Обяви


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 3 /ТРИМА/ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА КВОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА
Общински съвет – Вършец на основание чл. 68, ал. 1 във връзка с чл. 68е от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и писмо вх. № 263/ 28.09.2020 г. на Председателя на Окръжен съд – Монтана, и свое Решение № 165 от Протокол № 14 от 29.10.2020 г., обявява откриването на процедура за определяне на 3 /трима/ съдебни заседатели от Община Вършец за попълване на квотата на Районен съд – Берковица.

Процедурата за избор на съдебен заседател да бъде проведена при спазване на следните правила:

І. Кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет – Вършец, в сградата на Общинска администрация Вършец, бул. „България“ № 10, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, изискуемите от закона документи, съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, в срок до 16.11.2020 г., както следва:

1.Подробна автобиография, подписана от кандидата;
2.Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.Свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
4.Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5.Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6.Мотивационно писмо;
7.Писмено съгласие;
8.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
9.Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

ІІ. Подадените документи от кандидатите ще бъдат разгледани от временна комисия определена в т. V от Решение № 165 от Протокол № 10 от 29.10.2020 г., на Общински съвет – Вършец, която ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и ще изготви доклад от работата си.

Документи за изтегляне:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ