Обяви


ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ“
На 23 октомври 2020 год. от 11 часа в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр.Берковица, пл. „Иордан Радичков” №4, „Заседателна зала“ ще се състои встъпителна пресконференция за стартиране изпълнението на проект № BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращиинсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“. В тази връзка Общинска администрация Берковица кани всички заинтересовани страни - медии, граждани, институции да присъстват на встъпителната пресконференция.

Стойност на проекта : 3 732 873.03 лева от които:
1.Безвъзмездна финансова помощ : От Европейски съюз : 2 374 349.81 лева, Национално съфинансиране: 419 002.89 лева,Общо безвъзмездна финансова помощ : 2 793 352.70 лева
2. Собствено участие: 939520.33 лева в.т.ч. – 620 502.33 лева недопустим, възстановим ДДС

На пресконференцията ще бъдат представени:
1.Целите на проекта;
2.Дейностите по проекта;
З. Екип за управление на проекта;
4. Очакваните резултати от изпълнението на проекта;

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

За контакти:Ваня Венциславова - Ръководител на проекта тел.0884159106, e-mail vencislavova.v@berkovitsa.com  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ