Обяви


Проект „Патронажна грижа + в Община Вършец “

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

BG05M9OP001-6.002-0098-C01

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4

Община Вършец ще изпълнява дейности по проект „Патронажна грижа + в Община Вършец “, Договор № BG05M9OP001-6.002-0098, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, считано 21.05.2021година.

Дейността патронажна грижа е в продължение на изпълнявания договор по процедура BG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, Компонент 3 и Компонент 4.

Патронажната грижа ще се фокусира върху предоставяне на грижа и подкрепа за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите, които ще се предоставят на потребителите, на база индивидуалните им потребности, ще се осъществяват по график от специалисти: медицински сестри и социални помощници.

По проекта ще се изпълнява и дейност по превенция на COVID-19 в социални услуги, държавно делегирани дейности. На територията на Община Вършец това е- Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания”. Предвижда се да се въведат допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на тези услуги. Персоналът и потребителите на услугите ще бъдат тествани за COVID-19.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ