Обяви


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
съгласно изискванията на чл.20, ал.1, т.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложител на Общия устройствен план и на Екологичната оценка към него е:
Име: Община Вършец, Област Монтана
Пълен пощенски адрес: гр.Вършец, 3540, бул. „България” 10
Телефон:; е-mail: admin_varshetz@mail.bg
Лице за контакти: арх.Пламен Стоянов – Гл. архитект на Община Вършец
Телефон: 0878523021

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЛАН

Нормативното основание за изготвяне на Общ устройствен план на Община Вършец се съдържа в чл.124 (1) от ЗУТ и §123 (1) от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, в изпълнение на които с Решение №684 по Протокол №51/31.01.2019г. Общинския съвет гр.Вършец приема и одобрява планово задание за изработване на проект за ОУП на Община Вършец.

Проекта на ОУП осигурява урбанистична основа за постигане на икономически растеж и висока конкурентоспособност с хоризонт 2035 г.

Проектът за ОУП на Община Вършец покрива територията, включена в административните граници на Община Вършец. Административният център е град Вършец, обединяващ около себе си осем населени места – с. Горна бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Драганица, с. Спанчевци, с. Стояново, с Черкаски.

В териториалния обхват на Община Вършец попадат изцяло, или частично следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ): Защитена местност (ЗМ) „Коритата”, Защитена местност (ЗМ) „Глухарчевидна жълтица” и Природен парк (ПП) „Врачански балкан”.

В Община Вършец попадат изцяло, или частично следните защитени зони по смисъла на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
- BG0000166 „Врачански балкан“;
- BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“;
- BG0000593 „Билерниците“;
Защитени зони по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици
- BG0002053 „Врачански балкан“;
- BG0002002 „Западен балкан“;
- BG0002090 „Берковица“.

Рамковата цел на новия Общ устройствен план на Община Вършец е да предложи адекватен и съвременен пространствен модел за развитие на общината, както и да формулира подходяща политика и нормативни рамки за неговата реализация.

Финансирането на плана ще се осъществи със средства на Община Вършец и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3 от НУРИЕОПП, след приключване на консултациите по чл. 20, ал.1 от Наредбата, ще бъде проведено обществено обсъждане на Екологична оценка и проекта на Общ устройствен план на Община Вършец. Към осъществяването на плана ще се пристъпи след утвърждаването на цялата проектна документация.

ОРГАН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНА И ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ

Проекта на Общият устройствен план на Община Вършец се одобрява с Решение на общински съвет – гр.Вършец, а кметът на общината е отговорен за прилагането му.

МЯСТО С ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП И ВРЕМЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОЕКТА ЗА ПЛАНА/ПРОГРАМАТА, ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ НЕЯ

Проекта на Общия устройствен план на Община Вършец и Екологичната част към него с всички приложения и материали са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Вършец: гр.Вършец, бул. „България” 10, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 13.09.2021г. до 14.10.2021г.

СРОК ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ
От 13.09.2021г. до 14.10.2021г.

НАЧИН НА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ

Становища, мнения и предложения могат да се депозират до 14.10.2021г. на място, по пощата или по имейл на адрес: гр.Вършец, бул.„България” №10, e-mail: admin_varshetz@mail.bg. Осигурен е достъп и техническа възможност за запознаване материалите по доклада за ЕО, с проекта на плана и всичките им приложения.

Лица от планиращия екип, отговорни да представят допълнителни разяснения:
арх. Мила Никифорова – член на екипа, изготвил ОУП на Община Вършец, тел. 0899191650;

Таня Койчева Чобанова – член на екипа, изготвил Екологичната част към ОУП на Община Вършец, тел. 0885136585

Дата: 10.09.2021г.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ