Обяви


КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИ/ОРГАНИ ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /АХУ/ ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИ/ОРГАНИ ПО НАЗНАЧАВАНЕТО, СЪГЛАСНО ЧЛ.44, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.

Максималният размер на субсидията по компоненти е както следва:

Компонент 1 – осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
Компонент 2 – приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
Компонент 3 – за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.;
Компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.
Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 30.04.2020 г.

Допълнителна информация:

• Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страницата на Агенцията, рубрика: Проекти / програми, Национална програма за заетост по чл.44, ал.1 от ЗХУ.

• Проектните предложения ведно с изискваните документи се подават по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg в указания срок.

• Проектните предложения могат да се подават и по пощата на адрес гр. София 1233, ул. "Софроний Врачански" 104-106 в указания срок като документите се подават в запечатан плик на ХАРТИЕН и ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73 -Агенция за хората с увреждания, град София

За въпроси и консултации за Северозападен район с регионален офис в град Монтана: 0882826715, Н. Иванова,
Регионален представител на АХУ за СЗ район  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ