Обяви


ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” БЕРКОВИЦА, ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” С МЯСТО НА РАБОТА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ.
Минимални изисквания към кандидатите за участие в подбора:

► Да са младежи до 29 ненавършени години до определената крайна дата за подаване на документи за кандидатстване;
► Да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място;
► Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като търсещи работа лица;
► Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекция “Бюро по труда”:

► Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ (представя се на хартиен носител в Дирекция „Бюро по труда” по регистрация или по електронен път при техническа осигуреност);
► Автобиография (Европас формат) – представя се при явяване на интервю с работодателя
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

► Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище – само в случаите, когато не е може да се направи проверка в електронен регистър). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от Националния център за информация и документация към МОН или от съответния орган, компетентен за даване или признаване на правоспособност за упражняване на съответната професия, когато се касае за регулирана професия.
► Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Критерии за подбор за дадено работно място

Към интервю за започване на работа се насочват кандидатите, които притежават висше образование по специалности в професионалното направление, посочено от работодателя, и отговарят на допълнителните изисквания за владеене на чужд език, компютърна грамотност и др., посочени от работодателя. В случай, че в допълнителните изисквания, посочени от работодателя, е посочена специалност тя дава предимство на кандидатите, завършили такава, без да ограничава възможността за кандидатстване на младежи, завършили друга специалност от посоченото професионално направление. В случай, че няма посочено от работодателя изискване за професионално направление и специалност, към интервю се насочват всички кандидати за съответното работно място.

Срок за подаване на документи:19.05.2021 г.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ