Обяви


ОБЯВА
Във връзка с писмо вх. № 3300-549/23.04.2021 г. от Директора на Териториално поделение „Държавно горско стопанство“- Берковица, инж. Йордан Йончев, на местното население на община Вършец се предоставят строителни материали и дърва за огрев, съгласно приложено разпределение.

За жителите на гр. Вършец, молбите се подават в деловодството на Общинска администрация - Вършец, а за останалите населени места от общината- в съответните кметства. Отпуснатия лимит на местното население на община Вършец за строителни материали и дърва за огрев от държавни горски територии за 2021 г. е както следва:

1. Дърва за горене- широколистна дървесина- 1200 пространствени м3;
2. Дърва за горене- иглолистна дървесина- 70 пространствени м3;
3. Иглолистни обли греди- 10 плътни м3.

В списъците ще бъдат включени лица, отговарящи на следните условия:

1. Да са с постоянен адрес в населеното място;
2. Да не получават енергийни помощи;
3. Да нямат непогасени данъчни задължения към Община Вършец;
4. Да не притежават лична или наследствена гора.

Молби ще се приемат от 11.05.2021 г. до 11.06.2021 г., като на живущите на един адрес ще се отпускат по 5 м3 дърва за огрев.

Напомняме Ви, че съгласно чл. 111, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, добивът на дървесина по този ред се извършва от физически лица за лична употреба без право на продажба.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ