Обяви


О Б Я В А
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл. 42, ал.1 и ал.3 от НРПУРОС на община Вършец и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК на община Вършец и в изпълнение на Решение № 88 от Протокол № 6 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 171/15.05.2020 г., на Кмета на община Вършец.

О Б Я В Я В А

На 19.06.2020 г., от 11.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец за поставяне на кафе – автомати. Тръжна документация за участие в търга се закупува и подава в 30 /тридесет/ дневен срок от 18.05.2020 г. до 18.06.2020 г., всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от деловодството на Общинска администрация – Вършец с адрес гр.Вършец, общ. Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1. Депозит за участие в търга в размер на 300 лв., за всяка отделна площ за поставяне на кафе-автомат се внася по банков път по сметка на община Вършец в Обединена българска банка АД, клон Вършец с адрес: гр.Вършец, ул.“Република“ № 70 всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 18.05.2020 г. до 18.06.2020 г.

Търга ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Вършец с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 10, етаж 4.

За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 962  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ