Обяви


ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ
Дирекция “Бюро по труда”- Берковица уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2021 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:

• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 6460 лв.;
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 8571 лв.;
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 4242 лв.;
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 4364 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 15677 лв.;
• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 7887 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 3748 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
• държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 5404 лв.

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 25.03.2021 г. до 02.04.2021 г., включително.

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства – 1888 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” Берковица, както и на тел. 0953/88341  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ