Обяви


КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 80/20
Агенцията по заетостта обявява краен срок до 31.08.2021 г. включително за предоставяне на всички искания за плащане и месечни отчетни документи по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”, популярен още като мярката за запазване на заетостта 80/20.

От своето стартиране до момента тази мярка подпомогна близо 3 000работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”да запазят заетостта на повече от 36 000 свои работници и служители. Така, на практика, за този бранш, засегнат в голяма степен от COVID-19 пандемията, предоставената от държавата подкрепа в комбинация с мярката 60/40 се превърна в 80/20.

Обявеният краен срок до края на август 2021 г. касае всички работодатели и самоосигуряващи се лица, които са одобрени за получаване на компенсация съгласно условията на проекта. Те трябва да подадат изискваните документи, както следва:

ДОКУМЕНТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ:

Документи за искане за плащанепоотделно за всеки месец от одобрения период:

1. Декларация за наличие или липса на промени (Приложение 16);
2. Списък на работници и служители, за които да се изплаща компенсация за месеца (Приложение 5).

Документи от одобрен работодател за месечно отчитане поотделно за всеки месец от одобрения период:

• Списък работници и служители, получили 189 лв. нетна сума в рамките на изплатеното трудово възнаграждение с декларативна част за внесени данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице, публикуван в настоящата рубрика (Приложение 8);
• Карта за участие (Приложение № 17);
• Таблица с пълна информация за участниците в проекта (Приложение № 18);

ДОКУМЕНТИ ОТ САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА:

Документи от одобрено самоосигуряващо се лице за искане за плащане поотделно за всеки месец от одобрения период:

1. Декларация за продължаване на дейността (Приложение 15);
2. Декларация СОЛ (Приложение 5А).

Документи от одобрено самоосигуряващо се лице за месечно отчитане поотделно за всеки месец от одобрения период:

• Карта за участие (Приложение № 17) - при първо и последно отчитане и при промяна.
• Таблица с пълна информация за участниците в проекта (Приложение № 18) представя се само в електронен вариант, във формат xls/xlsx – при първо и последно отчитане и при промяна.

Всички работодатели, одобрени преди 01.04.2021 г., които са подали Заявления за удължаване на периода за отчетни месеци април и май 2021 г., като със същото са включили и нови лица със сключени трудови договори след 13.03.2020 г. за получаване на компенсации за период от 01.07.2020 г. до 31.05.2021 г., съгласно изискванията наРМС № 429/26.06.2020 г. (изм. и доп. с РМС 982/2020 г. и РМС 233/2021 г.), трябва да подадат отделни искания за плащане, както и отделни месечни отчетни документи, съгласно информацията по-горе.

Обръщаме внимание, че документи, подадени след 23.59 ч. на 31.08.2021 г., няма да бъдат обект на разглеждане и няма да бъдат изплащани компенсации по тях от страна на Агенция по заетостта.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ