с площ 55 кв.м. за поставяне на 1 бр. преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ. /Акт за публична общинска собственост № 273/28.04.2009 г./. Първоначална месечна наемна цена – 150 лв., без ДДС.

3. Част от недвижим имот - 2 /две/ помещения за обществено хранене и търговия от сграда с идентификатор 12961.40.913.3 по КК и КР на гр.Вършец, представляваща „Анфитеатър“, гр.Вършец с обща площ 45 кв.м. /Акт за публична общинска собственост № 477/04.09.2013 г./. Първоначална месечна наемна цена – 100 лв., без ДДС.

4. Бюфет в столовата в сграда с идентификатор 12961.422.299.1 по КК и КР на гр.Вършец, /втора сграда на СУ „Иван Вазов“/ с административен адрес: гр.Вършец, ул.“Дончо Станчев“ № 47а - 10 кв.м. за търговска дейност. /Акт за публична общинска собственост №760/27.01.2020 г./. Първоначална месечна наемна цена – 50 лв., без ДДС.

5. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.421.1 по КК и КР на гр.Вършец за преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ /павилион за продажба на вестници и списания в парк „Слънчева традина“, гр.Вършец/ - 7 кв.м. за търговска дейност. /Акт за публична общинска собственост № 236/11.02.2008 г./. Първоначална месечна наемна цена – 50 лв., без ДДС.

6. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.423.221 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., /отреден за „Друг вид озеленени площи“/ с площ 95 кв.м. върху, които е разположен преместваем обект - метален павилион /срещу блок МИУ с лице към ул.“Ботуня“/. Първоначална месечна наемна цена – 190 лв., без ДДС.

Срок за отдаване под наем на частите от недвижимите имоти – 3 /три/ календарни години считано от датата на сключване на договорите за наем.

Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.
Депозит за участие в търга - 300 лв. /триста лева/ за всеки отделен обект.

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка на община Вършец в Обединена българска банка АД, клон Вършец с адрес: гр.Вършец, ул.“Република“ № 70 всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. в срок от 27.08.2021 г. до 27.09.2021 г.

Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.
Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички части от имоти предмет на търга.

Тръжната документация за участие в търга се продава и приема в 30 /тридесет/ дневен срок всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 27.08.2021 г. до 27.09.2021 г., от деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.

Търга ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Вършец с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 10, етаж 4.

За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 962  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ